Τζιντζίδης Αναστάσιος

 

«ΌΨΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 1912 – 1913»

Ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία νέων συνόρων στη Βαλκανική χερσόνησο.

Τον Οκτώβριο του 1912, αμέσως μετά την άφιξή τους στις Σέρρες, οι Βουλγαρικές στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη διοικητική οργάνωση της πόλης. Με τον διορισμό στρατιωτικού διοικητού στις Σέρρες ως γενικού διοικητού της Μακεδονίας, η βουλγαρική κυβέρνηση κήρυξε τον στρατιωτικό νόμο σε ολόκληρη την περιφέρεια των Σερρών. Ο Βούλγαρος διοικητής μάλιστα, δήλωσε ότι κατέλαβε οριστικά τις Σέρρες, την ίδια στιγμή που επίσημοι και ανεπίσημοι Βούλγαροι δήλωναν ότι το ζήτημα της διανομής των κατακτηθέντων μερών μεταξύ των συμμάχων θα κανονιστεί αργότερα.

Μέσα σ’ αυτό το δυσμενές κλίμα, οι κάτοικοι της πόλης των Σερρών, έβρισκαν όμως την ευκαιρία να εκδηλώνουν φανερά την ελληνική εθνική τους συνείδηση και ταυτότητα. Ο ενθουσιασμός τους για τις νίκες του ελληνικού στρατού και στόλου έφτανε στον ύψιστο βαθμό και εκδηλωνόταν με ζωηρότατο τρόπο. Ο εορτασμός της επετείου της 25ης Μαρτίου, στις 25 Μαρτίου 1913, στις Σέρρες συνέπεσε με το κλίμα της αναμενόμενης ελευθερίας.

Στην παρούσα ανακοίνωσή μας, αναφερόμαστε σε εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την ελληνική εθνική συνείδηση και ταυτότητα των κατοίκων της πόλης των Σερρών κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής 1912-1913, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στις εφημερίδες της εποχής εκείνης. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να θεμελιώσουμε και να ερμηνεύσουμε θεωρητικά τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις ανάδειξης της εθνικής ταυτότητας των κατοίκων των Σερρών.

 ΤΖΙΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 


«Aspects maintaining of national identity of the inhabitants of the town of Serres during the Bulgarian occupation 1912 – 1913»

The first Balkan War laid the groundwork for the creation of new borders in the Balkans.

In October 1912, shortly after their arrival in Serres, the Bulgarian military authorities have the administrative organization of the city. With the appointment of military governor in Serres as Governor General of Macedonia, the Bulgarian government declared martial law throughout the region of Serres. The Bulgarian governor even said definitively conquered Serres, at the same time formal and informal Bulgarians stated that the issue of distribution of conquered parts among the allies will canonize later.

Within this climate, the inhabitants of the town of Serres, found the opportunity to express openly the Greek national consciousness and identity. Their enthusiasm for the victories of the Greek army and fleet reached the highest level and manifests with vivid way. The celebration of the anniversary of March 25, on March 25, 1913, in Serres, coincided with the expected climate of freedom.

In this presentation, we refer to events that highlight the Greek national consciousness and identity of the inhabitants of the town of Serres during the Bulgarian occupation 1912 – 1913, as recorded in the newspapers of that era. At the same time trying to justify and explain theoretically these events promotion of ethnic identity of the inhabitants of Serres.