Τμήμα Τουρισμού

 

Το τμήμα είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικά με την δημιουργία των προϋποθέσεων ανάπτυξης του τουρισμού στο Δήμο Σερρών. Σχεδιασμός, έρευνα, δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης, ενέργειες, προγράμματα, συνεργασίες, προβολή και προώθηση των πάσης φύσεως εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο εσωτερικό και εξωτερικό. Ειδικότερα:

  1. Ερευνά, αξιολογεί και αξιοποιεί κάθε τουριστική δυνατότητα στην πόλη Σερρών και σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου, που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού στο Δήμο.
  2. Συνεργάζεται για την υλοποίηση των σκοπών του με τους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες (παραγωγικούς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς, πνευματικούς, εκπαιδευτικούς κ.α.) καθώς και με άλλους Ο.Τ.Α, τις αιρετές περιφέρειες και τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες.
  3. Τηρεί βάση δεδομένων με στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).
  4. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
  5. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή έντυπου, ψηφιακού ή άλλου τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).
  6. Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.