Τμήμα Προσωπικού

Προϊστάμενος: Καραγιαννίδης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 23213 - 50111 - 50127

 

 1. Συντάσσει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και εισηγείται τις τροποποιήσεις καθώς και τις προσαρμογές του στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
 2. Διεκπεραιώνει όλες τις Σχετικές διαδικασίες για την πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού.
 3. Παρακολουθεί τις υπηρεσιακές μεταβολές του μόνιμου προσωπικού και εκδίδει τις σχετικές πράξεις.
 4. Τηρεί και ενημερώνει τους ατομικούς φακέλους του προσωπικού
 5. Τηρεί το μητρώο τακτικών υπαλλήλων.
 6. Τηρεί τους πίνακες κατανομής του προσωπικού στις διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία.
 7. Εκδίδει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που έχουν σχέση με την κατάσταση του προσωπικού.
 8. Φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.
 9. Ανακοινώνει στο προσωπικό τις εγκύκλιες διαταγές του δημάρχου.
 10. Ανακοινώνει στο προσωπικό το καθιερούμενο κάθε φορά ωράριο εργασίας και γνωστοποιεί στους υπαλλήλους τα καθήκοντα και τις υπηρεσίες που τους ανατίθενται κατά τις μη εργάσιμες ημέρες.
 11. Διεκπεραιώνει τα της πειθαρχικής διαδικασίας.
 12. Διεκπεραιώνει όλες τις σχετικές διαδικασίες για την κατάσταση του προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.