Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

Προϊσταμένη: Δομουχτσή Μαρία
Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 1
Τηλέφωνο: 23213 - 50154 & 50106

Α) Δημοτική Περιουσία

 1. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων πραγμάτων του Δήμου. Επιμελείται τις σχετικές για την έγκριση τους διαδικασίες και τη βεβαίωση των μισθωμάτων. Επί πλέον παρακολουθεί πιστή εφαρμογή των οικείων συμβάσεων.
 2. Ενεργεί ότι είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ακίνητης περιουσίας του δήμου.
 3. Εισηγείται στον Δήμαρχο συμφέρουσες περιπτώσεις για την αγορά ακινήτων με σκοπό την αύξηση της ακίνητης περιουσίας του δήμου.
 4. Εισηγείται στον Δήμαρχο τρόπους εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και ενεργεί για την τήρηση και εφαρμογή, σε καταφατικές περιπτώσεις των απαιτουμένων διαδικασιών για τηνυλοποίηση των συναφών στόχων της δημοτικής αρχής.
 5. Ενεργεί τη βεβαίωση των εσόδων που προέρχονται από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του δήμου.
 6. Αναφέρει αμέσως στον Δήμαρχο κάθε πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων του Δήμου (νομή, κατοχή, ρύπανση κ.λ.π.) επί των ακινήτων του και παρακολουθεί την έκβαση των κινουμένων απ' αυτόν διοικητικών ή δικαστικών μέτρων.
 7. Διεκπεραιώνει κάθε εργασία για την ολοκλήρωση της απόκτησης κληροδοσιών και δωρεάς ακινήτων.
 8. Συνεργάζεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 263 του π.δ. 410/1995 με τους δικηγόρους του δήμου.
 9. Διεκπεραιώνει κάθε διοικητική ανεργία που αφορά τη στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών ή των Νομικών προσώπων που τη στέγαση τους αναλαμβάνει ο Δήμος και επιλαμβάνειτης ρύθμισης κάθε θέματος που ανακύπτει από τις σχετικές για τον σκοπό αυτό μισθώσεις.

Β) Βεβαίωση φόρων, τελών και δικαιωμάτων

 1. Ασχολείται με τη διαδικασία της βεβαίωσης τελών και δικαιωμάτων.
 2. Καταρτίζει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τους στέλνει στον ειδικό ταμία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων.
 3. Δέχεται τις εκθέσεις ελέγχου των αρμοδίων εξωτερικών οργάνων του δήμου και αξιοποιεί αυτές.
 4. Εισηγείται την επιβολή, κατάργηση, μείωση ή αύξηση των παραπάνω φόρων, τελών και δικαιωμάτων και ειδικότερα ελέγχει την έκταση των χώρων που χρησιμοποιούνται και προβαίνει σε περίπτωση διατύπωσης χρήσης των χώρων χωρίς άδεια του δήμου ή μεγαλύτερης έκτασης ή χρόνου σε σχέση με την άδεια που δόθηκε στη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου μετά από απόφαση του Δημάρχου και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη βεβαίωση των εσόδων του Δήμου.
 5. Επιμελείται της βεβαίωσης του τέλους διαφήμισης παίρνει και ελέγχει τις αιτήσεις, εκδίδει τις σχετικές άδειες και υπολογίζει το τέλος που αναλογεί σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
 6. Παίρνει και καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο τις προσφυγές που υποβάλλονται από τους φορολογούμενους, συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 25Π6 και τις επισυνάπτει στις δικογραφίες μ' όλα τα σχετικά που αφορούν τη βεβαίωση.
 7. Επιμελείται και παρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων σε συνεργασία με το γραφείο των δικηγόρων και της Δημαρχιακής Επιτροπής ενημερώνει το σχετικό βιβλίο προσφυγών και τηρεί αρχείο αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων και αρχείο δικογραφιών.
 8. Παρίσταται ως εκπρόσωπος του Δημάρχου στο Διοικητικό Δικαστήριο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
 9. Επιμελείται της βεβαιώσεως του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των εκδιδομένων λογαριασμών εστιατορίων κλπ.
 10. Μεριμνά για την κατάρτιση των κανονισμών λειτουργίας των Δημοτικών νεκροταφείων και Σφαγείων ως και τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων.

Γ) Λαϊκές Αγορές

 1. Μεριμνά για τη συνεχή εφαρμογή κατά το μέρος που το αφορά του κανονισμού λαϊκών αγορών.
 2. Ενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον οικείο κανονισμό τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών λαϊκής αγοράς.
 3. Εισηγείται τη βελτίωση της λειτουργικότητας και τη διάθεση των χώρων της λαϊκής αγοράς.
 4. Εκδίδει τις σχετικές άδειες για την κατάληψη χώρου στη λαϊκή αγορά από μικροπωλητές και αγρότες.
 5. Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την αρτιότερη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.
 6. Φροντίζει για την τήρηση της ευταξίας και την καθαριότητα στους χώρους της λαϊκής.

 

Απαλλαγή από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 222 του Ν. 4555/18, (με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 5 του Ν. 3345/05) ορίζεται ρητά ότι :"Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α' 171). Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο."
Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, οι οποίοι έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου, μετά τις 19/7/2018, όπως προσέλθουν στο Δήμο Σερρών – Τμήμα Προσόδων, γρ. 6, για να υποβάλουν την σχετική δήλωση.
Υποσημείωση: Κάθε μεταβολή του ακινήτου, όπως αλλαγή χρήσης, αλλαγή τμ, αλλαγή καταναλωτή κλπ πρέπει να δηλώνεται στο Δήμο στο Τμήμα Προσόδων, γρ. 6, εντός δύο μηνών από την μεταβολή του ακινήτου για την αποφυγή μελλοντικών αναδρομικών χρεώσεων, ταλαιπωρίας συγκέντρωσης απαιτούμενων δικαιολογητικών παρελθόντων ετών και χρονικής καθυστέρησης διεκπεραίωσης των υποθέσεων.