Εισαγωγή

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων

ΣΤΟΧΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ1

1. Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι:

α) Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης
β) Η βελτίωση των υποδομών
γ) Η αύξηση της απασχόλησης
δ) … Περισσότερα