admin1

 

xrisafis

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών.
Αφουγκραζόμενοι τις σύγχρονες απαιτήσεις, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανανέωση της ιστοσελίδας του Δήμου μας, προκειμένου να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας με τον πολίτη, ένα κατάλληλο μέσο για την ουσιαστική και έγκαιρη ενημέρωσή του, αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο αναζήτησης και πληροφόρησης για τις δομές και τις δράσεις των φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Σερρών.
Παράλληλα, η ιστοσελίδα στοχεύει στην τουριστική προβολή του τόπου μας, καθώς παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον και τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, που θα αποτελέσουν το πρώτο έναυσμα για τους εν δυνάμει επισκέπτες της περιοχής μας.
Ευελπιστούμε τέλος ότι, μέσω της ιστοσελίδας μας, οι επισκέπτες της θα έχουν σαφή και σφαιρική εικόνα για το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της περιοχής και σύντομα θα προγραμματίσουν να μας επισκεφθούν από κοντά στο Δήμο Σερρών, την περιοχή που αξίζει καθένας να ζει.

 

Χρυσάφης Αλέξανδρος

Δήμαρχος Σερρών

 

 

Ετικέτες

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών», Υποέργο 1 και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών.

Ετικέτες

 zef

Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παράγωγης αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή
 (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area - ZEFFIROS)

 Στο πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εντάσσεται η Πράξη με τίτλο “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή” με ακρωνύμιο ZEFFIROS της 1ης

Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG IPA CBC GREECE - THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 1.353.404,00 € και για τον Δήμο Σερρών με προϋπολογισμό 495.146,00 €.

Η επενδυτική δραστηριότητα εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 2 “Protection of Environment - Transportation” και συγκεκριμένα στην Θεματική Προτεραιότητα 2c “ Promoting sustainable transport and improving public infrastructure” και στον Ειδικό Στόχο 2.2 “Sustainable management and recycling of bio-wastes” (Βιώσιμη διαχείριση και ανακύκλωση βιοαποβλήτων). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά πέντε (5) εταίρους, από τις δύο χώρες (2) χώρες και αποτελείται από τους εξής:

 • Δήμος Σερρών (επικεφαλής εταίρος)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Δημοτικό Σφαγείο Εμμ. Παππά
 • Δήμος Dojran
 • Δημοτικό Σχολείο “Koco Racin” Dojran Περιγραφή της δράσης:

Η πράξη αφορά στη βιώσιμη διαχείριση των αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων με την εφαρμογή σύγχρονων και αποτελεσματικών τεχνολογιών. Θα δημιουργηθούν δύο, μικρής κλίμακας, πιλοτικές μονάδες που θα χρησιμοποιούν αγρoκτηνοτροφικά απόβλητα και θα παράγουν βιοαέριο, η αξιοποίηση του οποίου θα καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε περιοχής. Για τον Δήμο Σερρών, αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία μικρής πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοαερίου εντός του κτηνοτροφικού πάρκου της Τ.Κ. Ελαιώνα. Ως πρώτη ύλη θα χρησιμοποιηθούν τα αγροκτηνοτροφικά απόβλητα του Ελαιώνα και τα απόβλητα του δημοτικού σφαγείου του Δήμου Εμμ. Παππά. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης του πληθυσμού και του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και κυκλικής οικονομίας και τέλος θα γίνει εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων κομποστοποίησης.

Συνοπτικά, οι στόχοι της Πράξης

 • Ανάδειξη της βιώσιμης ανάπτυξης και λειτουργία των δημοτικών εγκαταστάσεων βιοαερίου.
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης και ανακύκλωσης βιοαποβλήτων - κομποστοποίησης.
 • Βελτίωση των ικανοτήτων σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης και κυκλικής οικονομίας.
 • Σχεδιασμός για περαιτέρω επενδύσεις σε επίπεδο Δήμου στη βιώσιμη διαχείριση βιοαποβλήτων.

Poster

Ετικέτες

 3M

 Η Πράξη με τίτλο «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια» και ακρωνύμιο 3ΕΜ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020” INTERREG IPA CBC GREECE - THE FORMER YOGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020. Η συγκεκριμένη επενδυτική δραστηριότητα εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 2 “ Protection of Environment - Transportation” (Προστασία Περιβάλλοντος - Μεταφορές) και στη Θεματική Προτεραιότητα 2c “Promoting sustainable transport and improving public infrastructure” (Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των δημοσίων υποδομών) και στον Ειδικό Στόχο 2.1 “Upgrade public infrastructure to improve road travel time, safe border crossing and promote energy efficiency towards green transport ” (Αναβάθμιση των δημοσίων υποδομών για τη βελτίωση του χρόνου στις οδικές μετακινήσεις, ασφαλή διέλευση των συνόρων και προώθηση της ενεργειακής απόδοσης προς την κατεύθυνση των πράσινων μεταφορών).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά πέντε (5) εταίρους, από τις δύο χώρες (2) χώρες και αποτελείται από τους εξής:

 • Δήμος Valandovo (επικεφαλής εταίρος)
 • Δήμο Radovis
 • Δήμο Σερρών
 • Ωδείο Δυτικής Μακεδονίας
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.419.270,35 € και στο Δήμο Σερρών αντιστοιχεί το ποσό των 401.840,00 € .

Περιγραφή της δράσης:

Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια τα οποία διαχειρίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή των συνόρων μεταξύ FYROM - ΕΛΛΑΔΑΣ. Στον Δήμο Σερρών και συγκεκριμένα στο Λύκειο Προβατά θα ληφθούν μέτρα

ενεργειακής απόδοσης, προμήθεια έξυπνων μετρητών και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων σε δημόσια κτίρια (εργαζόμενοι δήμων και της εκπαίδευσης) με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων της Ε.Ε. αλλά και την ευαισθητοποίηση των χρηστών (ειδικά των μαθητών) σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Συνοπτικά, οι στόχοι της Πράξης

 • Ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια κτίρια ΟΤΑ..
 • Ευαισθητοποίηση των χρηστών (ειδικά των μαθητών) σε θέματα ενεργειακής απόδοσης r Βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων σε δημόσια κτίρια
 • Σχεδιασμός για περαιτέρω επενδύσεις σε επίπεδο Δήμου στη ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

 

Poster

Ετικέτες
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Λυκείου Πρόβατά Δήμου Σερρών (3ΕΜ)» με προϋπολογισμό 405.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ), CPV 45300000-0. Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σέρρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.serres.gr καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/9/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.
Ετικέτες