Γραφείο Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1
Τηλέφωνο: 23213 - 50109

Ο Δ/ντής ή ο υπάλληλος που εκτελεί χρέη διευθυντή, προΐσταται των διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών, επιβλέπει τη λειτουργία των υπηρεσιών και τμημάτων που ανήκουν στη Δ/νση και φροντίζει για το συντονισμό και τη νομιμότητα των ενεργειών τους.

  1. Εισηγείται στη διοίκηση του Δήμου τη λήψη κάθε μέτρου, που είναι απαραίτητο για την καλή και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.
  2. Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου.
  3. Υπογράφει τις χρηματικές εντολές και καταστάσεις δαπανών της αρμοδιότητάς του, καθώς και όλες τις καταστάσεις πληρωμής, μόνιμου με σχέση ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.
  4. Συντάσσει τις υπηρεσιακές εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού.
  5. Φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων και των συναφών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.
  6. Φροντίζει για τη μελέτη των θεμάτων εκσυγχρονισμού του τρόπου και των μεθόδων εργασίας των διαφόρων δημοτικών υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελετών οικονομικής ανάπτυξης του δήμου, για το μεθοδικό προγραμματισμό δραστηριοτήτων μακράς πνοής, για τη σκοπιμότητα δημιουργίας δημοτικών νομικών προσώπων, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων κ.λ.π.
  7. Τηρεί και ελέγχει τις κάρτες παρουσίας των υπαλλήλων.