Τμήμα Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων

Προϊσταμένη: Τζίνη Κυριακή
Διεύθυνση: Αθ. Γκένιου 3
Τηλέφωνο: 23210 – 47926 ή 2321045515 (εσωτ. 2)

 

 1. Εντέλλεται και προγραμματίζει την κίνηση των οχημάτων του δήμου γενικά.
 2. Εντέλλεται και παρακολουθεί την κατανάλωση καυσίμων.
 3. Έχει την άμεση επαφή με τα συνεργεία συντήρησης των αυτοκινήτων και την περαιτέρω ευθύνη για την έγκαιρη εισαγωγή και εξαγωγή τους σε αυτά και από αυτά.
 4. Παρακολουθεί και ελέγχει από κοντά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του δήμου.
 5. Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τα ειδικά βιβλία και έντυπα που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των αυτοκινήτων.
 6. Χορηγεί τις εντολές για την προμήθεια των καυσίμων και ελέγχει την κανονική παραλαβή τους.
 7. Τηρεί τα αναγκαία βιβλία για τη χρεοπίστωση των υλικών και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων του δήμου. Είναι αρμόδιο για τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων για τη φύλαξη των αυτοκινήτων μέτρων.
 8. Αναφέρει κάθε ζημιά που προκαλούν ή προκαλείται από τα αυτοκίνητα του Δήμου και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών.
 9. Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουργίας των αυτοκινήτων του δήμου ως και των από αυτά καταναλισκομένων καυσίμων.
 10. Αναφέρει κάθε διαπιστουμένη ζημιά στα αυτοκίνητά από υπαιτιότητα των οδηγών τους.
 11. Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου αυτοκίνητα να βρίσκονται
 12. έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησης τους.
 13. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στην κίνηση των αυτοκινήτων του δήμου.
 14. Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκινήτων του δήμου.
 15. Τηρεί για κάθε αυτοκίνητο ειδικό φάκελο στον οποίο φυλάσσονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
 16. Ασχολείται με την προμήθεια και διαχείριση των καυσίμων και λιπαντικών για τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του δήμου.

Β. Επισκευή και συντηρήσεις

 1. Έχει την ευθύνη συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και των επισκευών τους.
 2. Έχει την ευθύνη συντήρησης και επισκευής όλης της υλικοτεχνικής υποδομής υποδομής των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων.