1. Αρχική
  2. /
  3. Αποτελέσματα Αναζήτησης Αποφάσεων

Αποτελέσματα Αναζήτησης Αποφάσεων

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php

require_once ‘../mylibs/globals.php’;


echo header(“Content-Type: text/html; charset=utf-8”);
echo ‘<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”apofstyle.css”>’;

session_start();

$httpdir=”ftp://87.203.227.27/apofaseis/”;

$start=0;
$limit=25;

// $httpdir=”http://www.serres.gr/apofaseis/”;

/*
if ($_POST[‘organo’]==”Όλα” && empty($_POST[‘arapof’]) && empty($_POST[‘etos’]) && empty($_POST[‘thema’]) && empty($_POST[‘apohmer’]) && empty($_POST[‘ewshmer’])) { //σε περίπτωση που διαλέξει Ολα και τίποτα άλλο, πάει στο ftp

header(“Location:$httpdir”);
exit;
}
*/

 

//echo $_POST[‘organo’];

// database connection parameters

// connect to database
//$conn = new mysqli($server, $username, $password, $database);
$conn = new mysqli(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
//mysql_set_charset(‘utf8’); 

//$db = mysql_select_db(DATABASE, $conn);

if ($conn->connect_error) die (“Connection to DB failed: ” . $conn->connect_error);
$conn->set_charset(‘utf8’);

// Κρατάμε το είδος
$organo = $_POST[‘organo’];
//echo $organo;

// fetch data
$fields = “*”;
$sql = “SELECT $fields, cast(ArApof as signed) as numApof FROM “. APOFTABLE;

$filter=” where 1=1 “;

if (!empty($_POST[‘organo’])) {
if ($_POST[‘organo’]!=”Όλα”)
$filter.=” and organo='” .$_POST[‘organo’].”‘”;

}

if (!empty($_POST[‘etos’])) {
$filter.=” and etos='” .$_POST[‘etos’].”‘”;
}

if (!empty($_POST[‘arapof’])) {
$filter.=” and ArApof like ‘%” .$_POST[‘arapof’].”%'”;
}

if (!empty($_POST[‘thema’])) {
$filter.=” and thema like ‘%” .$_POST[‘thema’].”%'”;
}

if (!empty($_POST[‘apohmer’])) {
$filter.=” and DateSined>= ‘” .$_POST[‘apohmer’].”‘”;
}

if (!empty($_POST[‘ewshmer’])) {
$filter.=” and DateSined<= ‘” .$_POST[‘ewshmer’].”‘”;
}

$page=$_GET[“page”];
//echo “<p>page=”.$page.”<p>”;

if ($page==”” || $page==”1″) {
$page1=0;
}

else {
$page1=($page*20) -20;
}

//echo $_SESSION[‘sql’];

if(empty($_SESSION[‘sql’])){
// to construct search_sql
$sql.=” “.$filter.” order by etos,organo , numApof, ArApof“;
$_SESSION[‘sql’] = $sql;
}else{
$sql = $_SESSION[‘sql’];
}

//echo $sql;

$sqlcount=$sql; //αντιγραφη του ερωτηματος γιατι θα το χρειαστω στο τελος..

$sql.=” limit $page1,20″;

//echo $sql;

$result = $conn->query($sql);

//$result = mysql_query($sql);
$rows = mysqli_num_rows($result);
//echo “Rows=”.$rows;


// Δημιουργία πίνακα με τα αποτελέσματα

$html = ‘<div class=”table-responsive” >’;
$html .= ‘<table class=”table table-striped table-bordered” >’;

//if ($organo==’ΔΣ’)
//$html .= ‘<tr><td colspan=”5″>ΔΣ</td></tr>’;
//else
//$html .= ‘<tr><td colspan=”5″>Οικ. Επιτροπή</td></tr>’;
$html .= ‘<thead>’;
$html .= ‘<tr>’;
$html .= ‘<th>Έτος</th>’;
$html .= ‘<th>Όργανο απόφασης</th>’;
$html .= ‘<th>Αρ. απόφασης</th>’;
$html .= ‘<th>Ημ/νία Συνεδρίασης</th>’;
//$html .= ‘<th>ΑΔΑ</th>’;
//$html .= ‘<th>Αρ. Φακέλου</th>’;
$html .= ‘<th>Θέμα</th>’;
//$html .= ‘<th>Αρ. πρακτικού</th>’;
//$html .= ‘<th>Ημ/νια Συνεδρίασης</th>’;
//$html .= ‘<th>Ώρα Συνεδρίασης</th>’;
$html .= ‘<th>Αρχείο</th>’;
$html .= ‘</tr>’;

$html .= ‘</thead>’;

// Table rows

$result = $conn->query($sql) or die($conn->error);


while( $row = $result->fetch_assoc() ) {

$id = $row[‘id’];

$dateapof = $row[‘DateApof’];
$dt = new DateTime($dateapof);
$dateapof = $dt->format(‘d/m/Y’);

$datesined = $row[‘DateSined’];
$dt = new DateTime($datesined);
$datesined = $dt->format(‘d/m/Y’);

$timesined = $row[‘TimeSined’];
/*if ($timesined != null) {
$dt = new DateTime($timesined);
$timesined = $dt->format(‘H:i’);
}
*/

$etos = $row[‘etos’];
$organo = $row[‘organo’];
$arapof = $row[‘ArApof’];
$ada = $row[‘ada’];
$arfakelou = $row[‘ArFakelou’];
$thema = $row[‘thema’];
$arpraktikou = $row[‘arpraktikou’];
$filename=$row[‘filename1’];

$html .= ‘<tr>’;
$html .= ‘<td>’ . $etos . ‘</td>’;
$html .= ‘<td>’ . $organo . ‘</td>’;
$html .= ‘<td>’ . $arapof . ‘</td>’;
$html .= ‘<td>’ . $datesined. ‘</td>’;
//$html .= ‘<td>’ . $ada . ‘</td>’;
//$html .= ‘<td>’ . $arfakelou . ‘</td>’;
$html .= ‘<td>’ . $thema . ‘</td>’;
//$html .= ‘<td>’ . $arpraktikou . ‘</td>’;
//$html .= ‘<td>’ . $datesined . ‘</td>’;
//$html .= ‘<td>’ . $timesined . ‘</td>’;
// $html .= ‘<td>’ . “…..”. ‘</td>’;

 

 if ($organo==”ΔΣ”)
   $subdir=”ΔΣ”;
 elseif ($organo==”Οικονομική Επιτροπή”)
   $subdir=”ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ”;

//echo $subdir;

//δημιουργία path αρχείου προς κατέβασμα
// $dir = “/var/www/html/apofaseis/$subdir/$etos”;

if (isset($filename) && strlen($filename)){
$dirfile=$httpdir.$subdir.”/”.$etos.”/”.$filename.”.pdf”;
//echo ‘<a href=”‘ . $linkfound. ‘” target=\”_blank\”>’ . str_replace($keyword,'<span style=\”color:red;font-weight:normal\”>’.$keyword,$file) . ‘ (‘.round(filesize($dirfile)/1024).’ kb)’ . ‘</a><br />
$linkfound='<a href=”‘ . $dirfile. ‘”
target=\”_blank\”>’ . “Λήψη” . ‘ (‘.round(filesize($dirfile)/1024).’ kb)’. ‘</a><br />’;
$html .= ‘<td>’ .$linkfound. ‘</td>’;
}
else
$dirfile=”no filename”;

// echo $linkfound. “<p>”;

$html .= ‘</tr>’;

} //end while

// Κλείσιμο του tab <table> και του <div> και εκτύπωση
$html .= ‘</table>’;

$html .= ‘</div>’;

 

 

echo $html;

$result1 = $conn->query($sqlcount);

//$result1 = mysql_query($sqlcount);

$cou = mysqli_num_rows($result1);
//echo $_PHP_SELF;

$a=$cou/20;

$a=ceil($a);

for($b=1;$b<=$a;$b++){
  if ($page==$b)
    echo “<a href = \”ndex.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=969&page=$b\”><font color=\”red\” size=\”4\”>$b  </a>”;
  else
    echo “<a href = \”ndex.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=969&page=$b\”><font size=\”3\”>$b </a>”;
}

 

// Αν δεν είναι η πρώτη σελίδα, $page>1 // εμφάνιση της επιλογής “ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ”

echo “<p>”;

echo “<p>”;

if ( $page > 1 ) {
$prev=$page-1;
   echo “<a href=\”index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=969&page=$prev\”><font color=\”red\”> Προηγούμενο</a>”;
}

// Αν δεν είναι η τελευταία σελίδα ($id != $total) // εμφάνιση της επιλογής “ΕΠΟΜΕΝΟ”

if ( $page != $a ) {
if ($page==0) $page=1;
$next=$page+1;
echo “<a class=\”page\” href=\”index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=969&page=$next\”><font color=\”red\”> Επόμενο</a>”;
}


echo “<center><a href=\”index.php/enimerosi-pvlitvn/synedreiaseis/apofaseis\”>
<font color=\”red\”>Νέα αναζήτηση</a></center>”;
echo “<p>”;

 

 

?>
{/source}