Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας

 

 1. Η παροχή πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας και αποσκοπεί στην πρόληψη των αναγκών και στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού (ν. 2646/1998 ΦΕΚ 236/1998 Τ.Α).
 2. Η υλοποίηση των προγραμμάτων:
  1. Βοήθεια στο Σπίτι
  2. Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας
  3. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. ΑΜΕΑ)
  4. Δίκτυο Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
  5. Συνοδευτικές Υπηρεσίες
 3. Γραφείου Ισότητας Γυναικών που δρα σε δύο τομείς,
  1. το Σπίτι της Γυναίκας και
  2. το Κύτταρο.
 4. Κέντρα στήριξης Τσιγγάνων:
  1. Αγίου Αθανασίου και
  2. Νεόχτιστα Αεροδρομίου, με σκοπό την διευκόλυνση των κατοίκων στις συναλλαγές τους με τις Κρατικές Υπηρεσίες, την ψυχολογική τους  στήριξη, τη στοιχειώδη φροντιστηριακή υποστήριξη παιδιών απόρων και πολύτεκνων οικογενειών ή ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με κοινωνικό αποκλεισμό. Συμμετοχή στο διαδημοτικό δίκτυο ROM.
 5. Δημιουργία Δημοτικών Ξενώνων αστέγων.
 6. Δημιουργία και λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας
 7. Η διενέργεια των εράνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας.
 8. Δημιουργία Τράπεζας τροφίμων ένδυσης και παιχνιδιών.
 9. Η οικονομική, υλική και ηθική υποστήριξη του θεσμού των ενοριακών συσσιτίων αγάπης σε συνεργασία με την ε~α. Η προβολή και επέκταση του έργου τους με διάθεση ιματισμού, ειδών και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης.
 10. Δημιουργία Κέντρου Στήριξης Οικογένειας με τη συμμετοχή ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, ιατρού, δικηγόρου και ιερέα για τη στήριξη των υπό κρίση (λόγω υγείας, θανάτου κλπ.) διάλυση οικογενειών σε συνεργασία με το Σπίτι της Γυναίκας.
 11. Η προώθηση διαδικασιών δημιουργίας φορέα, που θα αναλάβει την λειτουργία ιδρύματος περίθαλψης ατόμων, που πάσχουν από την νόσο του Alzheimer και κατασκευή του απαραίτητου κτιριακού συγκροτήματος.
 12. Προβολή και ενίσχυση του κοινωφελούς έργου όλων των φορέων με σκοπό τον παραδειγματισμό των νεοτέρων και την δημιουργία νέων κοινωνικών θεσμών.
 13. Δημιουργία ξενώνων για αυτόνομη διαβίβαση ατόμων με ψυχικά νοσήματα.

Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής

Εχει την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικών παροχών από το Δήμο. Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών γίνεται σε τρία ουσιαστικά επίπεδα.

Σε επίπεδο ατομικής εξυπηρέτησης

Αφορά την βοήθεια και την προσπάθεια αντιμετώπισης προσωπικών ή οικογενειακών προβλημάτων δημοτών – κατοίκων. Προς τούτο αναπτύσσει συνεργασία με συναφείς επιστημονικές ειδικότητες (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, παιδαγωγούς κλπ.) και με αρχές ή υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα και αρμοδιότητα (τοπική ή ουσιαστική) για τη λύση του ή την αντιμετώπιση του.
Σε επίπεδο Ομάδας

Αφορά τη δημιουργία ομάδων, ατόμων με ειδικές ανάγκες ή συναφή προβλήματα. Οι ομάδες αυτές μπορούν να λειτουργούν σε συγκεκριμένο κοινό χώρο και χρόνο. Καταβάλλεται μέσα από τον τρόπο αυτό, προσπάθειακοινωνικοπο6Ίσης των ατόμων αυτών και γενικότερης η από περισσότερες πλευρές αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων με σκοπό την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.

Σε επίπεδο Κοινότητας

 1. Αφορά την τήρηση στατικών στοιχείων για τις συναφείς ανάγκες των κατοίκων, ώστε να ενημερώνεται η διοίκηση του Δήμου για τη χάραξη της κοινωνικής πολιτικής.
 2. Διοργανώνει εκδηλώσεις και προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς ή άλλους φορείς και το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού.
 3. Τηρεί και ενημερώνει καταστάσεις και ειδικούς φακέλους με τα άτομα ή τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν ανάγκες ιδιαίτερης κοινωνικής φροντίδας.
 4. Εισηγείται απ’ευθείας στο Δήμαρχο τις περιπτώσεις που ο Δήμος άμεσα ή έμμεσα πρέπει να ενεργήσει για την παροχή βοήθειας σε χρήμα, σε φάρμακα, εσώρουχα, ή άλλα παρόμοια είδη.
 5. Οργανώνει εκ μέρους του Δήμου εκδηλώσεις αιμοδοσίας με απώτερο σκοπό την ίδρυση τοπικής τράπεζας αίματος.
 6. Οργανώνει ελέγχει και ρυθμίζει δίκτυο μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 7. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία που αφορούν στην υφισταμένη κατάσταση των υποδομών της περιοχής του Δήμου σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, πρόνοιας, υγείας, παιδείας, επιμόρφωσης.
 8. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση ατόμων του Δήμου που ανήκουν σε διάφορες κοινωνικές ομάδες (νέοι, ηλικιωμένοι, γυναίκες κλπ.) και ιδίως ομάδων με κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.
 9. Παρακολουθεί τα της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών πρόνοιας, υγείας, παιδείας προς τους δημότες, είτε μέσω των Νομικών Προσώπων του δήμου είτε μέσω άλλων τοπικών φορέων.
 10. Συνεργάζεται με τα νομικά πρόσωπα του δήμου που ασκούν αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής.
 11. Υποβάλλει προτάσεις σε εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ε.Ε. υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης τους.
 12. Εκπονεί έρευνες/μελέτες κοινωνικού περιεχομένου.
 13. Αναπτύσσει συνεργασίες και συντονίζει με άλλους φορείς ενέργειας με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας αντίληψης για τις ανάγκες και η αποφυγή επικαλύψεων στις υπηρεσίες που παρέχουν. Δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διασύνδεσης και συνεργασίας των φορέων, κρατικών και μη, επαγγελματικών και εθελοντικών, εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.
 14. Πληροφορεί, ενημερώνει, ευαισθητοποιεί τους δημότες.
 15. Προσελκύει εθελοντές.
 16. Παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες συμπληρωματικά με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

Γραφείο Ισότητος (Γυναικείων θεμάτων – Κύτταρο (επιχειρηματική δράση γυναικών) και Αποδήμου Ελληνισμού).
Το γραφείο τούτο ασχολείται με:

 1. Την ψυχολογική στήριξη των Γυναικών και Συμβουλευτική.
 2. Την νομική πληροφόρηση.
 3. Την παροχή πληροφοριών για θέματα που ενδιαφέρουν τη γυναίκα.
 4. Τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και με «μη κυβερνητικές” γυναικείες οργανώσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
 5. Την διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση σε θέματα ισότητας.
 6. Την ευθύνη της ενημέρωσης σε θέματα εργασιακά, επενδυτικά, ασφαλιστικά, στρατολογικά κ.τ.λ, προκειμένου να δίνονται χρήσιμες πληροφορίες στις γυναίκες.