Παζάρσκης Μιχαήλ, Αλεξανδράκης Αλέξανδρος, Μπουσνάκη Σουλτάνα

 

«ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»

Μετά την εφαρμογή του Νόμου «Καλλικράτης» οι συνενώσεις-συγχωνεύσεις Δήμων δημιούργησαν νέα δεδομένα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πολλοί είναι θετικοί και ενθουσιασμένοι, πολλοί άλλοι κοιτάζουν αυτή την υποχρεωτική νομοθετική πράξη με σκεπτικισμό. Οπότε, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη της επίδρασης του Νόμου «Καλλικράτης» στις οικονομικές καταστάσεις ενός «διευρυμένου» δήμου, καθώς δεν υπάρχουν άλλες παρόμοιες μελέτες με την χρήση λογιστικών δεδομένων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα σε αυτό το αντικείμενο. Η οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση αυτών των συνενώσεων – συγχωνεύσεων δύναται να γίνει με τη χρήση αριθμοδεικτών. Γι’ αυτό στην παρούσα εργασία θα αναλυθούν οι οικονομικές καταστάσεις με αριθμοδείκτες του «νέου» Δήμου Σερρών, μετά τη συνένωση-συγχώνευση και σε σύγκριση με την προγενέστερη οικονομική κατάσταση και θα διερευνηθεί η οικονομική επίδοση, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».

Δρ. Παζάρσκης Μιχαήλ

Δρ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος

Μπουσνάκη Σουλτάνα

 

 


 

 

«FIRST EVALUATION FROM ECONOMIC PERSPECTIVE OF THE ADOPTION OF THE LAW “KALLIKRATIS” AT THE MUNICIPALITY OF SERRES»

After the adoption of the Law “Kallikratis”, the combinations-mergers of Greek Municipalities created new evidence for the Greek local governments. However, despite the fact that many others are confident and enthusiastic many people regard this obligatory law action with skepticism. Thus, it is very interesting to study the impact of the Law “Kallikratis” at the financial statements of an “extended” Greek Municipality, as there are no other similar studies with the application of accounting data for the Greek local governments in this subject. The economic analysis and evaluation of these combinations-mergers can be performed by the use of financial ratios. Thus in this study will be analysed the financial statements with ratios of the “new” Municipality of Serres, after the combination-merger and in comparison with the previous economic situation and the economic performance, before and after the adoption of “Kallikratis”, will be explored.