Σιδηρόπουλος Γεώργιος

 

«Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΙΤΙΔΑ»

Οι Σέρρες είναι ένα σημαντικό περιφερειακό κέντρο με διακριτή παρουσία σχεδόν όλες τις ιστορικές περιόδους των ελλήνων. Η πόλη δεσπόζει της κοιλάδας των ποταμού Στρυμόνα της οποίας το κέντρο αποτελούσε μια λίμνη, η Κερκινίτιδα ή λίμνη του Αχινού. Η λίμνη αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της περιοχής. Τις αρχές της δεκαετίας του 1930 η λίμνη, συνώνυμο της σερραϊκής κοιλάδας αποξηραίνεται και παραδίδεται ως καλλιεργήσιμη γη στους κατοίκους. Η ανακοίνωση θα προσπαθήσεις να απαντήσει στα ερωτήματα που αφορούν τον ρόλο της λίμνης στην ανάπτυξη της περιοχής, διερευνώντας την γεωγραφική κατάσταση πριν την αποξήρανσή της και τις συνέπειες μετά από αυτήν. Η μελέτη θα επικεντρωθεί στην περίοδο γύρω από το έτος 1920 (έτος έναρξης των αποξηραντικών έργων). Η προσέγγιση συνίσταται στην προσπάθεια ανασύστασης της περιοχής σε μεγάλη κλίμακα, μέσα από την γεωγραφία του πληθυσμού, το οικονομικό πλαίσιο, την οικιστική της ταυτότητα και τέλος τις πολιτικές σχεδιασμού την συγκεκριμένη περίοδο. Το κείμενο αφού κάνει μια σύντομη αναδρομή στην ιστορική γεωγραφία της περιοχής, θα μελετήσει διαδοχικά την περίοδο πριν την αποξήρανση και αυτήν μετά. Θα συγκρίνει τα δεδομένα των δυο χρονικών περιόδων και τέλος θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τις συνέπειες της αποξήρανσης σε μικρότερη κλίμακα μέσω συγκεκριμένης μελέτη περίπτωσης, ενός μικρότερου κέντρου της σερραϊκής περιφέρειας

 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 


 

 

«Τhe valley of Serres before and after the lake Cercinitis»

Serres is a major regional center in Macedonia, with a distinct presence in almost all the historical periods of the Greeks. The town overlooks the valley of the river Strymon. Center of the valley was for millennia the lake Kerkinitis. The lake was the main driver of growth in the region. The early 1930’s the lake, dried and delivered as arable land to residents. The presentation will attempt to answer the questions regarding the role of the lake for the development of the region, exploring the geographical situation before the desiccation and the consequences afterwards. The study focused on the period around the year 1920 (year of the drainage works). The approach tries to reconstruct the region on a large scale through the population and the economic geography, the urban identity and finally the planning policies in this period.The text after doing a brief review of the historical geography of the area, will consider successively the period before and after drying. Will compare the data of two periods and then will try to approach the effects of drying on a smaller scale through a specific case study, a lower center of the region of Serres.