admin1

Ο Δήμος Σερρών αφού έλαβε υπόψη:

-Την με αριθμ. 52444/27-09-201 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ. Η χρηματοδότηση της πράξης αφορά ποσό 249.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ105500010) αλλά και το ποσό των 180.000,00€ από ίδιους πόρους του Δήμου.

-Την με αριθμό 142/27-02-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών, με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 249.000,00€ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του υπουργείου Εσωτερικών) για την πράξη: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών» και με την υπ’ αριθ. 150/27-02-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών με την οποία ενισχύθηκε ο σχετικός Κ.Α. του προϋπολογισμού με το ποσό των 180.000,00 € από ΣΑΤΑ παρελθ. ετών.

προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές) για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» και καλεί τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς  σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών.

Ετικέτες

 

sbaa

 

«Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών»

Η πράξη με τίτλο «Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών», προϋπολογισμού 50.000,00€ (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 2901/04.06.2020 Απόφαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και τίτλο πρόσκλησης «Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών».

  

Περιγραφή της   πράξης:

Η Ανάπτυξη Αστικού Παρατηρητηρίου αφορά ένα εργαλείο με χωρικό πλαίσιο αναφοράς το Δήμο Σερρών, που θα αποτελείται από μία δομή έγκυρων βάσεων δεδομένων με δείκτες ανά θεματική ενότητα (ενδεικτικά Οικονομία και κοινωνική συνοχή, Εκπαίδευση, Χρήση αειφορικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας, Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ποιότητα αέρα, Δημοσιονομική αυτάρκεια, Αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, Εκπροσώπηση και συμμετοχή πολιτών, Υγεία, Χωρικός και Αστικός σχεδιασμός, Συγκοινωνίες και μεταφορές κτλ). Οι παραπάνω θεματικές ενότητες στηρίζονται στο βασικό σετ δεικτών του προτύπου ISO 37120:2018 «Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων- Δείκτες για υπηρεσίες πόλεων και ποιότητα ζωής». Παράλληλα με την καταγραφή και συμπλήρωση τιμών για το σύστημα των δεικτών, θα αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (Παρατηρητήριο - πλατφόρμα), η οποία θα τροφοδοτηθεί με τα αποτελέσματα της καταγραφής των δεικτών. Η Πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να συνεργάζεται και με την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε επεξεργασμένη πληροφορία να διατίθεται και στο ευρύ κοινό. Η πράξη θα περιλαμβάνει επίσης Ενέργειες δικτύωσης με παρόμοιες δομές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ενδεικτικά: το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης, το Παρατηρητήριο Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, το Φορέα Παρακολούθησης και αποτίμησης Παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας, ανταλλαγής δεδομένων και μεθοδολογιών. Ακόμα η πράξη περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Κατ΄ ελάχιστον θα διοργανωθούν 1 σποτ διάρκειας 30'' και 2 διαδικτυακές καμπάνιες σε social media. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στην έναρξη της σύμβασης ενημερώνοντας για το σκοπό του Παρατηρητηρίου και η δεύτερη στο τέλος της πράξης, ενημερώνοντας για τα αποτελέσματα και τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου. Τέλος, η πράξη περιλαμβάνει τη Δοκιμαστική λειτουργία του Παρατηρητηρίου – Μοντέλο συνολικής διαχείρισης.

  

Σκοπός της πράξης:

 Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στην ανάπτυξη Αστικού Παρατηρητηρίου του Δήμου Σερρών, το οποίο έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου και οι οποίοι αφορούν τα αστικά, οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά δεδομένα των Σερρών.

Μέσα από την διαδικασία ανάπτυξης του Αστικού Παρατηρητηρίου, ο Δήμος Σερρών θα είναι σε θέση να επιλέξει τα θέματα βιωσιμότητας τα οποία θα αντιμετωπίσει ως προς τους βασικούς στόχους της ελκυστικότητας, συντήρησης και βελτίωσης του περιβάλλοντος, ανθεκτικότητας υπεύθυνης χρήσης των πόρων, κοινωνικής συνοχής και ευημερίας και να διαμορφώσει το κατάλληλο πλέγμα δεικτών για την παρακολούθηση της πορείας προς αυτούς. Η ανάπτυξη του Αστικού Παρατηρητηρίου θα καταστήσει το Δήμο Σερρών πρωτοπόρο σε θέματα βιωσιμότητας συμβάλλοντας με τη σειρά του στην υλοποίηση των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι οποίοι έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο με το ν.4440/2016.  

POSTER

 

Ετικέτες

Ενημέρωση καταστηματαρχών σχετικά με την ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει στις κανονιστικές πράξεις του Δήμου Σερρών o ν.4688/2020:

Α)  Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας :

α. έχει άδεια και επιθυμεί την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων ή,
β δεν έχει άδεια για φέτος και καταθέτει τώρα την αίτηση με βάση τις νέες ρυθμίσεις,

θα πρέπει να υποβάλει αίτηση με σχετικά δικαιολογητικά καθώς και υπεύθυνη δήλωση.
mswordΑίτηση
mswordΥπεύθυνη δήλωση

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία, η αίτηση ενός επιχειρηματία, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν έγινε αποδεκτή, είτε ο επιχειρηματίας που έχει άδεια δεν επιθυμεί την επέκταση της αλλά επιθυμεί μείωση τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρωνθα πρέπει να υποβάλει αίτηση με σχετικά δικαιολογητικά καθώς και υπεύθυνη δήλωση.
mswordΑίτηση
mswordΥπεύθυνη δήλωση

Γ) Οι επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν την απαλλαγή από το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για το κατάστημα τους για το διάστημα από 14 Μαρτίου  έως 24 Μαίου 2020 σύμφωνα με την αριθ. 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλει αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά.
mswordΑίτηση

Η κατάθεση της αίτησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σερρών (γρ. 17).

Για τυχόν πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στα παρακάτω τηλέφωνα :

Μπαρμπουτίδου Κατερίνα 2321350544
Μουρατίδης Βασίλης 2321350545

Ενημέρωση καταστηματαρχών σχετικά με την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού

Ο Δήμος Σερρών σε εφαρμογή της υπ' αρ. 119/2020 Απόφασης Δ.Σ., καλεί όσους διέκοψαν τη λειτουργία της επιχείρησής τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να υποβάλλουν σχετικό αίτημα περί απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού.

       Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 

mswordΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ.

Τηλ. επικοινωνίας: 2321350153 (Κελεφού Αμαλία)

 

 
Ετικέτες
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ως Δικαιούχος, κατόπιν ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας έχει αναθέσει στην Ένωση Εταιριών «ΜΕΚ Α.Ε. - ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. ΕΠΕ» την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Ετικέτες

Sticker website EKT GR HighRes

 

Η Πράξη με τίτλο  «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στον Δήμο Σερρών» (Κωδ. ΟΠΣ: 5045031), προϋπολογισμού 43.400,00 € (με Φ.Π.Α) εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η Πράξη εντάχθηκε με τη με αριθ. Πρωτ.: 2829/23-05-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 28/2/2020 έως 27/2/2022.

Περιγραφή της  Πράξης

Η Πράξη αφορά την ανάδειξη και αξιοποίηση του συνόλου του τοπικού δυναμικού που δραστηριοποιείται στον χώρο του εθελοντισμού στον Δήμο Σερρών. Βασικό στοιχείο προς την κατεύθυνση αυτή είναι η δημιουργία μιας βάσης πληροφοριών και η καταγραφή όλων των συλλόγων, οργανώσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού. Ταυτόχρονα, θα γίνει καταγραφή των δυνατοτήτων να συνεισφέρουν με τις υπηρεσίες τους, όσο και των ικανοτήτων, γνώσεων, δεξιοτήτων ή εμπειριών κάθε δημότη εθελοντή για προσφορά αντίστοιχου εθελοντικού έργου. Επίσης, σημαντικές είναι οι ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης τόσο αυτών που δραστηριοποιούνται ή έχουν την επιθυμία να συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντισμού, όσο και των αντίστοιχων πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες απευθύνονται οι δράσεις εθελοντισμού.   

Σκοπός της Πράξης

Μέσω της ανάπτυξης του δικτύου εθελοντισμού του Δήμου Σερρών και της πράξης θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας, οι οποίες θα απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τον περιορισμό των διακρίσεων που υφίστανται οι ομάδες αυτές στην καθημερινή τους διαβίωση. Επίσης, θα υπάρχει μέριμνα για την προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των παιδιών, των νέων και όλων των δημοτών για την ενθάρρυνση και ενεργοποίηση τους στην ανάπτυξη των εθελοντικών δράσεων.  

ΑΦΙΣΑ

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent