Μαγούλιος Γιώργος

 

«Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ»

Ο σύγχρονος βαλκανικός χώρος αποτελεί μια ιδιόμορφη γεωγραφική ζώνη με πλουσιότατη πολιτισμική και εθνολογική διαστρωμάτωση, στην οποία αντικατοπτρίζονται όλες εκείνες οι ιστορικές συγκυρίες που διαμορφώθηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Οι βαλκανικοί λαοί, αν και διατηρούν τις ιδιομορφίες της κληρονομιάς παλαιότερων εποχών, διαθέτουν την ιδιαιτερότητα που πηγάζει από την κοινή ιστορική μοίρα και τα κοινά γεωγραφικά πλαίσια, η οποία δημιουργεί τη βάση για τη συνεννόηση και τη συνεργασία μεταξύ τους. Στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, αν δείχθηκε και στα Βαλκάνια το θεμελιακό χαρακτηριστικό της μεταπολεμικής διεθνούς κατάστασης, η αντιπαράθεση των σχέσεων Ανατολής – Δύσης. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, η Βαλκανική καθίσταται και πάλι ένας ενιαίος οικονομικός χώρος. Οι συνοριακές περιοχές, από «αδιέξοδα» στις ανταλλαγές και στην επικοινωνία, μετατράπηκαν σε «ζώνες επαφής» με τις γειτονικές χώρες. Η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά οι παραμεθόριες περιοχές λειτούργησαν ως σταυροδρόμι συνεργασίας των βαλκανικών λαών και η επικοινωνία με τους γείτονες ήταν συχνή, παρά τι ς κατά καιρούς αντιπαραθέσεις. Η γεωγραφική θέση των Σερρών έφερνε την περιοχή στο επίκεντρο των εξελίξεων στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Οι Σέρρες, ως το μεγαλύτερο περιφερειακό αστικό κέντρο της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού, προβλέπεται να λειτουργήσουν ως κέντρο διασυνοριακής συνεργασίας, αξιοποιώντας τη θέση και το πληθυσμιακό μέγεθός τους. Στην εργασία αυτή επιχειρείται η διερεύνηση της συνεργασίας των κοινωνικών φορέων των Σερρών με τους γείτονες, μετά το 1989. Παρατίθεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά στις παραμεθόριες περιοχές και στη διασυνοριακή συνεργασία. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε κοινωνικούς φορείς του Νομού Σερρών, με αντικείμενο τη συνεργασία με τους γείτονες της Βουλγαρίας, όπου διερευνώνται οι τομείς, οι λόγοι της συνεργασίας, ο βαθμός ικανοποίησης κ.λπ.

Δρ. ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΥΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 


 

«Cooperation between Social Institutions of Serres with Bulgarian Neighbours»

The modern Balkan area is a unique geographical area with rich cultural and ethnic stratification, which reflects all those historical circumstances that prevailed throughout the centuries. The Balkan peoples, while still maintaining all of those features, inherited by earlier times, have a unique character which stems from a common historical destiny and common geographical contexts and which creates a starting point for understanding and sincere cooperation. During the Cold War period, the fundamental features of the post-war international situation, the juxtaposition of East – West relations, were very obvious in the Balkans. After the end of the Cold War, the Balkan Peninsula again becomes a single economic space. The border regions from being “dead ends” regarding exchanges and communication, are converted into “contact zones” with neighbouring countries. Northern Greece and especially the border areas functioned as crossroads for Balkan peoples’ cooperation and communication with neighbours has always been intense, despite some rivalry in certain historical periods. The geographical position of Serres, puts the region at the epicentre of international developments in different historical periods. Serres, as the largest regional urban center of Central Macedonia, is intended to operate as centre of border cooperation, utilizing its position and its population size. In this paper, we explore levels of cooperation between Serres and its neighbours in the post-1989 period. Some literature is presented, relating to border regions and cross-border cooperation. We present some results of a primary research on social institutions of the prefecture of Serres, regarding their cooperation with Bulgaria, which explores sectors and grounds of cooperation, the degree of satisfaction with the results so far, etc.