Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

Προϊσταμένη: Σκόδρα Βαϊα
Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1
Τηλέφωνο: 23213 – 50124

Α. Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου,
    Προέδρου Δ.Σ.
    Δημαρχιακής Επιτροπής
    Επιτροπών δημοτικού συμβουλίου
    Τοπικών συμβουλίων και συνοικιακών συμβουλίων:

 1. Η κατάρτιση σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και η ενημέρωση των μελώντου Δ.Σ για τα θέματα και το χρόνο, τόπο κάθε συνεδρίασης.
 2. Η συγκέντρωση, αναπαραγωγή και αποστολή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου των διαφόρων εισηγήσεων και γενικά του ενημερωτικού υλικού που αντιστοιχεί στα θέματα των συνεδριάσεων.
 3. Η μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λ.π.
 4. Η τήρηση των πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.
 5. Η τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
 6. Η δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή αποφάσεων του Δ. Σ και η αποστολή του στην υπηρεσία Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας.
 7. Η ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου για τις εγκεκριμένες αποφάσεις του Δ.Σ.
 8. Η ενημέρωση των αρμόδιων Επιτροπών του Δ.Σ. για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές από το δημοτικό συμβούλιο προς μελέτη.
 9. Η παρακολούθηση της διαδικασίας επεξεργασίαςτους και η προετοιμασία για την έγκαιρη επανεισαγωγή τους στο δημοτικό συμβούλιο προς λήψη οριστικής απόφασης.
 10. Η παροχή κάθε είδους γραμματειακής υποστήριξης προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή, τις μόνιμες και έκτακτες επιτροπές που συνιστά το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Τοπικά Συμβούλια (ενημέρωση για τα θέματα και τον χρόνο κάθε συνεδρίασης, διανομή εισηγήσεων προς τα μέλη των επιτροπών, η τήρηση των πρακτικών, η τήρηση αρχείου πρακτικών, η δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εισηγήσεων κλπ.).
 11. Η τήρηση αρχείου εκπροσώπων του Δήμου σε διάφορους φορείς και όργανο. Η φροντίδα για την αποστολή στοιχείων προς τους προηγούμενους εκπροσώπους, η επικοινωνία, η παραλαβή και η εσωτερική διεκπεραίωση των εκθέσεων των εκπροσώπων προς το Δήμο.
 12. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των τοπικών συμβουλίων.
 13. Παρέχει κάθε βοήθεια στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των συνοικιακών συμβουλίων. Διενεργεί τη σχετική αλληλογραφία προς τα συνοικιακά συμβούλια.

Β. Διαχείριση θεμάτων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και σχολικών Επιτροπών:

 1. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των σχολικών Επιτροπών όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 2. Η διοικητική υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 3. Η συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία για την καταγραφή των στεγαστικών αναγκών των σχολείων για απαλλοτριώσεις χώρων για ανέγερση νέων διδακτηρίων και τη διεκπεραίωση κτιριακών θεμάτων που έχουν σχέση με συντηρήσεις, ανεγέρσεις, προσθήκες αιθουσών, επεκτάσεις χώρων στα υπάρχοντα σχολεία, αγορές οικοπέδων νέων σχολικών μονάδων.
 4. Η καταγραφή καταστάσεων κατανομής λειτουργικών δαπανών και ενημέρωσης των σχολείων για την παραλαβή των χρημάτων.

Γ. Διοικητική υποστήριξη νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των δημοτικών επιχειρήσεων:

 1. Η διοικητική υποστήριξη των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του δήμου (όταν αυτά δεν έχουν αντίστοιχη υπηρεσία υποστήριξης).
 2. Η μέριμνα για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και δημοτικών επιχειρήσεων.
 3. Η ενημέρωση του Δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου για όλα τα θέματα λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεων.
 4. Η συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου για θέματα διαχείρισης των Ν.Π.
 5. Η προς το δημοτικό συμβούλιο σύνταξη των εισηγήσεων για θέματα επιχορηγήσεων των νομικών προσώπων.
 6. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες των Ν.Π.Δ.Δ. για θέματα λειτουργίας τους.