admin2

Ο Δήμος προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη με βάσει την τιμή για την προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου προϋπολογισμού 18.600,00€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, στις 06 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη 2016. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:00πμ και ώρα λήξης 10:00πμ και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Προσοχή: Αναρτήθηκε σήμερα (28/9/2016) αρχείο με διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού! Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για λήψη του αρχείου.

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣτα πλαίσια του προγράμματος "Ιατρική Ενημέρωση και Τρίτη Ηλικία" του Κ.Α.Π.Η, ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα "Ηλικιωμένοι, απόμαχοι της Εργασίας όχι όμως και της Ζωής" την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 στις 10 το πρωί, στον χώρο του Β΄ Κ.Α.Π.Η .

Εισηγητής του θέματος θα είναι ο κ. Ασίκογλου Κυριάκος –Ψυχολόγος.-
Σέρρες  16-9-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΚΠΑ
 ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ


ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Ετικέτες
Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ, που εδρεύει στις Σέρρες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κάλυψη αναγκών της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ» συνολικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, 61124, Σέρρες, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 68915, 23210 68900). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Ετικέτες
Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., που εδρεύει στις Σέρρες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία επιμορφωτικών τμημάτων» συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, 62124, Σέρρες, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 68915, 23210 68900). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Ετικέτες
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως # 25.000,00€ # (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών και με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δύο μερών.
Ισχύς προσφοράς: 3 μήνες
Τόπος διενέργειας: Γραφεία Κ.Ε.Δ.Η.Σ
Χρόνος διενέργειας: 28/09/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα : 12.00 π.μ.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: ΕΩΣ είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: Το αργότερο μέχρι 28/09/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαμηλότερη τιμή.
Έναρξη του έργου: Μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent