Κοντογιώργη Ελισάβετ

 

«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ»

Ένα από τα λιγότερο μελετημένα θέματα της μεσοπολεμικής περιόδου είναι το θέμα της δημόσιας υγείας και η σύνδεσή του με την αποκατάσταση των προσφύγων και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την ανασυγκρότηση της κοινωνικο-οικονομικής υποδομής και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους, ιδιαίτερα των κατεστραμμένων από τους πολέμους επαρχιών της Ανατολικής Μακεδονίας. Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστούν τα οξυμένα προβλήματα δημόσιας υγείας στο νομό Σερρών μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, τις ανταλλαγές των πληθυσμών και την πλημμυρίδα των προσφύγων. Στη συνέχεια θα αναλυθεί η συμβολή των διεθνών οργανισμών, αρχικά στη διευθέτηση των υγειονομικών πτυχών της ανθρωπιστικής κρίσης και, μετά το 1928, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας υγειονομικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις ανάγκες της κοινωνίας και στο πνεύμα των διεθνών εξελίξεων. Ιδιαίτερα οι γιατροί του Οργανισμού Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών, που μετά από πρόσκληση της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου επισκέφθηκαν τη χώρα, έκαναν έρευνες στην πόλη και την ύπαιθρο του νομού Σερρών και συνεργάστηκαν με τον Οργανισμό Υγείας του Ιδρύματος Rockefeller, συνέβαλαν στη διάδοση ιδεών και υγειονολογικών πρακτικών που είχαν διαμορφωθεί σε ένα διεθνή χώρο και στην ανάδειξη προτύπων οργανωτικών δομών κοινωνικής υγιεινής και δημόσιας υγείας.

Για την τεκμηρίωση θα χρησιμοποιηθεί υλικό από τις συλλογές του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, από το Αρχείο του Οργανισμού Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών, το Αρχείο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων και το Foreign Office.

 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

 

 


 

 

«International Organizations and Public Health in the Prefecture of Serres during the inter-war period»

The attempts of the interwar governments to deal with public health problems at the time they were implementing policies aiming at the rehabilitation of refugees, at the reconstruction of the socio-economic infrastructure and at the modernization of the devastated by the wars provinces of Eastern Macedonia, is a topic that has not been thoroughly researched. This contribution constitutes a case study of the prefecture of Serres addressing the following issues: the public health problems brought about by forced population movements following the Asia Minor Disaster, the influx of refugees and the spread of transmissible diseases. The contribution of the international health organisations’ intervention initially on counteracting health problems set off by the humanitarian crisis, and after 1928, on planning and carrying out a public health policy which would take into consideration the socio-economic factors and would follow common patterns of international health administration and practices. The health experts of the League of Nations Health Organisation, who were invited by the Venizelos’ government and carried out research of the health conditions and problems both in the city and the countryside of Serres, combined forces with the Health Organization of the Rockefeller Foundation and disseminated new scientific ideas and practices pertaining to public health, which had been developed by the international organisations, and employed new methods and patterns of social hygiene and public health.

The paper draws heavily upon the documents contained in archival collections of the Research Centre for the Study of Modern Greek History, Academy of Athens, the Archives of the League of Nations Health Organisation, the Refugee Settlement Commission and the Foreign Office.