Χριστοφορίδου Σοφία, Βαλαβανίδου Αναστασία, Ζυγομαλάς Δημήτρης

 

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ»

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά ενός τόπου αποτελεί το ανθρωπογενές χαρακτηριστικό που του προσδίδει ιδιαίτερη αξία σε συσχετισμό με άλλες περιοχές. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά δεν συντίθεται μόνο από τα μνημειακού χαρακτήρα κτίσματα, αλλά και από κτίρια, σύνολα και περιοχές που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική ιστορία ενός τόπου και προβάλλουν το παρελθόν του, δίνοντας «ταυτότητα» και συνέχεια σε αυτόν και στους ανθρώπους του.

Η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΝΜ ΚΜ), Υπηρεσία αρμόδια για την προστασία και τεκμηρίωση της νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, και κατ΄ επέκταση και στην περιοχή των Σερρών, συμμετέχει στο Γ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Δήμου Σερρών, με θέμα «Οι Σέρρες και η περιοχή τους», με ανακοίνωση η οποία αναφέρεται στην «Προστασία και προβολή των νεώτερων μνημείων των Σερρών».

Η εν λόγω ανακοίνωση αφορά στη συνολική παρουσίαση των «νεώτερων μνημείων», καθώς και του «ιστορικού τόπου» της πόλης των Σερρών, η προστασία των οποίων εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, παρουσιάζονται ιστορικά κτίρια και σύνολα για τα οποία έχει κινηθεί, από πλευράς της Υπηρεσίας, η διαδικασία χαρακτηρισμού, καθώς και κτίρια που έχουν εντοπιστεί, καταγραφεί και πληρούν τις νομικές, αλλά και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν ως «νεώτερα μνημεία».

Στόχος της εργασίας είναι η προβολή της ιστορικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης, όπως συγκροτείται επισήμως σήμερα, αλλά και η εξέταση των δυνατοτήτων διεύρυνσης των προστατευόμενων από την ΕΝΜ ΚΜ κτιρίων και συνόλων, που θα την αποτελούν αύριο, προσθέτοντας επιπλέον αξία (value) στην πόλη των Σερρών.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

 


 

 

«The protection and the presentation of the modern monuments of Serres»

The architectural heritage of a town constitutes the main manmade feature that accentuates the differentiated local value in comparison with other places or towns.

This category of heritage not only consists of the monumental architecture, but also includes buildings, architectural complexes and areas that are strongly connected with the social, political and economical history of a place and they can create an “identity” of the place and its people through their exploitation.

The Ephorate of Contemporary and Modern Monuments of Central Macedonia, who is responsible for the research, documentation and protection of the architectural heritage that dates from 1830 to the modern era, participates to the conference with a paper about “The Protection and the exploitation of the contemporary and modern monuments of Serres”

The paper refers to the overall presentation of the city’s listed monuments that the Ephorate is in charge of. At the same time historical buildings and complexes, for which the Ephorate has started the procedure to enlist them, are presented, as well as buildings that have been located, recorded and they fulfill the legal and also the essential conditions to be named as “modern monuments”.

The aim of the paper is the presentation of the historical architectural heritage of the town, as it is officially constituted today, as well as the investigation of the potential broadening of the listed buildings and areas that can add furthermore value to the local identity of the city.