1370-2022 Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριμήνου, έτους 2022

1370-2022 Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριμήνου, έτους 2022

Αναρτήση στην ιστοσελίδα του Δήμου, βάσει της περ.1β του άρθρου 40 του νόμου 4735/2020.

1370-2022 Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριμήνου, έτους 2022 ΡΣ1ΜΩ10-ΚΧ3