admin3

ΈΡΓΟ: «Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου Σερρών»

Μέτρο 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-2006

 

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Οι  θεματικές ενότητες των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι οι εξής:

 • Παρουσίαση των παρεχόμενων Ψηφιακών Υπηρεσιών, που έχουν σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και χρηματοδοτηθεί μέσα από έργα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» είτε του ίδιου του φορέα είτε κεντρικών φορέων της δημόσιας διοίκησης, και των αποτελεσμάτων αυτών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 • Ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες που αναμένεται να παρέχονται στην τοπική κοινωνία και την αλληλεπίδραση τους με τις υπάρχουσες ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ασφαλούς πρόσβασης στις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες καθώς και για τις δυνατότητες πρόληψης των ψηφιακών κινδύνων ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους απέναντι στα νέα τεχνολογικά μέσα και τη χρήση τους και κατ' επέκταση να ενδυναμωθεί η ζήτηση για τις ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 44.268 € και ανάδοχος εταιρεία ορίστηκε η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

 

Συγκεκριμένα :

Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα:

 • 1. Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων
 • 2. Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού

Στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» θα υλοποιηθούν 3 ημερίδες οι οποίες θα απευθύνονται στις επιχειρήσεις του Δήμου και 5 εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» θα παραχθεί το ενημερωτικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί:

Α) στις ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων του δήμου

Β) στις εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών του δήμου

 

Στόχος του έργου

Στόχος του έργου είναι η :

 • Κινητοποίηση των τοπικών δικτύων και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων
 • Διαλειτουργικότητα και Διεπιχειρησιακή αξιοποίηση και χρήση των αποτελεσμάτων των έργων από τις ομάδες άμεσων χρηστών και ωφελουμένων και τα ΚΕΠ
 • Επιτάχυνση και πολλαπλασιασμός της αξιοποίησης όλων των εναλλακτικών δυνατοτήτων πρόσβασης στην χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω της ανάδειξης των προτερημάτων και του αντίστοιχου οφέλους με στοιχεία που έχουν προκύψει από την μέχρι σήμερα χρήση των νέων συστημάτων
 • Ανάδειξη των αποτελεσμάτων από τους ιδίους τους ωφελούμενους μέσα από πρακτικά παραδείγματα χρήσης, τα οποία αποτελούν απτή απόδειξη της αποτελεσματικότητας των έργων και απευθύνεται άμεσα στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες καλούνται να αξιοποιήσουν τα έργα.

 

Σκοπιμότητα

Με την υλοποίηση του παρόντος έργου διασφαλίζεται και η περαιτέρω επιτυχία του ευρύτερου Προγράμματος της ΚτΠ. Αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι η ενίσχυση της θέσης του Δήμου και του Νομού σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, η άρση της απομόνωσής της, η καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού και γενικά η καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ετικέτες

ΈΡΓΟ: «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών»

Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-2006

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου

            Το έργο αφορά στην επέκταση ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network - MAN) στο Δήμο Σερρών με βασικό στόχο: τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά δίκτυα, να διασυνδέουν τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου Σερρών. Βασική αρχή είναι η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης όσο και περιεχομένου προς όφελος του καταναλωτή - χρήστη, που θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή τρόπο. Η ανάπτυξη συμπληρωματικών ευρυζωνικών υποδομών, θα διευκολύνει την απελευθέρωση της αγοράς, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και, παράλληλα, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών με άνοδο του επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 501.921,88 € και ανάδοχος εταιρεία ορίστηκε η INTRAKAT Α.Ε.

Σκοπός του έργου:

Το έργο έχει σκοπό

 • το μέσο-μακροπρόθεσμο βασικό σχεδιασμό
 • την επέκταση της αρχικής υλοποίηση με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο
 • τη διαχείριση με ανταγωνιστικά ουδέτερο τρόπο, βασικού ιστού υποδομών οπτικών ινών (fiber infrastructures) που 1) θα συμβάλλει στη φυσική διασύνδεση μεταξύ σημείων συναθροισμένης ζήτησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε περιφερειακή βάση και 2) θα παρέχει τη δυνατότητα κλιμακούμενης ανάπτυξης επάλληλων λογικών δικτύων μεταξύ ομοειδών ομάδων χρηστών με χρήση κοινών φυσικών υποδομών.

Οι υποδομές οπτικών δικτύων που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό για την εκμετάλλευση του μητροπολιτικού δικτύου (Metropolitan Area Network - MAN), μέσω της προσφοράς διασύνδεσης σε φορείς των τομέων δημόσιας διοίκησης, υγείας, εκπαίδευσης αλλά και εμπορικών παρόχων με ανοικτό και ισότιμο για όλους τρόπο.

Ποιοι θα συνδεθούν

Κάποια από τα σημεία ενδιαφέροντος που προβλέπονται να συνδεθούν στο δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Σερρών είναι τα παρακάτω :

 • Κολυμβητήριο
 • Αυτοκινητοδρόμιο
 • Δημοτικό Θέατρο
 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
 • Σχολεία
 • Α' ΚΑΠΗ
 • Πάρκινγκ Βαρέων Οχημάτων, κτλ.

Συμπεράσματα :

Το έργο συγκεκριμένα

 • θα προσφέρει αναβαθμισμένες και ποιοτικές συνδέσεις στους φορείς που θα συνδεθούν
 • θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και προσέλκυσης νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
 • θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιοχή με την υποδομή που θα δημιουργηθεί
 • θα δημιουργήσει σημαντική τηλεπικοινωνιακή υποδομή σε εθνικό επίπεδο με τη δημιουργία αντίστοιχων δικτύων και σε άλλες πόλεις και περιφέρειες
 • θα αναβαθμίσει σημαντικά τα υπάρχοντα ευρυζωνικά δίκτυα υποδομών τοπικής πρόσβασης
Ετικέτες

ΈΡΓΟ: «Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Σερρών»

Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-2006

 

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου

            Το έργο αφορά στην υλοποίηση ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network -MAN) στο Δήμο Σερρών με βασικό στόχο: τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά δίκτυα, να διασυνδέουν τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου Σερρών.

            Βασική αρχή είναι η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στη παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης όσο και περιεχομένου προς όφελος του καταναλωτή- χρήστη, που θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή τρόπο.

            Η ανάπτυξη συμπληρωματικών ευρυζωνικών υποδομών, θα διευκολύνει την απελευθέρωση της αγοράς, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και, παράλληλα, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών με άνοδο του επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.336.866,56 και ανάδοχος εταιρεία ορίστηκε η INTRAKAT Α.Ε.

 

Σκοπός του έργου:

Το έργο έχει σκοπό

 • το μέσο-μακροπρόθεσμο βασικό σχεδιασμό
 • την αρχική υλοποίηση με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο και
 • τη διαχείριση με ανταγωνιστικά ουδέτερο τρόπο, βασικού ιστού υποδομών οπτικών ινών (fiber infrastructures) που πρώτον θα συμβάλλει στη φυσική διασύνδεση μεταξύ σημείων συναθροισμένης ζήτησης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε περιφερειακή βάση και δεύτερον θα παρέχει τη δυνατότητα κλιμακούμενης ανάπτυξης επάλληλων λογικών δικτύων μεταξύ ομοειδών ομάδων χρηστών με χρήση κοινών φυσικών υποδομών.

Ένα δίκτυο με....δυνατότητες

Το δίκτυο θα σχεδιαστεί με πρόβλεψη για:

 • δυνατότητα εναλλακτικών οδεύσεων και λογικών-λειτουργικών διασυνδέσεων στα επίπεδα κύριου δικτύου, δικτύου διανομής και πρόσβασης
 • δυνατότητα συνεγκατάστασης, συνύπαρξης και συλλειτουργίας δικτυακού εξοπλισμού σε κύριους κόμβους πρόσβασης, για παροχή εναλλακτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών διασύνδεσης και εφαρμογών με κοινή χρήση φυσικών υποδομών
 • γενικευμένη πρόσβαση, προς σημεία συγκέντρωσης του επιπέδου πρόσβασης μέσω των καταλληλότερων, από πλευράς κόστους και απόδοσης, τεχνολογιών (οπτικών, ασυρμάτων ή χαλκού)
 • κατά το δυνατόν διασύνδεση μεταξύ των περιφερειακών δικτύων στο επίπεδο κορμού στην κατεύθυνση δημιουργίας εθνικού ιστού υποδομής οπτικών ινών για καθολική παροχή και πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες

Ποιοι θα συνδεθούν

Το έργο, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει για το Δήμο Σερρών, λαμβάνει υπόψη του όλους τους βασικούς φορείς του Δημοσίου στους οποίους απευθύνεται.

Αναφέρονται ενδεικτικά οι φορείς:

 • του ΥπΕΠΘ (σχολεία α΄ βαθμιας και β΄ βαθμιας εκπαίδευσης, ΑΤΕΙ, ΑΕΙ)
 • του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Νοσοκομείο Σερρών, ΙΚΑ)
 • του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομαρχία Σερρών, Δήμος Σερρών, ΤΕΔΚ Σερρών, ΚΕΠ, κ.ά.)
 • του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΔΥΟ)
 • του Υπουργείου Απασχόλησης (ΟΑΕΔ)
 • του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Πυροσβεστική, Αστυνομία).
Ετικέτες

ΈΡΓΟ: «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών»

Μέτρο 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-2006

 

Τι περιλαμβάνει:

               Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων.

               Περιλαμβάνει υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων σε όλους τους βασικούς τομείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

               Συγκεκριμένα με το παρόν έργο θα δημιουργηθεί μια κεντρική διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας θα προσφέρονται, κατά το ελάχιστο, ογδόντα δυο υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και άλλες δυνατότητες όπως μηχανή αναζήτησης, διεξαγωγή πληροφοριών, newsletters, Forum.

               Η πύλη αυτή θα αποτελεί κεντρικό σημείο εισόδου για το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της άλλης ιστοσελίδας που έχει ήδη αναπτύξει ο Δήμος Σερρών (http://www.serres.gr/) και οι κεντρικές σελίδες θα είναι μεταφρασμένες στην Αγγλική Γλώσσα.

               Παράλληλα με τη δημιουργία της πύλης, θα υλοποιηθούν εγκαίρως όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις όπως: ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση πολιτών και ανθρωπίνου δυναμικού στην χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρονται από το δήμο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 177.732,61 € και ανάδοχος εταιρεία ορίστηκε η ALTEC ΑΒΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα:

 • υλοποίηση υπηρεσιών πληροφόρησης του πολίτη μέσω internet για τις δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες του δήμου (υπηρεσίες επίπεδο 1)
 • υλοποίηση 82 υπηρεσιών λήψης της φόρμας αίτησης (downloading) μέσω Διαδικτυακής πύλης για μια υπηρεσία ή την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος για την λήψη των αναγκαίων εγγράφων (υπηρεσίες επιπέδου 2)
 • υλοποίηση 23 υπηρεσιών υποβολής αίτησης για μια υπηρεσία μέσω Διαδυκτιακής πύλης (υπηρεσίες επιπέδου 3)
 • εισαγωγή διαφάνειας στην λειτουργία του δήμου, π.χ. Πρόσβαση σε θέματα- αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου
 • αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών του δήμου ως προς την παροχή υπηρεσιών διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων
 • εξοικείωση των στελεχών του δήμου και των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες των τεχνολογιών WEB στην σύγχρονη οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου
 • βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση του πολίτη
 • καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη -νέες (ηλεκτρονικές) υπηρεσίες στον Πολίτη
 • πολλαπλάσια εξυπηρέτηση για τους δημότες που κατοικούν ή εργάζονται εκτός δήμου
Ετικέτες

ΈΡΓΟ: «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Σερρών»

Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-2006

 

Σκοπός του έργου:

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος από το Δήμο Σερρών.

Το ανωτέρω Σύστημα θα αποτελέσει την υποδομή για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και μελλοντικών εφαρμογών που θα καλύψουν ειδικές ανάγκες του Δήμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 264.313€ και ανάδοχος εταιρεία ορίστηκε η

Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ- Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ Ο.Ε.

 

Η σκοπιμότητα του έργου:

Η σκοπιμότητα του έργου συνιστάται στα εξής:

 • Εισάγει το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον στις υπηρεσίες του Δήμου με τη χρήση των Τ.Π.Ε.
 • Θα υλοποιηθεί ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, το οποίο θα αποτελέσει ένα στρατηγικό εργασίας, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για τον Δήμο, τη Δημόσια Διοίκηση και συνολικά τους εν δυνάμει Χρήστες (πολίτες- επιχειρήσεις)και μάλιστα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς (web).

 

 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα συνίστανται στα εξής:

 

 • Θα διευρύνει την ανάπτυξη νέων έργων καθώς και την παροχή νέων υπηρεσιών, που σήμερα είναι αδύνατον να υλοποιηθούν, λόγω έλλειψης των αναγκαίων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών
 • Θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη χρονική ελαχιστοποίηση διοικητικών διαδικασιών, τη βελτιστοποίηση των παρερχόμενων υπηρεσιών, την εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και την ελαχιστοποίηση επιβαρύνσεων στο περιβάλλον

Ωφελούμενοι εκτός από το προσωπικό του Δήμου είναι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις άλλα και οι φορείς του Νομού και η ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση.

 

Το έργο αφορά στη δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π- GIS) του Δήμου Σερρών για:

 

 • Τη διαχείριση των Χωροταξικών και Πολεοδομικών πληροφοριών του Δήμου
 • Τη διαχείριση των Τεχνικών και Κοινωνικών υποδομών του
 • Τη διαχείριση του στόλου οχημάτων του (απορριμματοφόρα και άλλα οχήματα της Δ/νσης Καθαριότητας, οχήματα τεχνικής υπηρεσίας, δημοτική συγκοινωνία κ.λ.π)
 • Τη διαχείριση των Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού

 

με στόχο αφ'ενός:

τη ριζική βελτίωση των μεθόδων και τρόπων λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου ψηφιακού εργασιακού περιβάλλοντος- με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών- για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους,

αφετέρου:

το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π- GIS) του Δήμου να αποτελεί το ΄΄δίαυλο΄΄ επικοινωνίας και διάχυσης δεδομένων προς τους πολίτες/ τις επιχειρήσεις/ τους φορείς του Νομού και ευρύτερα τη δημόσια διοίκηση.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent