Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων

Προϊστάμενος: Μέλλιου Παναγιώτα
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

  1. Φροντίζει για την τήρηση των κάθε φορά ισχυόντων κανονισμών λειτουργίας των νεκροταφείων και για την πιστή εφαρμογή των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων.
  2. Φροντίζει για την καθαριότητα των νεκροταφείων.
  3. Συγκεντρώνει τα αναγκαία βεβαιωτικά στοιχεία, συντάσσει τα προβλεπόμενα έγγραφα για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων που προβλέπονται από τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς.
  4. Τηρεί τις καρτέλες των εισπραττόμενων τελών και δικαιωμάτων για κάθε ταφή και φύλαξη οστών και τα βιβλία που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας.
  5. Παρακολουθεί την δόμηση τάφων.
  6. Προγραμματίζει και υποδεικνύει τη χάραξη νέων τάφων.
  7. Παρακολουθεί και εποπτεύει την καθαριότητα, το άναμμα των κανδηλιών, τη φύλαξη των οστών, τις ταφές και εκσκαφές.
  8. Εισηγείται τον καθορισμό του ύψους των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων.