admin1

 

sbaa

Η Πράξη με τίτλο  «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στον Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 43.400,00 € (με Φ.Π.Α), εντάχθηκε με τη με αριθ. Πρωτ.: 2829/23-05-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» και τίτλος πρόσκλησης «Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

  Περιγραφή της  Πράξης

     Η Πράξη αφορά την ανάδειξη και αξιοποίηση του συνόλου του τοπικού δυναμικού που δραστηριοποιείται στον χώρο του εθελοντισμού στον Δήμο Σερρών. Βασικό στοιχείο προς την κατεύθυνση αυτή είναι η δημιουργία μιας βάσης πληροφοριών και η καταγραφή όλων των συλλόγων, οργανώσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού. Ταυτόχρονα, θα γίνει καταγραφή των δυνατοτήτων να συνεισφέρουν με τις υπηρεσίες τους, όσο και των ικανοτήτων, γνώσεων, δεξιοτήτων ή εμπειριών κάθε δημότη εθελοντή για προσφορά αντίστοιχου εθελοντικού έργου. Επίσης, σημαντικές είναι οι ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης τόσο αυτών που δραστηριοποιούνται ή έχουν την επιθυμία να συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντισμού, όσο και των αντίστοιχων πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες απευθύνονται οι δράσεις εθελοντισμού.   

 Σκοπός της Πράξης

     Μέσω της ανάπτυξης του δικτύου εθελοντισμού του Δήμου Σερρών και της πράξης θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας, οι οποίες θα απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τον περιορισμό των διακρίσεων που υφίστανται οι ομάδες αυτές στην καθημερινή τους διαβίωση. Επίσης, θα υπάρχει μέριμνα για την προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των παιδιών, των νέων και όλων των δημοτών για την ενθάρρυνση και ενεργοποίηση τους στην ανάπτυξη των εθελοντικών δράσεων.  

Ετικέτες

 

sbaa

Η Πράξη με τίτλο «Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 30.000,00 € (με Φ.Π.Α), εντάχθηκε με την αριθ. Πρωτ.: 1995/03-04-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» και τίτλος πρόσκλησης «Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περιγραφή της  Πράξης

     Η Πράξη αφορά τη δημιουργία ενός Κοινωνικού GIS (Geographic Information System) για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Σερρών. Στο πλαίσιο του έργου παράμετροι όπως οι εισοδηματικές κλίμακες, τα ηλικιακά όρια, ο αριθμός κατοίκων κάτω από το όριο της φτώχειας, η έλλειψη πρόσβασης σε κοινωνικές ή ιατρικές υπηρεσίες, το αίσθημα ασφάλειας, οι δείκτες ανεργίας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η αποτύπωση προβλημάτων περιοχής ή ακόμα και κατοικίας, οι δείκτες εγκληματικότητας, θα αναλυθούν και θα ομαδοποιηθούν στατιστικά και θα αποδοθούν με τις γεωγραφικές τους διακυμάνσεις σε ένα κοινωνικό GIS. Αντικείμενο του έργου είναι αφενός η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση κοινωνικοοικονομικών στατιστικών δεδομένων και αφετέρου η δημιουργία ενός κοινωνικού GIS αποτύπωσης και καταγραφής των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης.

 Σκοπός της Πράξης

     Μέσω της υλοποίησης της Πράξης, την επικοινωνία των δεδομένων και τα προβλήματα της κάθε περιοχής (ανεργία, εγκληματικότητα, τη δομή του πληθυσμού, την έλλειψη πρόσβασης σε κοινωνικές ή ιατρικές υπηρεσίες, το αίσθημα ασφάλειας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα), λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ζώνη, θα διευκολυνθεί η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών παρέμβασης (π.χ. σχολείο των ατόμων με αναπηρία, Κέντρα Ψυχολογικής υποστήριξης μαθημάτων, ανεργία και ο κατάρτιση για τους πολίτες), έχοντας ως απώτερο στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και εφαρμογών για τους κατοίκους, την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών σε πρόσωπα όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση. Το αντικείμενο της Πράξης αφορά την απεικόνιση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης, προκειμένου να δοθεί πλήρης ανατροφοδότηση για την ορθολογική χάραξη πολιτικής με σκοπό την ενίσχυση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.

     Η Πράξη στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογικών εργαλείων (GIS), την συγκέντρωση νέων στατιστικών δεδομένων, καθώς και την επικαιροποίηση παλαιότερων (παλαιότερα συλληφθέντα δεδομένα του Δήμου, δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ 2011), ο Δήμος Σερρών θα προσδιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες της περιοχής και θα δώσει τη δυνατότητα στον Δήμο να προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις.

Ετικέτες

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια - 3Εm» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG - IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, σύμφωνα με τις αριθ. 83/2019 ΑΔΣ και με αριθμ. 8/2019 Μελέτη των Τμημάτων Μηχανογράφησης και Προγραμματισμού του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00 με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 8/2019 Μελέτης των Τμημάτων Μηχανογράφησης και Προγραμματισμού του Δήμου Σερρών, για τις ανωτέρω μέχρι 11-6-2019.

Ετικέτες

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια δύο (2) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια - 3Εm» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG - IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, σύμφωνα με τις αριθ. 83/2019 ΑΔΣ και με αριθμ. 6/2019 Μελέτη των Τμημάτων Μηχανογράφησης και Προγραμματισμού του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00 με Φ.Π.Α.

Ετικέτες
O Δήμαρχος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις: του  Ν.3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006, του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» & του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') άρθρο 43 ‘’Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147)’’ και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των δημοπρατούμενων εργασιών ανά τμήμα (Α,Β,Γ,Δ) που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ. Πρωτ.: 15234/319/15-05-2019 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 1/2019 μελέτη του Τμήματος Πρασίνου.
Ετικέτες