admin2

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών στη συνεδρίασή του με ημερομηνία 20-07-2016, συζήτησε για το Σχέδιο Νόμου ¨Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Άμυνας¨ και αποφάσισε να εκδώσει κατά πλειοψηφία το κάτωθι ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Κύριε Υπουργέ,
Καταρχήν θέλουμε να τονίσουμε σχετικά με το προαναφερόμενο Σχέδιο Νόμου, «πως σε καμιά περίπτωση δεν μπαίνουμε εμπόδιο στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της περιουσίας των Ένοπλων Δυνάμεων. Όμως για τα στρατόπεδα, που βρίσκονται μέσα στα όρια των πόλεων, θεωρούμε πως θα πρέπει να γίνει σεβαστή η διαχρονική θέση και το πάγιο αίτημα των Δήμων για παραχώρηση τους στην Αυτοδιοίκηση» όπως άλλωστε αναφέρονται και στο έγγραφο με αρ. πρωτ: 430/9/ΑΙ και ημερομηνία 7 Απριλίου 2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο απευθύνεται προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με τις παρατηρήσεις και προτάσεις του οποίου συμφωνούμε απόλυτα.(Συνημμένο 1).

Ειδικότερα για το θέμα των στρατοπέδων του Δήμου Σερρών σας ενημερώνουμε ότι:
α) Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών αρ. 866/2011 σχετικά με την αξιοποίηση των στρατοπέδων «Εμμανουήλ Παπά», «Παπαλουκά» και «Αποθήκης Πυρομαχικών Λευκώνα» σε εφαρμογή του Ν. 2745/1999 ( Συνημμένο 2 ) και
β) Το έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2012 Φ. 900.08/06/95187 Σ.49 με θέμα «Αποδοχή τελικής απόφασης – πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών για την αξιοποίηση των στρατοπέδων «Εμμανουήλ Παπά», «Παπαλουκά» και «Αποθήκης Πυρομαχικών Λευκώνα» (Συνημμένο 3), ο Δήμος Σερρών προχώρησε στην σύνταξη των απαραίτητων πολεοδομικών μελετών και μελετών αναβάθμισης και αξιοποίησης των επί μέρους εκτάσεων των στρατοπέδων, όπως προβλέπεται από το Ν. 2745/99, έτσι ώστε οι τελικές μελέτες
ικανοποιούν τόσο τις ανάγκες του Δήμου σε κοινωφελείς σκοπούς και πράσινο, όσο και την Στρατιωτική Υπηρεσία με την πολεοδόμηση του ποσοστού που θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η έγκριση πολεοδόμησης του πρώην στρατοπέδου «Παπαλουκά» με τον αρ. φύλλου 95 και ημερομηνία 26 Μαΐου 2016 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Συνημμένο 4) και η έγκριση πολεοδόμησης του πρώην στρατοπέδου «Εμμανουήλ Παπά» με τον αρ. φύλλου 110 και ημερομηνία 17 Ιουνίου 2016 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Συνημμένο 5).
Κατόπιν τούτων αναμένεται η έκδοση και δημοσίευση της προβλεπόμενης από το Ν.2745/99 Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Εθν. Άμυνας με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2012, (Συνημμένο 3), για την οριστική παραχώρηση των τμημάτων των στρατοπέδων στην κυριότητα του Δήμου. Επιπροσθέτως ο Δήμος Σερρών εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, με στόχο την αξιοποίηση των στρατοπέδων, εντάχθηκε στο δίκτυο MAPS (Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT III. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκτός από το Δήμο Σερρών και άλλοι οκτώ Δήμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων.
Επίσης ο Δήμος Σερρών έχοντας ως όραμα την ανάπτυξη πολιτιστικού πάρκου στο πρώην στρατόπεδο «Παπαλουκά» κατέθεσε στο πρόγραμμα INTEREG Ελλάδα-Βουλγαρία πρόταση.

Για το σκοπό αυτό:
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με την αριθμ. 196/2011 απόφασή του ενέκρινε την αξιοποίηση του κτιρίου του στρατοπέδου «Παπαλουκά» για τη δημιουργία Μουσείου «Κωνσταντίνου Ξενάκη». (Συνημμένο 7).
2. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το έγγραφό του Φ.900.08/26/95320 Σ.103/ 20 Μαΐου 2011 ενέκρινε την μετατροπή του κτιρίου του στρατοπέδου «Παπαλουκά» σε Μουσείου «Κωνσταντίνου Ξενάκη». (Συνημμένο 8).
3. ‘Όπως επίσης και η 10Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΡΟΥΠΕΛ» εξέδωσε το έγγραφο με θέμα: «Παραχωρήσεις Ακινήτων» Φ.913.4/17/4579 Σ.1731/ 8 Ιουλίου 2011 (Συνημμένο 9).

Μετά τα ανωτέρω και επειδή στο Ελληνικό Κράτος πρέπει να υπάρχει συνέχεια,ιδιαιτέρα σε κρίσιμα ζητήματα, όπως τα στρατόπεδα, που έχουν σχέση με το μέλλον των πόλεων,
Ζητούμε κύριε Υπουργέ να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερρών σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Εθν. Άμυνας με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2012 Φ.900.08/06/95187 Σ.49 ”.

Στο ανωτέρω ψήφισμα μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γιαννακίδης Δημήτριος και Γεωργούλα Σουλτάνα, Δημ. Σύμβουλοι της παράταξης "Διάβαση Πεζών" οι οποίοι και κατέθεσαν δικό τους ψήφισμα, το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα.
Υπέρ του ψηφίσματος της παράταξης ¨Διάβαση Πεζών¨, ψήφισαν και οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Ιλανίδου Δέσποινα, Καρύδας Νικόλαος και Αναστασιάδης Αντώνιος.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία νέων ταφώνων κοιμητηρίου Δ. Κ. Λευκώνα", Προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 23-08-2016 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 14 Ιουλίου 2016  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.:13
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους
 

    Έχοντας υπόψη:

    Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 20 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Ενημέρωση – συζήτηση – προτάσεις επί του σχεδίου νόμου ¨Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας¨ και έκδοση ψηφίσματος προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με τα στρατόπεδα.                                                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση Β' φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών (¨Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός¨, δημοτικής περιόδου 2014-2019).                                                                            

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.   

ΘΕΜΑ   3ο:    Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:

                        α) Κατασκευή   σωληνωτών    αγωγών – φρεατίων    και     αρδευτικής

                             τάφρου,   

                        β) Επισκευές - συντηρήσεις στο 12ο Νηπιαγωγείο Σερρών, στα Νηπια-

                            γωγεία Ελαιώνα & Προβατά και στο Δημοτ. Σχολείο Άνω Μητρου-

                            σίου    και  

                        γ) Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως.                                                                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσεως του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου ¨Military Assets as Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι¨ χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III.                                                                                               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του τμήματος των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών.                                                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   6ο:    Αποδοχή δωρεάς προς τον Δήμο Σερρών μαρμάρινου αγάλματος οικολογικού, φιλοσοφικού και χωροχρονικού συμβολισμού, με το όνομα ¨Αμαδρυάς¨, από δημότη του Δήμου Σερρών.                                                                                              

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.       

ΘΕΜΑ   7ο:    Φιλοξενία αντιπροσωπείας Δήμου Αγίας Νάπας Κύπρου.                                                                             

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος       

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2016 και της Πρωτοχρονιάς 2017 και Θεοφανίων 2017.                                                                             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση της υπ' αριθμ. 113/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων 2015¨.                                                                              

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις τουρισμού στην Ελλάδα κατά το έτος 2016.                                                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση προβολής του Δήμου Σερρών στον έντυπο τύπο έτους 2016.                                                                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.     

ΘΕΜΑ  12ο:   Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου και απομάκρυνση του σώματος αυτού, στην Δ.Κ. Σκουτάρεως.                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση μετατόπισης θέσεως περιπτέρου και κατάργηση της προηγούμενης θέσης αυτού, στην οδό Εθν. Αντίστασης 12.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.      

ΘΕΜΑ  15ο:   Χρηματοδότηση:

                        α) της   Ενιαίας   Σχολικής   Επιτροπής   Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης

                              (ΕΣΕΠΕ) Δήμου Σερρών  και

                        β) της  Ενιαίας  Σχολικής   Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης

                             (ΕΣΕΔΕ) Δήμου Σερρών,

                        για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.       

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας:

                        α) πεντακοσίων (500) τόμων  των  πρακτικών  του  3ου  Επιστημονικού

                            Συνεδρίου Σερρών,

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

                        και

                        β) προκατασκευασμένου οικίσκου W.C. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2016, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του πρ/σμού έτους 2016.                                                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  18οΈγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016 για δράσεις πυροπροστασίας από κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ 2016 (πρώην ΣΑΤΑ).                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης κατεπείγουσας προμήθειας ιστού οδικού-αστικού φωτισμού με φωτιστικό σώμα.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση επαναληπτικής διενέργειας προμήθειας για τις αδιάθετες ομάδες Α,Β,Δ ανταλλακτικών κάδων του Δήμου Σερρών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σερρών.                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας ¨Ψηφιοποίηση αποφάσεων Δημοτολογίου Σερρών¨.                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης ¨Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου¨.                         

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ¨Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών¨, για τα έτη 2017-2018.                          

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π.   

ΘΕΜΑ  25ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο ¨Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη¨ (Άξονας προτεραιότητας 14 ¨Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος,  προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων¨).                                                                                                      

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.  

ΘΕΜΑ  27ο:   Επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος ¨Στέγαση και Επανένταξη Αστέγων στο Δήμο Σερρών¨.                                                                                                      

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ.   

ΘΕΜΑ  28ο:   Υποβολή πρότασης προς το Δασαρχείο Σερρών για εξαίρεση συγκεκριμένων εκτάσεων από τον χαρακτηρισμό ως έκταση ¨Προστατευτικών Δασών και γαιών κειμένων στις λεκάνες απορροών των χειμάρρων Καμενικίων, Αγίων Αναργύρων και Ελαιώνα¨.                                                                                                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Χριστός.                                                                                                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού του οικισμού Αγ. Ιωάννη της Δ.Κ. Σερρών.                                                                                                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου (εμβαδού 5.000,08 τ.μ.) από ¨Πάρκο Πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο Πόλης¨.                                                                                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:

                        α) στον κ. Μάνο Γεώργιο, στην περιοχή ¨Ιμαρέτ - Άνω Καμενίκια¨,

                        β) στις κ.κ. Κολακέ Άννα και Ελευθερία, στην  περιοχή ¨Σιγής - Κηφι-

                            σιά¨,

                        γ) στην κ. Μινδίρη Ελευθερία, στην περιοχή ¨Σιγής - Κηφισιά¨,          

                        δ) στην κ. Κοντονικόλα Θεοδώρα, στην περιοχή ¨40 Μάρτυρες - Σφα-

                             γεία¨,   

                        ε) στην κ. Παραλίκα Ελένη, στην περιοχή ¨Εργατικές κατοικίες¨,                                                                         

                      στ) στην κ. Λαζαρίδου–Νέδογλου Ευφροσύνη, στην περιοχή ¨Εργατικές

                             Κατοικίες¨,

                         ζ) στην κ. Μήτρακα-Αρναούτη Χρυσούλα, στην περιοχή ¨Ιμαρέτ-Άνω

                              Καμενίκια¨  και

                         η) στον κ. Αβδελά Κων/νο, στα Ο.Π. 218 και 227.  

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση τροποποίησης τμήματος των δράσεων που υλοποιούνται από τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου MAPS και έγκριση συμμετοχής σ' αυτές.                                      

                        Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση και παραλαβή της στατικής μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη αποκατάστασης κτηρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά για την μετατροπή του σε Μουσείο Ξενάκη¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση αποκατάστασης φθορών:

                        α) τμήματος τοιχίου περίφραξης δημοτ. ακινήτου  στο  Κωνσταντινάτο

                             Σερρών  και

                        β) μεταλλικού κιγκλιδώματος (επί του πεζοδρομίου) στη συμβολή των

                             οδών Μ. Αλεξάνδρου και 20ης Σεπτεμβρίου του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα: ¨Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής¨ και εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σερρών έτους 2016. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:  

                        α) Συντήρηση και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ.Ε.

                             Λευκώνα,      

                        β) Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ.Ε.

                             Ορεινής,

                        γ) Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ.Ε.                           

                            Άνω Βροντούς,

                        δ) Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2016  και

                        ε) Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.         

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση Α.Π Εργασιών των έργων:

                        α) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους 

                            2015   και                           

                        β) Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών  Δ.Ε. Σκουτάρεως

                            έτους 2015.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ  39ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και, προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

                        α) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον  οικισμό  Χιονοχωρίου  Δή-

                            μου Σερρών,

                        β) Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και  νέα  ηλεκτρολογική  εγκατά-

                            σταση  στο  Κλειστό  Γυμναστήριο  του  Γυμνασίου  Λευκώνα   του

                            Δήμου Σερρών,

                        γ) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου, 

                        δ) Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγ. Ελένης,

                            Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου   και

                        ε) Τοποθέτηση υδρορροών και διάφορες συντηρήσεις στο 11ο και 19ο

                            Δημοτικό σχολείο Σερρών.                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  40ο:   Έγκριση παράτασης σύμβασης του υποέργου 2 της πράξης: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ .                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  41ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων:

                        α) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών  και

                        β) Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων  στο  Δήμο

                            Σερρών.             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ  42ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:

                        α) του κ. Δημάρχου για τον μήνα Ιούλιο,

                        β) του  αντιδημάρχου   κ.  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη,   για   τους   μήνες 

                            Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο,

                        γ) του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου, για τον μήνα Ιούνιο  και

                        δ) του  εντεταλμένου  Δημ. Συμβούλου  κ. Καρπουχτσή  Κων/νου,  για

                             τον μήνα Ιούνιο.                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  43ο:   Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ. που αφορούν καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ, σε εφαρμογή της αριθμ. 280/2015 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  44ο:   Έγκριση αποκατάστασης ζημιάς σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ.             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  45ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  46ο:    Χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στον κ. Αγγελόπουλο Ζαχαράκη του Δημητρίου, εκπρόσωπο της MACAMBO I.K.E.                               

                              Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κοινοποίηση:                                                                         

  1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου

  2. κ. Δ/ντή Διοικητικών 

  3. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.                                                    

  4. κ. Δ/ντή Καθαριότητας                                       

  5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

  6. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών

  7. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων

  8. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο

      Π. Κωστοπούλου 2

  9. Εμπορικό Σύλλογο

      Π. Κωστοπούλου 2

10. ΟΕΒΕΣ           

      Π. Κωστοπούλου 2

11. Οικονομικό Επιμελητήριο

      Μεραρχίας 14

12. Δικηγορικό Σύλλογο

      Μεραρχίας 53

13. Ιατρικό Σύλλογο

      Τσαλοπούλου 12

14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

      Κ. Καβάφη 1

15. Τ.Ε.Ι. Σερρών

      Ενταύθα 

16. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:

      - Σερρών

      - Μητρουσίου

      - Λευκώνα

      - Σκουτάρεως

     (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

17. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:  

      - Αγίας Ελένης

      - Αδελφικού

      - Αναγέννησης

      - Άνω Βροντούς

      - Άνω Καμήλας

      - Βαμβακιάς

      - Βαμβακούσσης

      - Ελαιώνος

      - Επταμύλων

      - Καλών Δένδρων

      - Κάτω Καμήλας

      - Κουβουκλίου

      - Κουμαριάς

      - Κωνσταντινάτου

      - Μονοκκλησιάς

      - Οινούσας

      - Ορεινής

      - Πεπονιάς

      - Προβατά

      - Χριστός

      (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
τηλ. 23210/83671
φαξ 23210/83602
  Σέρρες, 18 -7- 2016
     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ:

"ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΗ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ"

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, παρουσία του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Κτηματολογίου Παύλου Μυστακίδη, τη Δευτέρα 18-07-2016 με θέμα την επικείμενη ψήφιση του νόμου για τα στρατόπεδα από τη Βουλή.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 20-7-2016 θα συζητηθεί το θέμα για έκδοση ψηφίσματος προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας , σύμφωνα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών ζητά να ολοκληρωθεί  η διαδικασία για την υλοποίηση της συμφωνίας  μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερρών, την οποία  αποδέχθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 15 Μαρτίου 2012.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 15 Μαρτίου 2012 αποδέχθηκε την συμφωνία με το Δήμο Σερρών για την αξιοποίηση των στρατοπέδων <<Εμμ. Παπά>>, << Παπαλουκά>> και <<αποθήκες

πυρομαχικών Λευκώνα>>. Η υλοποίηση  αυτής της προσπάθειας που ξεκίνησε από το 2011, με σκληρή δουλειά από την πλευρά του Δήμου, βρίσκεται πλέον στο τέλος της μετά την έγκριση των μελετών πολεοδόμησης των στρατοπέδων << Εμμ. Παπά>> και << Παπαλουκά>> και την έκδοση ΦΕΚ για τα δύο αυτά στρατόπεδα. Είναι μία συμφωνία πρός όφελος τόσο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όσο και του Δήμου Σερρών.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο που έχει κατατεθεί στη Βουλή και πρόκειται να συζητηθεί την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016, η βούληση της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι να νοικιάζει τα στρατόπεδα στους Δήμους με ενοίκιο που θα είναι πάνω από το 5 % της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης τόνισε ότι ο Δήμος Σερρών πρέπει να εξαιρεθεί από τον νόμο που πρόκειται να ψηφιστεί  και να υλοποιηθεί η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και  του Δήμου Σερρών, βάσει του υπάρχοντος νόμου Ν. 2745/1999.

Γιά το θέμα αυτό, είπε ο κ. Αγγελίδης, ενημέρωσε εγγράφως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, όλους τους βουλευτές του Νομού Σερρών, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)  και τον Πρόεδρο της  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ.Κ.Μ).Υπογράμμισε, ότι οι βουλευτές του Νομού Σερρών και κυρίως οι κυβερνητικοί βουλευτές  πρέπει να στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις, το δίκαιο αυτό  αίτημα  του Δήμου Σερρών.

Θα είναι έγκλημα για την τοπική κοινωνία αν η Κυβέρνηση ακυρώσει αυτή την συμφωνία.

Τα στρατόπεδα δίνουν προοπτική στον Δήμο Σερρών για τα επόμενα διακόσια χρόνια.

Δίνουν χώρους πρασίνου και λύσεις για πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες μέσω των κτιρίων των στρατοπέδων, τα οποία μπορεί να αξιοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμος Σερρών ήδη εντάχθηκε σε ευρωπαικό πρόγραμμα με άλλους οκτώ Δήμους χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης, με στόχο την αξιοποίηση των κτιρίων των στρατοπέδων.

Επίσης κατέθεσε ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση στο πρόγραμμα Ελλάδα- Βουλγαρία για την δημιουργία του μουσείου << Κ. Ξενάκη>>, το οποίο θα λειτουργήσει με δωρεά μεγάλου μέρος των  έργων από τον εικαστικό καλλιτέχνη.

Όλα αυτά θα τιναχθούν στον αέρα, αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερρών, που αποδέχθηκε το Υπουργείο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 15 Μαρτίου 2012.

Ολοκληρώνοντας ο Δήμαρχος Σερρών τόνισε, ότι  θα πρυτανεύσει η λογική και η  Κυβέρνηση θα σεβαστεί και θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της διαδικασίας,  της προαναφερόμενης συμφωνίας για την απόδοση των στρατοπέδων στο Δήμο Σερρών, που βρίσκεται πλέον στο τέλος της. To Kράτος έχει συνέχεια.

Τέλος , ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Κτηματολογίου Παύλος Μυστακίδης ανέπτυξε το περιεχόμενο της συμφωνίας για τα στρατόπεδα μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δήμου Σερρών, αποδεικνύοντας την ωφέλεια που θα προκύψει τόσο για το Υπουργείο όσο και για το Δήμο Σερρών.

Από το Γραφείο Τύπου

Ετικέτες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 15.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 22.7.2016, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ. Κοκκινίδου ή κ. Σεϊρεκίδου, τηλ. 2321350134 & 2321350158.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent