Σχετικά

Ο Δήμος Σερρών είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Το συγκεκριμένο έργο εκπονείται μέσα από σύμβαση ανάθεσης μελέτης, η οποία έχει ανατεθεί από τον Δήμο ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία στην Τεχνική Εταιρεία Μελετών Γεώργιος Μ. Tσακούμης και ΣΙΑ Ε.Ε. (διακριτικός τίτλος: CONSORTIS). Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες με ημερομηνία έναρξης την 20/03/2019 και θα υλοποιηθεί σε 3 Στάδια.

Η Consortis, με μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στον τομέα μελετών και υπηρεσιών δημοσίων και ιδιωτικών έργων έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό να ανταποκριθεί ευέλικτα σε απαίτηση.

Το σύνολο των διαδικασιών και λειτουργιών της Consortis πιστοποιείται κατά το πρότυπο ISO 9001 από τον φορέα TUV Hellas, με τη σύσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Βασικό σημείο του συστήματος αυτού είναι η εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου κατά την παροχή υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών ή άλλων εργασιών.

Επίσης, η Consortis μεριμνά και για την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της δραστηριότητάς της και για αυτό επιβραβεύθηκε με το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001. Όλες οι μελέτες και τα έργα της χαρακτηρίζονται από υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, αλλά και από συστήματα ορθολογικής διαχείρισης πρώτων υλών, αξιολόγησης, πρόληψης και αντιμετώπισης πιθανών αιτιών ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Σερρών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62122, Σέρρες
Τηλ.: 2321 350118 / Fax: 2321 052785
Ε-mail: fmikiki@serres.gr

ΣΒΑΚ

Ανάδοχος μελετητής:
CONSORTIS
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27
Κτίριο PHOENIX CENTRE, Τ.Θ. 4316, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 889336 / Fax: 2310 889338
Email: info@consortis.gr
Ιστοσελίδα: www.consortis.gr