admin1

Δικαιολογητικά:

Πέρα από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί πλέον:

 1. Βεβαίωση της Πολεοδομίας ότι ο χώρος προβλέπεται στην άδεια οικοδομής, είναι χώρος κύριας χρήσης και έχει προσμετρηθεί στον συντελεστή δόμησης.
 2. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας προσωπικού και θαμώνων και ότι διαθέτει έξοδο κινδύνου ανεξάρτητα από τον αριθμό καθισμάτων του καταστήματος.
 3. Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου «...ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης».

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (έντυπο του Δήμου).
 2. Διπλότυπο είσπραξης από Δήμο Σερρών 185,00  € για άδεια λειτουργίας πρατηρίου άρτου.
 3. Ακριβές αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ακινήτου ή συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο & κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ.
 4. Σε περίπτωση που φορέας της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται και θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού.
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή εάν πρόκειται για αλλοδαπό άδεια διαμονής.
 6. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και έναρξη δραστηριότητας (από την οικεία Δ.Ο.Υ.) όπου θα αναφέρεται ως ασκούμενη δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο ψωμιού.
 7. Στοιχεία νομιμότητας κτιρίου (οικοδομική άδεια) ή βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας ότι οι χώροι του οικήματος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εσωτερικών ανοικτών εξωστών (πατάρια), είναι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, νόμιμοι και κύριας χρήσης προοριζόμενοι για κατάστημα.
 8. Σχεδιαγράμματα εις 3πλούν των χώρων του καταστήματος κατόψεως και καθέτου τομής σε κλίμακα 1:50 υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από μηχανικό. (διαστάσεις χώρου τουλάχιστον 12 m2.
 9. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι το υπό ίδρυση κατάστημα πληροί του όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας Υγειονομικής Νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων, μαζί με θεωρημένα σχεδιαγράμματα.
 10. (γίνεται υπηρεσιακά από το Δήμο μετά την κατάθεση των δικ/κών).
 11. Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή η κανονισμό οικοδομής
 12. Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση
 1. ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (χωρίς την διαδικασία του άρθρου 8 της Αιβ/8577/83 Υγ. Διάταξης)

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (έντυπο του Δήμου).
 2. Πρωτότυπη άδεια του καταστήματος
 3. Αρχικό καταστατικό και τις τροποποιήσεις του και δήλωση αποδοχής του εκπροσώπου.
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με υπάρχουσα άδεια.
 5. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του εκπροσώπου.
 6. Διπλότυπο είσπραξης Δήμου 185,00 €.
 7. Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών περί μη οφειλής
 8. Επικυρωμένο φωτ/φο δελτίου ταυτότητας (όλων των μελών της εταιρείας).
 9. Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση.
 10. Για τις κατηγορίες των καταστημάτων που απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου, αυτό αναζητείται αυτεπαγγέλτως για όλα των μέλη της εταιρείας (Κ.Υ.Α. 2458/05 ΦΕΚ Β΄267).
 11. Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί της σχετικής μεταβολής (εφόσον απαιτείται).
 12. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας.
 13. Μισθωτήριο (εάν τροποποιήθηκε) και θεωρημένο από τη ΔΟΥ. 14. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί οι όροι λειτουργίας καταστήματος ( έντυπο Δήμου )

β. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (χωρίς την διαδικασία του άρθρου 8 της Αιβ/8577/83 Υγ. Διάταξης)
(παρ. 5 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. (ΦΕΚ 114/τ.Α/08.06.06)
Νοείται η αλλαγή του προσώπου του ιδιοκτήτη της που μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία (π.χ. πώληση, δωρεά, εκμίσθωση, κληρονομική διαδοχή, χρησιδάνειο κλπ.).

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (έντυπο του Δήμου).
 2. Έγγραφο (σύμβαση, συμβολαιογραφικό έγγραφο κλπ), από το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση της επιχείρησης.
 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής, αν πρόκειται για αλλοδαπό, ή έγγραφο νομιμοποίησης του φερόμενου ως εκπροσώπου της εταιρίας
 4. Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση.
 5. Υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου του Ν.1959/1986 ( έντυπο Δήμου )
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι: «Ως νέος κύριος του καταστήματος ... που βρίσκεται στη οδό ... δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάση των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια με αριθμό ... στον/ην...». Σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδούς ή ανακριβούς δηλώσεως, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, θα ανακαλείται άμεσα η άδεια.
 7. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 8. Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης Δήμου) 185,00 €.
 9. Η έναρξη επαγγέλματος αρμόδιας Δ.Ο.Υ. [ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ]
 10. Μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ .
 11. Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών περί μη οφειλής (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.).
 12. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας 13. Πρωτότυπη άδεια καταστήματος

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (χωρίς την διαδικασία του άρθρου 8 της Αιβ/8577/83 Υγ. Διάταξης)

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (έντυπο του Δήμου).
 2. Την πρωτότυπη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος
 3. Υπεύθυνη δήλωση συνταξιοδοτούμενου ότι παραχωρεί την άδεια λόγω συνταξιοδότησης στον/ην...
 4. Πράξη συνταξιοδότησης από ασφαλιστικό φορέα ή βεβαίωση ότι συνταξιοδοτήθηκε.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί οι όροι λειτουργίας της υπάρχουσας άδειας.
 6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 7. Διπλότυπο είσπραξης Δήμου 185,00 €.
 8. Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών περί μη οφειλής
 9. Επικυρωμένο φωτ/φο δελτίου ταυτότητας.
 10. Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση.
 11. Υπεύθυνη δήλωση (αντί του Π.Μητρώου του Ν.1959/1986 δίνετε από τον Δήμο )
 12. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας
 13. Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί έναρξης άσκησης επιτηδεύματος & διακοπής του συνταξιοδοτούμενου.

Δικαιολογητικά:

Πέρα από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί πλέον:

 1. Καταστατικό της Εταιρίας (νόμιμα εκδιδόμενο). Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο.
 2. Πράξη της Εταιρίας που να ορίζει τον εκπρόσωπο και υπεύθυνο για τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές κ.λ.π. διατάξεις.
 3. Τα με α/α 4, 5, 6, δικαιολογητικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (δελτίο ταυτότητας, βιβλιάριο υγείας, απόσπασμα ποινικού μητρώου) για όλους τους εκπροσωπούντες αυτήν μετόχους ή εταίρους αντίστοιχα.
 4. Δημοσίευση του εταιρικού στο Φ.Ε.Κ. (αφορά μόνο τις Α.Ε. & ΕΠΕ)
Powered by 300x150 tranparent