Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη: Γαλάνη Δέσποινα
Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1
Τηλέφωνο: 23213 - 50167

Α) Εσωτερική Διοίκηση

 1. Τηρεί μητρώο προσώπων που διετέλεσαν Δήμαρχοι Πρόεδροι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πάρεδροι.
 2. Τηρεί βιβλίο και αρχείο επίτιμων δημοτών.
 3. Μεριμνά για τον καθορισμό των ορίων της Διοικητικής περιφέρειας του δήμου και τηρεί τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων επιτροπών.
 4. Εκτελεί τα καθήκοντα του Δήμου που του ανατίθεται για τη διεξαγωγή εκλογών (Εθνικού κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού, Δημοτικών Συνοικιακών Συμβουλίων), όπως και τις υποχρεώσεις του και μέρος της κρατικής διοίκησης.
 5. Παραλαμβάνει και μοιράζει την εφημερίδα της Κυβέρνησης και τηρεί βιβλιοδετημένες σειρές αυτής.
 6. Φροντίζει για την καθαριότητα και φρούρηση του Δημοτικού Καταστήματος και για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.
 7. Εκδίδει τα πιστοποιητικά για τη χορήγηση των οποίων δεν έχει αρμοδιότητα με τον οργανισμό αυτό άλλη υπηρεσία του Δήμου.
 8. Επιμελείται και παρακολουθεί την ορθή ενημέρωση των κωδικοποιημένων εγκυκλίων.
 9. Διεκπεραιώνει θέματα γενικής διοικητικής φύσης.
 10. Επιμελείται της συνεργασίας με άλλους Δήμους του Εσωτερικού ή Εξωτερικού και τηρεί το οικείο αρχείο.
 11. Διατηρεί βιβλίο καταγραφής όλων των βιβλίων που αγοράζονται ή δωρίζονται στο Δήμο και τα αριθμεί.
 12. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και την εγγραφή του δήμου ως συνδρομητή σε διάφορα έντυπα (περιοδικά και εφημερίδες).
 13. Φροντίζει για την περισυλλογή, διαφύλαξη και συντήρηση ενθυμημάτων και κάθε μορφής κειμηλίων, χαρακτηριστικών της δραστηριότητας του Δήμου.
 14. Συνεργάζεται με τους ειδικούς γραμματείς των νομικών προσώπων για την οργάνωση κι επιτυχία εκδηλώσεων, γενικότερου ενδιαφέροντος.
 15. Παρακολουθεί και επιμελείται την εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο των εισηγήσεων των Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων που υποβάλλονται σ" αυτό λόγω αρμοδιότητας.
 16. Διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη σύσταση Ν.Π. και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Β) Γραμματειακή υποστήριξη Αγροτών

Τηλέφωνο: 23210 - 83627

 1. Ενημερώνει τους αγρότες πάνω σε ζητήματα που τους ενδιαφέρουν.
 2. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία που αφορά τους αγρότες.
 3. Ενημερώνει τους αγρότες για τα διάφορα προγράμματα και τις επιδοτήσεις των γεωργικών προϊόντων.
 4. Συγκεντρώνει τις αιτήσεις και δηλώσεις του και τις προωθεί αρμοδίως.
 5. Παρέχει κάθε βοήθεια στους αγρότες προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης τους από τις υπηρεσίες του Δήμου, και τους ενημερώνει επί της αγροτικής πολιτικής.

Γ) Έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τηλέφωνο: 23210 - 83607

 1. Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις.
 2. Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών μικροπωλητών και λειτουργίας κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους (άλση, κήπους κλπ.).
 3. Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους ν. 445/1937 και 446/1937.
 4. Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με τη Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη (Β.593).
 5. Η χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδιών που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2000/1991.
 6. Η χορήγηση των αδειών πλανοδίου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις.
 7. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας για την ανάκληση ή αφαίρεση αδειών ή τη σφράγιση των καταστημάτων όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

΄Σχετικά δικαιολογητικά

-Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων
-Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
-Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος από Ο.Ε.-Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.-Α.Ε.
-Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για υπόγεια καταστήματα
-Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω συνταξιοδότησης
-Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω τροποποίησης του καταστατικού ή μεταβίβασης
-Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου

 

 

Δ) Διοικητική μέριμνα
Τηλέφωνο: 23210 - 83623 & 83672

Κλητήρες - θυρωροί - καθαρίστριες

 1. Εκτελεί τις ανήκουσες σ' αυτούς εργασίες, με την άμεση καθοδήγηση του προϊσταμένου του τμήματος.
 2. Επιβλέπει το δημαρχιακό κατάστημα και επισημάνουν στη διεύθυνση τις φθορές που εισέρχονται σ' αυτό.
 3. Καταρτίζει το πρόγραμμα υπηρεσίας των κλητήρων, που περιλαμβάνει τις πρωϊνές, απογευματινές και βραδινές υπηρεσίες εντός και εκτός του δημαρχιακού καταστήματος, τα ονόματα των κλητήρων υπηρεσίας,καθώς και τα ρεπό που δίνονται σ' αυτούς. Τ ο πρόγραμμα εκδίδεται από τον τμηματάρχη του τμήματος και θεωρείται από τη διεύθυνση.
 4. Κατά τις εργάσιμες ώρες ο αρχαιότερος κλητήρας οφείλει να βρίσκεται στον ειδικό χώρο, ενώ οι λοιποί οφείλουν να βρίσκονται στο γραφείο τους από όπου αποστέλλονται με εντολή του τμηματάρχη Δ/σης προς εκτέλεση διαφόρων υπηρεσιών.

Οι κλητήρες οφείλουν:

 1. Να μεταφέρουν την αλληλογραφία που διαβιβάζεται μέσω του  ταχυδρομείου καθώς και τα έγγραφα ή έντυπα που διαβιβάζονται από υπηρεσία σε υπηρεσία,
 2. Να ενεργούν επιδόσεις υπηρεσιακών εγγράφων, ανακοινώσεων και  προσκλήσεων,
 3. Να μεριμνούν για την καθαριότητα του δημοτικού μεγάρου και των λοιπών δημοτικών κτηρίων και να προέρχονται στις αναγκαίες διευθετήσεις των εσωτερικών τους χώρων,
 4. Να εκτελούν κάθε εργασία που προσιδιάζει στη φύση των καθηκόντων τους και επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες,
 5. Να συμπεριφέρνονται ευπρεπώς και
 6. Να χρησιμοποιούνται φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου.

Οι κλητήρες δεν αποχωρούν από την υπηρεσία, πριν ελέγξουν και διαπιστώσουν: ότι έχουν ασφαλισθεί τα γραφεία, οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία κλπ., ότι έχουν κλεισθεί καλά οι πόρτες και τα παράθυρα, ότι έχουν ελευθερωθεί οι πρίζες και γενικά ότι όλα έχουν καλώς.
Κατά τις ώρες εργασίας της υπηρεσίας απαγορεύεται στους κλητήρες να απασχολούνται στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών αναγκών του προσωπικού του Δήμου.

Η Υπηρεσία καθαριστριών εκτελεί τις υπηρεσίες που ανήκουν σ' αυτή από την άμεση εποπτεία του αρχαιότερου κλητήρα της υπηρεσίας.

Εκτελεί την καθαριότητα του Δημαρχιακού καταστήματος καθώς και των γραφείων του δήμου που βρίσκονται σε χώρους εκτός του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Ο ρόλος του φύλακα σχολικού κτιρίου και το πλαίσιο των καθηκόντων του

Ο ρόλος του φύλακα σχολικού κτιρίου είναι η επιτήρηση, η διαπίστωση της καλής κατάστασης και η προστασία του σχολικού κτιρίου και των γύρω των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, από φθορές οι οποίες μπορεί να προκύψουν από εξωσχολικά και μη εξωσχολικά άτομα, με στόχο τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Συγκεκριμένα, ο φύλακας υποχρεούται:

 1. να διαπιστώνει την επάρκεια λειτουργίας φωτισμού των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, καθώς και των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας και μη λειτουργίας του
 2. να επιτηρεί την καλή κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου (φθορές σε τζάμια, κλειδαριές, πόρτες, κάγκελα κ.λ.π.)
 3. να επιτηρεί την καλή κατάσταση των υπαίθριων χώρων του σχολείου (κάγκελα περίφραξης του αύλειου χώρου, εξωτερικές εισόδους, εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.)
 4. να επιβλέπει την ασφάλιση των χώρων του σχολείου (με την έννοια ότι θα διαπιστώνει εάν οι ευάλωτοι σε φθορές/ κλοπές χώροι του σχολείου, είναι κλειδωμένοι και τα κλειδιά βρίσκονται ασφαλισμένα σε προκαθορισμένη θέση).
 5. να ελέγχει την είσοδο εξωσχολικών ατόμων, με στόχο την πρόληψη κλοπών, φθορών και λοιπών αδικημάτων στους χώρους του σχολείου.
 6. να καθιστά την παρουσία του εμφανή γιατί με βάση τη φιλοσοφία της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού φύλαξης σχολικών κτιρίων, η λειτουργία του φύλακα είναι προληπτική.
 7. να μη διαπληκτίζεται κατά τη διάρκεια περιπολίας, με εξωσχολικά άτομα όταν αυτά αρνούνται να συμμορφωθούν στις εντολές του (υποχρέωση του φύλακα είναι η αναφορά στο Διευθυντή του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και αντίστοιχα η ειδοποίηση της οικείας Αστυνομικής Αρχής μετά από ενημέρωση του Δήμου και του Διευθυντή του σχολείου, κατά  τη διάρκεια μη λειτουργίας του.)
 8. να ενημερώνει αμέσως για οποιοδήποτε συμβάν τον Διευθυντή του σχολείου, το αρμόδιο πρόσωπο του Δήμου και την καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία (π.χ. οικεία Αστυνομική Αρχή, Πυροσβεστική, ΔΕΗ κ.λ.π.)
 9. να μην παρεμβαίνει σε ζητήματα ή συμβάντα που προκύπτουν από ή και μεταξύ των μαθητών (όπως για παράδειγμα καταλήψεις, διαπληκτισμοί μεταξύ των μαθητών κ.λ.π.), αλλά να ενημερώνει αμέσως τον διευθυντή του σχολείου.
 10. να μην απομακρύνεται από το χώρο του σχολείου και να μην αναλαμβάνει οποιασδήποτε φύσεως εργασία, εκτός της φύλαξης (όπως για παράδειγμα χρέη επιστάτη ή κλητήρα του σχολείου κ.λ.π.)
 11. να συμπληρώνει και να υπογράφει το δελτίο συμβάντων - παρουσίας ασκούμενου, με την έναρξη και λήξη της βάρδιας του και αντίστοιχα να παραδίδει και να παραλαμβάνει ενυπόγραφα τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό στο τέλος της βάρδιας του στο τηρούμενο βιβλίο παράδοσης του εξοπλισμού.
 12. να φέρνει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του υποχρεωτικά τον προβλεπόμενο εξοπλισμό (γιλέκο, κινητό τηλέφωνο, σφυρίχτρα και ηλεκτρικό φανό κατά τη νύχτα).
 13. να μη κάνει χρήση αλκοόλ ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει τη σωματική ευεξία και την πνευματική διαύγεια του, κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.
 14. τέλος, τονίζεται ότι ο φύλακας σχολικού κτιρίου, υποχρεούται:
 • να περιορίζεται μόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, η οποία   στηρίζεται στη διαπίστωση και αναφορά των συμβάντων.
 • Να συνεργάζεται αρμονικά με τη δημοτική αρχή, η οποία έχει την ευθύνη εφαρμογής του θεσμού της φύλαξης στα σχολικά κτίρια του Δήμου, τον διευθυντή του σχολείου και την οικεία Αστυνομική αρχή, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των καθηκόντων του και μόνο αυτών.

2. Αντιμετώπιση συμβάντων - Οι αρμόδιοι φορείς

Ενέργειες του φύλακα σε περίπτωση συμβάντος

Κατά τη διάρκεια παρουσίας των φυλάκων στα σχολικά κτίρια τονίζεται ότι:

 1. σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου ειδοποιούν οπωσδήποτε τον Διευθυντή του σχολείου και μόνο αυτόν. Στη συνέχεια, πάντα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, εκτελούν τις οδηγίες του Διευθυντή.
 2. σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος, κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας του σχολείου ειδοποιούν οπωσδήποτε τον Διευθυντή του σχολείου και τη Δημοτική Αρχή (τον αρμόδιο υπεύθυνο του Δήμου).

Σε όσους από τους Δήμους λειτουργεί δημοτική αστυνομία, πιθανά, να απευθύνονται σε αρμόδιο της δημοτικής αστυνομίας, ο οποίος και θα ενημερώνει τον υπεύθυνο του Δήμου, ειδικά κατά τις  νυχτερινές βάρδιες, εφόσον ανακύπτει σοβαρό θέμα.

Κατά περίπτωση, ανάλογα με το συμβάν, ειδοποιούν πρώτα τους παρακάτω καθ' ύλην φορείς και μετά τον Διευθυντή και τη Δημοτική αρχή:

 1. Περίπτωση πλημμύρας, πυρκαγιάς: Πυροσβεστική, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΣ, Αστυνομική Αρχή
 2. Διακοπής/διαροής νερού: ΔΕΥΑΣ ή αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (ΔΕΥΑΣ, υπηρεσία ύδρευσης)
 3. Διακοπής παροχής ρεύματος: ΔΕΗ, εφόσον πρόκειται για το δίκτυο τροφοδοσίας ή αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (εφόσον υπάρχει).

Απαραίτητα ειδοποιούν την οικεία Αστυνομική Αρχή στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν:

 1. Κλοπή
 2. Είσοδο εξωσχολικού ατόμου ή προσπάθεια εισόδου εξωσχολικού    ατόμου και γενικά οποιουδήποτε εξωσχολικού ατόμου, με προβληματική συμπεριφορά όπως:
 3. Χρήση ναρκωτικών ουσιών
 4. Άτομο με ψυxoλoγικά προβλήματα
 5. Άτομο που αναζητά κατάλυμα
 6. Τραυματισμένο άτομο (ανάλογα με την κατάσταση υγείας του ατόμου, καλεί πρώτα το ΕΚΑΒ ή το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας).
 7. Άτομο σε κατάσταση μέθης.
 8. Και γενικά σε κάθε έκτακτη κατάσταση η οποία χρήζει άμεσα αστυνομικής παρέμβασης.

3. Ανάλυση των καθηκόντων του φύλακα σχολικού κτιρίου

3.1. Επιτήρηση της καλής κατάστασης του σχολικού κτιρίου:

 1. των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου (αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο διδασκόντων, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι υγιεινής κλπ.).
 2. των γύρω κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων του σχολείου (αύλειος χώρος, εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις, κάγκελα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου)

Η ασφαλής φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και των γύρω κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων του σχολείου χωρίζεται σε δύο χρονικές περιόδους:

 1. στη φύλαξη κατά τη χρονική περίοδο που δεν λειτουργεί η σχολική μονάδα (μη εργάσιμες ώρες και ημέρες)
 2. στη φύλαξη κατά τη χρονική περίοδο που λειτουργεί η σχολική μονάδα (κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και των διαλειμμάτων).

Τα καθήκοντα του φύλακα σχολικού κτιρίου διαμορφώνονται ανάλογα και αντίστοιχα διαφοροποιούνται από τις παραπάνω παραμέτρους.

Συγκεκριμένα:

Α. Οι φύλακες σχολικών κτιρίων κατά τη χρονική περίοδο που δεν λειτουργεί η σχολική μονάδα (μη εργάσιμες ώρες και ημέρες)

Α.1. σε σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου

 1. Φροντίζουν ώστε οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, οι   κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, τα γραφεία των διδασκόντων και γενικότερα όλοι οι χώροι οι οποίοι στεγάζουν μεγάλης αξίας υλικό και εξοπλισμό, να είναι ασφαλισμένοι και τα κλειδιά τους τοποθετημένα σε ασφαλή προκαθορισμένη θέση, μετά από συνεννόηση με τον διευθυντή του σχολείου.
 2. Ελέγχουν περιπολώντας σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα τους χώρους εκείνους του κτιρίου που στεγάζουν μεγάλης αξίας εκπαιδευτικό υλικό και Η/Υ, όπως τα γραφεία των διδασκόντων, τη βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια.
 3. Ελέγχουν περιπολώντας σε τακτά χρονικά διαστήματα τους χώρους υγιεινής του σχολικού κτιρίου, δεδομένου ότι αυτοί αποτελούν πρόσφορο χώρο στον οποίο μπορεί να καταφύγει οιοσδήποτε τρίτος.
 4. Ελέγχουν, περιπολώντας, τους διαδρόμους έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας.

Α2. σε σχέση με τον αύλειο και περιβάλλοντα χώρο του σχολείου

 1. Ελέγχουν, περιπολώντας τον αύλειο και περιβάλλοντα χώρο του σχολείου.
 2. Επιτρέπουν την είσοδο ατόμων στον αύλειο χώρο του σχολείου μόνο για τη χρήση των εξωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων του σχολείου και εφόσον αυτό επιτρέπεται, μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο πρόσωπο του Δήμου και τον Διευθυντή του σχολείου.  Αντίστοιχα απομακρύνουν ή συστήνουν να απομακρυνθούν εκείνα τα άτομα που δεν έχουν τέτοια πρόθεση και σε περίπτωση που αυτά αρνούνται να απομακρυνθούν, ζητούν τη συνδρομή της Αστυνομίας.
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος δεν επιτρέπει τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του σχολείου κατά τις ώρες μη λειτουργίας του, φροντίζουν ώστε όλοι οι είσοδοι του σχολείου στον αύλειο χώρο να παραμείνουν κλειστές και κλειδωμένες και τα κλειδιά τους ασφαλισμένα και τοποθετημένα στην προκαθορισμένη θέση μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή του σχολείου, εκτός από τα κλειδιά μιας εισόδου τα οποία και θα κρατούν κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους.
 4. Αποτρέπουν τα εξωσχολικά άτομα να υπερπηδούν τα κάγκελα που περικλείουν τον αύλειο χώρο και σε περίπτωση που αρνούνται να απομακρυνθούν, ζητούν τη συνδρομή της Αστυνομίας.

Β. Κατά τη χρονική περίοδο που λειτουργεί η σχολική μονάδα (κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και των διαλειμμάτων) και σε σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου, γενικά ελέγχουν τους χώρους εκείνους στους οποίους δεν πραγματοποιείται διδασκαλία και επικεντρώνονται στον έλεγχο του περιβάλλοντος χώρου:

 1. Περιπολούν στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου
 2. Ελέγχουν τα άτομα που εισέρχονται στον αύλειο χώρο του σχολείου και απομακρύνουν εκείνα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή του Σχολείου. Σε περίπτωσηπου αυτά αρνούνται να απομακρυνθούν, ενημερώνουν τον Διευθυντή του σχολείου και ζητούν τη συνδρομή της Αστυνομίας, μετά από εντολή του.

Ο έλεγχος εισόδου επισκεπτών στο σχολείο θα πρέπει να αποτελέσει, πριν από την ανάληψη καθηκόντων του φύλακα, ιδιαίτερο θέμα συνεννόησης του φύλακα με τον διευθυντή του σχολείου, με στόχο την εφαρμογή ενός πρακτικού συστήματος ελέγχου εισόδου επισκεπτών που να καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου. υπενθυμίζεται ότι ο φύλακας δεν διαπληκτίζεται με εξωσχολικά άτομα κατά τη διάρκεια της περιπολίας του και τον έλεγχο εισόδου επισκεπτών.

 • Πριν από την έναρξη και λήξη των μαθημάτων ελέγχουν τον χώρο που βρίσκεται μπροστά στην είσοδο του σχολείου προκειμένου να αποφευχθεί η παρουσία και η είσοδος εξωσχολικών ατόμων στον αύλειο χώρο.

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του χώρου του κάθε σχολικού κτιρίου θα πρέπει να προκαθορισθεί σε συνεννόηση με τον διευθυντή του σχολείου, πόσες και ποιες είσοδοι θα παραμείνουν ανοιχτές κατά την προσέλευση των μαθητών και αντίστοιχα εάν και κατά πόσο αυτές θα πρέπει να κλείνουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Αντίστοιχα και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ισχύει το σύστημα εισόδου επισκεπτών.

 • Συστήνουν να απομακρυνθούν τα άτομα που υπερπηδούν τα κάγκελα και σε περίπτωση που αρνούνται να απομακρυνθούν, ενημερώνουν τον διευθυντή του σχολείου και ζητούν τη συνδρομή της Αστυνομίας, μετά από εντολή του.

3.2. Συνεχής καταγραφή των γεγονότων και ενημέρωση των υπευθύνων κατά τη διάρκεια απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Ο φύλακας σχολικού κτιρίου, όπως ρητά αναφέρεται στο παρόν κείμενο, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, υποχρεούται να συνεργάζεται αρμονικά με τους υπεύθυνους για την υλοποίηση του Προγράμματος και να τηρεί δελτίο συμβάντων - παρουσίας ασκούμενου.

Το δελτίο συμβάντων - παρουσίας ασκούμενου, αποτελεί βασικό έντυπο για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος, έχει δε πολλαπλό ρόλο:

 1. Αποτελεί το έντυπο παρακολούθησης του φύλακα προ απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, πιστοποιώντας την παρουσία του στο σχολικό κτίριο για την καταβολή της ημερήσιας επιδότησης του.
 2. Επιβεβαιώνει την ομαλή τήρηση των βαρδιών, σε24ωρη βάση στο σχολικό κτίριο
 3. Αποτελεί εργαλείο για τη λειτουργία ενός απλού συστήματος αναφοράς των συμβάντων κατά τη διάρκεια της βάρδιας ανά σχολικό κτίριο. Ο φύλακας σημειώνει και περιγράφει το είδος του συμβάντος κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.
 4. Αποτελεί στοιχείο πρωτογενούς έρευνας, προς επεξεργασία και μια σταθερή μέθοδο για την εκτίμηση των συμβάντων.
 5. Αποτελεί βασικό εργαλείο εκτίμησης της κατάστασης που επικρατεί στα σχολικά κτίρια του Δήμου δίνοντας τη δυνατότητα στην οικεία δημοτική αρχή να χαράξει στρατηγική ασφαλείας και αντίστοιχα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης και πρόληψης των περιστατικών.
 6. Τέλος, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη δημιουργία και εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης του Προγράμματος.

Η) Υπηρεσία έκδοσης αδειών παραμονής (Ν.2910/01)
     Τηλέφωνο: 23210 -83604

Το γραφείο τούτο εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζει υπηρεσιακά και σε πρωτότυπη μορφή ολόκληρο τον φάκελο στην υπηρεσία αλλοδαπών και Μετανάστευσης της περιφέρειας.

 1. Φυλάττει τις έτοιμες άδειες διαμονής μαζί με το αντίγραφο της σχετικής απόφασης έως την στιγμή της επικόλλησης και παράδοσης τους στους ενδιαφερομένους.
 2. Τηρεί με ακρίβεια τα ακριβή στοιχεία (τηλέφωνα διευθύνσεις κ.λ.π.) των αλλοδαπών ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους αλλοδαπούς.
 3. Αναρτεί σε εμφανές και προσιτό σημείο του Δημοτικού καταστήματος κατάσταση με τα ονόματα των αλλοδαπών των οποίων η άδεια διαμονής είναι έτοιμη καθώς και τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, έτσι ώστε προσερχόμενοι στο χώρο, να είναι σε θέση να πληροφορηθούν την πορεία του σχετικού αιτήματος.
 4. Έχει την ευθύνη διαπίστωσης αν ο εμφανιζόμενος αλλοδαπός στο δημοτικό που προσέρχεται για να παραλάβει το διαβατήριο του προκειμένου να επικολληθεί σε κενή σελίδα του η αυτοκόλλητη άδεια διαμονής είναι ο δικαιούχος, οπότε και του το επιδίδει με αντίγραφο της σχετικής άδειας.
 5. Ενημερώνει την περιφέρεια για κάθε παράδοση αδείας διαμονής και εν περιπτώσει μη παραλαβής της αδείας από τον δικαιούχο εντός (30) τριάντα ημερών επιστρέφει την άδεια στην εκδούσα αρχή.

       θ) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 1. Στοχεύει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας και φροντίζει για την εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού.
 2. Φροντίζει για την επιμόρφωση των νέο διοριζομένων υπαλλήλων και την επιμόρφωση των υπαλλήλων.
 3. Ανιχνεύσεις εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρωπίνου δυναμικού
 4. Σχεδιάζει τα επιμορφωτικά προγράμματα και τις δραστηριότητε μάθησης.
 5. Συγκεντρώνει τα υποβαλλόμενα αιτήματα από εκ-παιδευτικές μονάδες.