Χρήσιμες διευκρινιστικές

Γ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Οι Σέρρες και η περιοχή τους, 100 χρόνια από την απελευθέρωση (1913-2013)»

«The Town of Serres and its Periphery, 100 Years Since its Liberation (1913-2013)»


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(για τους ομιλητές του συνεδρίου)

 1. Προφορικές ανακοινώσεις. Όλες οι εισηγήσεις, θα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια προφορικής ανακοίνωσης 20΄ λεπτά. Κάθε εισήγηση – ανακοίνωση, θα μπορεί να παρουσιαστεί με την υποστήριξη του προγράμματος Microsoft Office Power Point 2003. Τα γραπτά κείμενα των προφορικών εισηγήσεων-ανακοινώσεων και το τυχόν συνοδευτικό υλικό αυτών, θα παραδοθούν στη Γραμματεία του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (CD) νωρίτερα από τη διεξαγωγή του συνεδρίου για την προετοιμασία της τεχνικής υποστήριξης των παρουσιάσεων.
 2. Τα επίσημα κείμενα για τα πρακτικά. Οι προφορικές ανακοινώσεις-εισηγήσεις, μπορούν να αποτελέσουν κείμενα για τα επίσημα πρακτικά, εφόσον οι ομιλητές, δεν καταθέσουν διαφορετικό κείμενο γι’ αυτά. Υποβάλλονται, σε δύο (2) τυπωμένα αντίγραφα, συνοδευόμενα από cd-rom, που θα περιέχει ένα ακριβές αντίγραφο της εισήγησης (σε αρχείο Microsoft aWord), καθώς και όλα τα υπόλοιπα αρχεία (πίνακες, γραφικές παραστάσεις, φωτογραφίες, λεζάντες πινάκων, λεζάντες γραφικών παραστάσεων, λεζάντες φωτογραφιών) χωριστά σε ηλεκτρονική μορφή. Αν όμως το τελικό πλήρες κείμενο, μαζί με το τυχόν συνοδευτικό υλικό (φωτογραφίες κ.λ.π.) που επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του συνεδρίου, διαφέρει από αυτό της προφορικής σας ανακοίνωσης, μπορείτε να το καταθέσετε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου στη Γραμματεία, με τις ίδιες ως άνω προδιαγραφές. Διευκρινίζουμε ότι, όλες οι υποβαλλόμενες πλήρεις γραπτές εισηγήσεις, θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή προκειμένου να δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Τέλος, γνωστοποιείται σε όλους ότι, στα πρακτικά του συνεδρίου, θα συμπεριληφθούν τα κείμενα εισηγήσεων, μόνο όσων θα προσέλθουν στο Συνέδριο και πραγματοποιήσουν προφορική ανακοίνωση.    
 3. Ομιλητές. Όπου σε μια εισήγηση, υπάρχουν περισσότερα του ενός ονόματα συντακτών/ερευνητών, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως ή ηλεκτρονικά (e-mail) τα στοιχεία εκείνου (ή εκείνων) του προσώπου (προσώπων) που θα είναι ομιλητής (ομιλητές).
 4. Κάλυψη εξόδων. Λόγω οικονομικής στενότητας, ένεκα της κρίσης, ο φορέας διοργάνωσης του Συνεδρίου, καλύπτει γενικά για όλους τους ομιλητές, μόνο τα catering κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου. Εξαίρεση από αυτό, αποτελεί η κάλυψη όλων των εξόδων, για τους αλλοδαπούς μόνο ομιλητές.   (Έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείο με πρωινό, γεύματα). Για το λόγο αυτό, οι αλλοδαποί ομιλητές, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα εισιτήρια μετακινήσεων με κάθε μέσο που θα χρησιμοποιήσουν. (Σημείωση: Το Συνέδριο, δεν καλύπτει τα έξοδα των προσώπων που τυχόν θα συνοδεύουν τους αλλοδαπούς ομιλητές.)
 5. Όσοι από τους ομιλητές θα διανυκτερεύσουν στις Σέρρες και επιθυμούν να μεσολαβήσουμε για διευκόλυνσή τους, στο κλείσιμο ξενοδοχείων, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία και να γνωστοποιήσουν έγκαιρα, τις ημέρες διανυκτέρευσης και το δωμάτιο που επιθυμούν (δίκλινο, μονόκλινο).
 6. Για κάθε άλλη πληροφορία, σχετικά με τις μετακινήσεις από Θεσσαλονίκη –Σέρρες-Θεσσαλονίκη και για κάθε άλλο θέμα του Συνεδρίου, είμαστε στη διάθεσή σας, μέσω της Γραμματείας μας.

Οδηγίες σύνταξης και υποβολής πλήρους κειμένου ανακοίνωσης

(για την έκδοση των Πρακτικών)


Προκειμένου να διατηρηθεί ομοιομορφία στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου, παραθέτουμε οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εισηγητές, σχετικά με τη δομή του κειμένου που θα κατατεθεί στη γραμματεία.

Οι γραπτές εισηγήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 16 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, των πινάκων και των γραφικών παραστάσεων.

 • Κάθε εισήγηση πρέπει να είναι γραμμένη σε μονόστηλη σελίδα Α4 με γραμματοσειρά Times New Roman12pt.
 • Τα περιθώρια αριστερά και δεξιά θα να είναι 3,5 εκ. το καθένα και 4 εκ. στην αρχή και στο τέλος της σελίδας.
 • Οι γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν είναι η ελληνική ή η αγγλική για τους ξένους ομιλητές. Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων να είναι με κεφαλαία γράμματα 12pt κεντραρισμένα, να ακολουθεί μια κενή γραμμή, ο τίτλος με κεφαλαία γράμματα 14pt κεντραρισμένα και μετά δύο κενές γραμμές πριν αρχίσει το κυρίως σώμα του κειμένου με γραμματοσειρά 12pt σε μονό διάστιχο.
 • Οι παράγραφοι να είναι πλήρως στοιχισμένες δεξιά και αριστερά.
 • Οι παραπομπές, θα είναι υποσέλιδες με γραμματοσειρά 10pt και θα ακολουθούν την εξής βασική μορφή, με ανάλογη κατά περίπτωση προσαρμογή:
  • Για τις μονογραφίες: Αρχικό ονόματος – Επώνυμο σε γενική πτώση – Τίτλος έργου – Τόπος έκδοσης, Εκδοτικός οίκος – Χρονολογία έκδοσης – Αριθμοί σελίδων παραπομπής.
  • Για τα άρθρα σε περιοδικά κ.ά.: Αρχικό ονόματος – Επώνυμο σε γενική πτώση – Τίτλος άρθρου σε εισαγωγικά – Ονομασία περιοδικού σε πλάγια γραφή – Αριθμός τόμου – Χρονολογία έκδοσης τόμου σε παρένθεση – Αριθμός σελίδων παραπομπών.
  • Για αναφορές σε αρχειακό υλικό: Ονομασία υπηρεσίας – Φάκελος – Υποφάκελος – Αριθμός ταξινόμησης κλπ.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ