Γραφείο Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

  1. Παρέχει διοικητική −γραμματειακή υποστήριξη στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού και τα τμήματά της.
  2. Ενημερώνει το κοινό και παρέχει διευκόλυνση και πληροφορίες στους συναλλασσόμενους με τις επί μέρους υπηρεσίες της Διεύθυνσης.
  3. Διακινεί την εσωτερική αλληλογραφία της Διεύθυνσης, τηρεί αρχείο αλληλογραφίας, νόμων, εγκυκλίων, αποφάσεων και γενικότερα φακέλων με τις υποθέσεις όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης.
  4. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία των τμημάτων και της Διεύθυνσης σε συνεργασία με το κεντρικό τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Δήμου.
  5. Παρακολουθεί τα θέματα σχετικά με τις μεταβολές προσωπικού.
  6. Διεκπεραιώνει κάθε γραμματειακή εργασία που του αναθέτει ο Διευθυντής και που αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Διεύθυνσης.