Σβολόπουλος Κωνσταντίνος

 

«Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στις Σέρρες»

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, εκπροσωπώντας και διαμένοντας κατά βάση στις Σέρρες έως τις αρχές της γερμανικής κατοχής, θα κάμει μια πρόωρη επίδειξη των κύριων αρετών και των βασικών γνωρισμάτων που τον χαρακτήριζαν σε ευρύτερη χρονική διάρκεια. Το αίσθημα χρέους που τον συνείχε – η αίσθηση ότι επιτελεί αποστολή, η απέχθεια στην άσκηση ακραίας βίας και η πρόταξη της ειρηνικής συμβίωσης, η αποστροφή στον πολιτικό διχασμό και η ενσυνείδητη προσπάθεια να καλλιεργήσει πνεύμα ενότητας, μετριοπάθειας και αμοιβαίας συναίνεσης, η χαρακτηριστική εναντίωσή του στην «μακραίωνη πενία» των Ελλήνων και η προσπάθεια για την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, η εμμονή στη λειτουργία δημοκρατικά εκλεγμένου κοινοβουλίου, η αρνητική αντίδραση στην εκφορά αντιπολιτευτικού λόγου και η ροπή προς την εκτέλεση εποικοδομητικού έργου, η ικανότητα να επιλέγει σε κάθε περίπτωση το ουσιώδες αντί για το ασήμαντο, η αναζήτηση της αποτελεσματικότητας, η προτίμησή του για τις ευρείες παρατάξεις μέσω των οποίων θα ήταν δυνατό να επιβάλει μακροχρόνια τις απόψεις του, διανθίζουν την προσωπικότητα του Σερραίου ηγέτη από τα νεανικά του χρόνια.

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 


 Konstantinos Karamanlis in Serres

 Konstantinos Karamanlis, representing and residing mainly in Serres up to the early German occupation, will make an early demonstration of the main virtues and basic traits that characterize him to a broader period. Τhe sense of duty that he had- the feeling that fulfils a mission, the repulsion towards extreme violence and the proposition of peaceful co-existence, the aversion to political disunion, the conscious effort to promote unity, moderation and mutual consent, the typical objection to “the long poverty” of Greece and the struggle for productive development of the country, the insistence on the running of democratically elected parliament, the negative reaction to the articulation of oppositional discourse and the propensity to carry out constructive work, the ability to choose in each case the essential instead of the inconsiderable, the search for efficiency, his preference for broad factions through which he could possibly impose his views for a long time, intersperse the personality of the leader from Serres from his youth.