Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

Προϊσταμένη: Σκόδρα Βαϊα
Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1
Τηλέφωνο: 23213 – 50124

    

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου,
Προέδρου Δ.Σ.
Δημαρχιακής Επιτροπής
Επιτροπών δημοτικού συμβουλίου
Τοπικών συμβουλίων και συνοικιακών συμβουλίων:

Αρμοδιότητες Τμήματος:

  1. Η κατάρτιση σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και η ενημέρωση των μελών του Δ.Σ για τα θέματα και το χρόνο, τόπο κάθε συνεδρίασης.
  2. Η συγκέντρωση, αναπαραγωγή και αποστολή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου των διαφόρων εισηγήσεων και γενικά του ενημερωτικού υλικού που αντιστοιχεί στα θέματα των συνεδριάσεων.
  3. Η μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λ.π.
  4. Η τήρηση των πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.
  5. Η τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
  6. Η δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή αποφάσεων του Δ. Σ και η αποστολή του στην υπηρεσία Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας.
  7. Η ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου για τις εγκεκριμένες αποφάσεις του Δ.Σ.
  8. Η ενημέρωση των αρμόδιων Επιτροπών του Δ.Σ. για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές από το δημοτικό συμβούλιο προς μελέτη.
  9. Η παρακολούθηση της διαδικασίας επεξεργασίας τους και η προετοιμασία για την έγκαιρη επανεισαγωγή τους στο δημοτικό συμβούλιο προς λήψη οριστικής απόφασης.
  10. Η παροχή κάθε είδους γραμματειακής υποστήριξης προς τη Δημοτική Επιτροπή, τις μόνιμες και έκτακτες επιτροπές που συνιστά το Δημοτικό Συμβούλιο (ενημέρωση για τα θέματα και τον χρόνο κάθε συνεδρίασης, διανομή εισηγήσεων προς τα μέλη των επιτροπών, η τήρηση των πρακτικών, η τήρηση αρχείου πρακτικών, η δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εισηγήσεων κλπ.).

Η τήρηση αρχείου εκπροσώπων του Δήμου σε διάφορους φορείς και όργανο. Η φροντίδα για την αποστολή στοιχείων προς τους προηγούμενους εκπροσώπους, η επικοινωνία, η παραλαβή και η εσωτερική διεκπεραίωση των εκθέσεων των εκπροσώπων προς το Δήμο.