Τμήμα Προμηθειών

Προϊστάμενος: Μπιτζίδης Νικόλαος

Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1
Τηλέφωνο: 23213 – 50110 & 23213 -50114

Α) ΠΡΟΜΗθΕIΕΣ

 1. Συγκεντρώνει από τις υπηρεσίες τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για τη διενέργεια των προμηθειών.
 2. Τηρεί ιδιαίτερους φακέλους για κάθε είδους προμήθειας.
 3. Είναι ενήμερο πάντοτε επί των τιμών για κάθε είδος στην αγορά και τηρεί βιβλίο προμηθειών για κάθε είδος.
 4. Συντάσσει τα πρωτόκολλα παραλαβής των προμηθευομένων ειδών και μεριμνά για την σύγκληση της επιτροπής παραλαβών, για την παραλαβή των υλικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.
 5. Διενεργεί όλες τις δημοπρασίες τις σχετικές με την προμήθεια υλικών.
 6. Παρακολουθεί την τήρηση των όρων των συμβάσεων για την εντός των οριζομένων προθεσμιών παράδοση των υλικών από τους προμηθευτές την επιβολή ποινικής ρήτρας σε περίπτωση εκπρόθεσμων παραδόσεωνή την χορήγηση παρατάσεων με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όπως τούτο καθορίζεται στις συμβάσεις ή στις διακηρύξεις.
 7. Παραλαμβάνει τα τιμολόγια από τους προμηθευτές και αφού ολοκληρώσει το σχετικό φάκελο προμήθειας
 8. με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εφημερίδες , δημοσιεύσεων, συγγραφή υποχρεώσεων, μελέτες, πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής), αποφάσεις Δ.Σ. και Δ.E., πρωτόκολλα παραλαβής, δελτία εισαγωγής, έκθεση δαπάνης κ.λ.π.) τα διαβιβάζει στο τμήμα Λογιστηρίου για την έκδοση εντάλματος.
 9. Τηρεί το βιβλίο κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (έπιπλα, σκεύη, πίνακες ζωγραφικής κλπ.).
 10. Ασχολείται με την εκποίηση των άχρηστων υλικών.
 11. Κινεί τη διαδικασία αχρήστευσης και καταστροφής αχρήστων υλικών καθώς και τις εκποιήσεις μη χρήσιμων για το Δήμο υλικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 12. Φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας της αποθήκης.
 13. Φροντίζει για την σύνταξη των προκηρύξεων διενέργειας των διαγωνισμών, την παραλαβή, τη διαφύλαξη και τη διάθεση του υλικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το π.δ. 28/1980.

Β) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

 1. Τηρεί τα βιβλία και τις καρτέλες κατά κωδικό αριθμό όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
 2. Εκδίδει τα δελτία εισαγωγής κατά την προμήθεια νέων μηχανημάτων και τα δελτία εξαγωγής κατά την παράδοση τούτων στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 3. Μεριμνά για τη διεξαγωγή από τα οικεία βιβλία εκείνων των μηχανημάτων τα οποία. σύμφωνα με τα πρακτικά επιτροπών κρίνονται ακατάλληλα (παλαιότης- καταστροφές κλπ.) για περαιτέρω χρήση.
 4. Φροντίζει για την εκποίηση των αχρήστων μηχανημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 5. Είναι πάντοτε ενήμεροι επί του αριθμού των μηχανημάτων κατά είδος και υπηρεσία στην οποία έχουν διατεθεί
 6. Μεριμνά για την παραλαβή και αποθήκευση σε προκαθορισμένους χώρους όλων των υλικών του δήμου.
 7. Ενεργεί τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων αποστέλλοντας δείγμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
 8. Μεριμνά για την ασφάλεια των αποθηκών καυσίμων, εγκαθιστώντας πλησίον αυτών πυροσβεστικές αντλίες,. καθώς και των γενικών αποθηκών.
 9. Τηρεί τα από το νόμο προβλεπόμενα βιβλία ή καρτέλες εισαγωγής και εξαγωγής των υλικών και των καυσίμων.
 10. Μεριμνά για τον εφοδιασμό με καύσιμα όλων των θερμαντικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Δήμου(καλοριφέρ) τηρώντας τις ίδιες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμων.
 11. Ομοίως μεριμνά για την παραλαβή και διάθεση των ελαιολιπαντικών τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής.
 12. Αποθηκεύει τα ελαιολιπαντικά σε ιδιαίτερο χώρο και μεριμνά για τη διαφύλαξη τους.
 13. Μεριμνά για την ταξινόμηση των υλικών ιδίως των ανταλλακτικών σε ειδικές θυρίδες και κατά είδος ανταλλακτικού για την ευχερή και έγκαιρη διακίνηση τους.
 14. Μεριμνά τον (έγκαιρο εφοδιασμό των Δ/νσεων, τμημάτων και γραφείων με τα απαραίτητα υλικά.