Το σχολείο

Ιστορικά στοιχεία
Το σχολείο μας ιδρύθηκε στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα Σερρών σαν 20ό 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σερρών με το υπ’ αριθμ. 495/4-6-1966 Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 122/13-6-1966, τ.Α’.

Από την ίδρυση του και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 1960-70 λειτούργησε σαν αυτοτελές 2/θέσιο στη συνοικία του Αγίου Παντελεήμονα σε οίκημα με ενοίκιο.
Κατά τα σχολικά έτη 1970-71 και 1971-72 λειτούργησε με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, στο διδακτήριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών.

Προήχθη από 2/θέσιο σε 6/θέσιο με βάση την υπ’ αριθμ. 966761/28-7-1972 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 555/29-7-1972, τ.Β’.

Κατόπιν προήχθη σε 7/θέσιο με την υπ’ αριθμ. Φ.311/41/57308/12-6-1975 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 658/21-6-1975, τ.Β’.

Η προαγωγή του σχολείου μας σε 8/θέσιο πραγματοποιήθηκε με το υπ’αριθμ. 733/1-10-1976 Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 267/9-10-1976, τ.Α’.

Στη συνέχεια προήχθη σε 12/θέσιο με το υπ’αριθμ. 375/16-7-1985 Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133/24-7-1985, τ.Α’.

Από το σχολικό έτος 1999-2000 ορίστηκε ως Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο-Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου με βάση την υπ’ αριθμ. Φ13.1/513/Γ1/532/7-6-1999 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1169/14-6-1999, τ.Β’.

Με βάση την υπ’ αριθμ. Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2012 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 804/9-6-2010 τ.Β’, το σχολείο μας ορίστηκε ως ένα από τα 800 Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Ιστοσελίδαwww.20dim-serron.ser.sch.gr
Διεύθυνση: Αν. Χρυσάφη 36
Τ.Κ.: 62122
Τηλέφωνο: 2321020903
FAX: 2321053025
E-mailmail@20dim-serron.ser.sch.gr