Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ−ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ−ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Το τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως:

 1. Για την άσκηση ιδίως έργου διοικητικού, στατιστικού, ερευνητικού χαρακτήρα, συνολικού σχεδιασμού στρατηγικής και πολιτικής του Δήμου σε θέματα πολιτισμού
  και αθλητισμού καθώς και σε θέματα Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς ιδιωτικούς και δημοτικούς.
 2. Επιμελείται διοικητικά την έκδοση αποφάσεων χορήγησης ή ανάκλησης πάσης φύσεως αδειών για δημιουργία και λειτουργία φορέων, δημοτικών και ιδιωτικών, πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος ή νέας γενιάς (ίδρυση κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων, θεάτρων, σχολών, κ.α) έπειτα από προτάσεις των αυτοδιοικούμενων Ν.Π.Δ.Δ και Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου.
 3. Έχει την ευθύνη εκπόνησης μελετών και ένταξης έργων προστασίας και ανάπλασης των μνημείων, μουσείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών−ιστορικών χώρων και περιοχών του Δήμου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, χαρακτηρισμού ως διατηρητέα, περιοχών ή χώρων ή μνημείων.
 4. Εισηγείται αρμοδίως την επιχορήγηση από το Δήμο Ν.Π.Ι.Δ, σωματείων, συλλόγων, ιδρυμάτων κ.α. πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.
 5. Συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, και τηρεί σχετικό μητρώο, μελών και δράσεων για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητά τους.
 6. Παρακολουθεί τη συνολική πολιτιστική−αθλητική−νεανική δραστηριότητα στο Δήμο από τις δομές και τους φορείς υλοποίησης για τη διαμόρφωση συνολικής γνώσης και ενημέρωσης των οργάνων διοίκησης του Δήμου.
 7. Εκπροσωπεί το Δήμο έναντι των κεντρικών και άλλων κρατικών υπηρεσιών Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, σε ζητήματα διοικητικής επικοινωνίας, συνολικής πληροφόρησης για τις υποδομές, τις πολιτικές, τις δραστηριότητες, τα έργα κ.α. για το σύνολο του Δήμου.
 8. Ερευνά, σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί κάθε σχετικό με τα αντικείμενα του Γραφείου πρόγραμμα, δραστηριότητα ή εκδήλωση που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου ή προβλέπεται να ασκηθεί παράλληλα ή συμπληρωματικά.
 9. Ασκεί κάθε άλλη σχετική πολιτιστική γενικά αρμοδιότητα που ορίζεται από διατάξεις είτε του Κ.Δ.Κ ιδίως του άρθρου 75 είτε άλλων διατάξεων και Υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες δεν έχουν ανατεθεί στην Κοινωφελή Επιχείρηση και το Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου ή δεν μπορούν να ασκηθούν από αυτά.