Γραφείο Απασχόλησης

Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης (άρθρ. 85 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.)

  1. Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει στη συνέχεια τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
  2. Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας και υποστηρίζοντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης εμπόρων, αγροτών, κτηνοτρόφων κ.α. σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες, τους οργανισμούς, την κοινωφελή επιχείρηση, τις υπηρεσίες Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, τη πρώην ΝΕΛΕ που περιήλθε στο Δήμο, τον ΟΑΕΔ κ.α. λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές και ανάγκες κατάρτισης, δια βίου μάθησης και απασχόλησης.
  3. Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
  4. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.