Τμήμα Διαχείρισης Αποθηκών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

 1. Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
 2. Τηρεί παραστατικά για κάθε παραλαβή (εισερχόμενα) και παράδοση (εξερχόμενα) των ειδών.
 3. Μεριμνά για την καλή εσωτερική οργάνωση, τάξη, διάταξη και καθαριότητα των αποθηκών και εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης και logistics.
 4. Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα όρια ασφαλείας ή επάρκειας. Ενημερώνει γι’ αυτά το τμήμα Προμηθειών και τις Υπηρεσιακές μονάδες περί των υπαρχόντων αποθεμάτων προκειμένου να εκτιμήσουν τις ανάγκες νέων προμηθειών.
 5. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών και μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό των Δ/σεων, τμημάτων και γραφείων με τα απαραίτητα υλικά.
 6. Ενεργεί τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων αποστέλλοντας δείγμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
 7. Μεριμνά για τον εφοδιασμό με καύσιμα όλων των θερμαντικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Δήμου (καλοριφέρ) τηρώντας τις ίδιες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμων.
 8. Ομοίως μεριμνά για την παραλαβή και διάθεση των ελαιολιπαντικών τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής. Αποθηκεύει τα ελαιολιπαντικά σε ιδιαίτερο χώρο και μεριμνά για τη διαφύλαξη τους.
 9. Μεριμνά για την ταξινόμηση των υλικών ιδίως των ανταλλακτικών σε ειδικές θυρίδες και κατά είδος ανταλλακτικού για την ευχερή και έγκαιρη διακίνηση τους.
 10. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών/εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
 11. Είναι αρμόδιο για την ασφάλεια, πυρασφάλεια και φύλαξη των αποθηκών σε συνεργασία και με τη δημοτική αστυνομία.