admin3

1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεών τροφίμων.

Το ΤΕΒΑ στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής καθώς και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.

Το ΤΕΒΑ προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και, ως εκ τούτου, συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριμένα την μείωση του αριθμού των

ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το ΤΕΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους με επισιτιστική ή/και βασική υλική συνδρομή, ή/και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) το οποίο έχει εγκριθεί την 15η Δεκεμβρίου 2014 και θα υλοποιηθεί στο σύνολο της χώρας.

Η περίοδος εφαρμογής του ΕΠ Ι διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ι. Τρόφιμα

α) Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 Υπουργικής Απόφασης θα παρέχονται πακέτα τροφίμων, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών.

β) Στους αστέγους, θα παρέχονται έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων.

γ) Στους μαθητές των δημοτικών σχολείων όλης της επικράτειας, δύνανται να παρέχονται μαγειρευμένα σχολικά γεύματα.

ΙΙ. Βασική Υλική Συνδρομή

α) Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ.Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 Υπουργικής Απόφασης δύνανται να παρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού ανά ωφελούμενη μονάδα, είδη προσωπικής υγιεινής και ανάλογα με τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη .

β) Στους αστέγους δύνανται να παρέχονται ρουχισμός και είδη προσωπικής υγιεινής σε ατομική συσκευασία.

Συνοδευτικά Μέτρα

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, θα παρέχονται Συνοδευτικά Μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.

Τα επιλέξιμα Συνοδευτικά Μέτρα και για τις δύο κατηγορίες στερήσεων, ενδεικτικά είναι τα εξής:

 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης ενδυνάμωσης καικοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα,

 Διατροφικές συμβουλές (συμβουλές υγιεινής διατροφής,

 Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης,

 Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού,

 Νομική συνδρομή,

 Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ,

 Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά/ ωφελούμενους,

 Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης γιαπαιδιά ωφελούμενους(πχ θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά,

 

 Εκδρομές(εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές,

 Παροχή χώρων για παιχνίδι συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.


Χρόνος υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 15 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου 2015

Σημείο εξυπηρέτησης : Πρώην Νομαρχία, στο Γραφείο 112, 08:00 πμ - 14:00 μμ

Πληροφορίες :2321350571

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις   υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η Αίτηση  είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και μπορεί να υποβληθεί και ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS).

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν:

1. ΑΜΚΑ αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κ.λπ.).

2. ΑΦΜ αιτούντος/ συζύγου ( και μελών εφόσον διαθέτουν).

3. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κ.λπ.).

4. Στοιχεία Εισοδήματος, Περιουσίας  (Ε1 και Ε9  έτους 2015 (οικονομικό έτος  2014), κωδικό TAXIS, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.


Πληροφορίες δίνονται   στα τηλέφωνα  2321350571, Υποβολή αιτήσεων στο   Γραφείο 112.


Δικαιούχοι των παροχών είναι: 

1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία),που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών

2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

είναι ανήλικα ή

είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή

ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα

ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:

 

τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων

αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες

 

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

 

3. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

4. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

 

5. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

 

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

4.500 € ετησίως για το ζευγάρι

Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

 

Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Δεν είναι δικαιούχοι των παροχών:

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

 

Παρακαλείστε οι ενδιαφερόμενοι για την γρήγορη εξυπηρέτησή σας να γνωρίζετε το:

 • Συνολικό Ατομικό σας Εισόδημα.

 • Ποσό της Ακίνητης Περιουσίας σας (ΕΝΦΙΑ)

 • Ύψος των καταθέσεων σας.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

pdf small ΕΤΑΙΡΟΣ 8122 (ΠΕΡ. ΕΝ. ΣΕΡΡΩΝ)

pdf small ΕΤΑΙΡΟΣ 9054 (ΠΕΡ. ΕΝ. ΣΕΡΡΩΝ)

Ετικέτες

Ασύρματο Internet

Ο Δήμος Σερρών διαθέτει τα εξής επτά ασύρματα σημεία πρόσβασης για το διαδίκτυο:

1. Πλατεία Ελευθερίας - Διονυσίου Σολωμού
2. Πλατεία Εμπορίου
3. Πλατεία ΚΕΔΗΣ (πρώην ΔΕΠΚΑ)
4. Περιοχή πρώην ΤΕΔΚ
5. Περιοχή κτιρίου Περιφέρειας
6. Θεατράκι
7. Κλειστό Γυμναστήριο Κοιλάδας Αγ. Αναργύρων

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνεται με κινητό τηλέφωνο ή φορητό υπολογιστή διαλέγοντας από τη λίστα των διαθέσιμων ασυρμάτων δικτύων αυτό με το όνομα Wifi_Serres. Δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

Οδηγίες σύνδεσης:

οδηγίες

 1. Από τη λίστα των ασυρμάτων δικτύων επιλέγετε αυτό με τίτλο "WIFI_SERRES"
 2. Επιλέγετε την προτροπή "Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi WIFI_SERRES". Αυτομάτως ανακατευθύνεται η κινητή σας συσκευή σε σελίδα σύνδεσης και πατάτε στο κουμπί "Enter"
 3. Ο περιηγητής (browser) του κινητού σας ανοίγει τη σελίδα της google.
 4. Θα εμφανιστεί πιθανόν (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας) η ένδειξη "WIFI_SERRES Συνδέθηκε". 

  Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2321350160 και 2321350161.

Update : 1/6/2020

Ο Δήμος Σερρών, έχοντας εξασφαλίσει κουπόνι χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας WiFi4EU, προχώρησε στην εγκατάσταση παροχής ασύρματου WiFi στα εξής σημεία:

 1. Στην Πλατεία Κρονίου, με 2 Access Points,
 2. Στο Αθλητικό κέντρο Σερρών: στο Κλειστό γυμναστήριο (εσωτερικά), με 2 Access Points, στο Κλειστό κολυμβητήριο (εσωτερικά), με 1 Access Point, & στον περιβάλλοντα χώρο του Αθλητικού κέντρου, με 5 Access Points,
 3. Στην Πλατεία Δημαρχείου Σκουτάρεως, με 1 Access Point.

 

Ετικέτες

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 147.000,00 €

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εφαρμογή ενός συστήματος για τη μείωση δαπανών του Δήμου που σχετίζονται με πόρους όπως τα καύσιμα, τις υπερωρίες, τον ανεφοδιασμό, τις συντηρήσεις των οχημάτων αλλά και τα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων.  

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 147.000,00 €


Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

     Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εφαρμογή ενός συστήματος για τη μείωση δαπανών του Δήμου που σχετίζονται με πόρους όπως τα καύσιμα, τις υπερωρίες, τον ανεφοδιασμό, τις συντηρήσεις των οχημάτων αλλά και τα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων.

Το έργο αφορά:

•           Τη διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων με έμφαση στην μείωση του κόστους λειτουργίας του και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, εξασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη εκμετάλλευση του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων, αλλά και εργασιών των δημοτικών οχημάτων. Θα παρατηρεί παραμέτρους όπως: υπέρβαση ταχύτητας, είσοδος – έξοδος από επιλεγμένες περιοχές κλπ. Σήμερα υπάρχει ήδη εφαρμογή παρακολούθησης στόλου στην οποία θα διασυνδεθούν τα νέα οχήματα του διευρυμένου Δήμου. Ο ανάδοχος θα κληθεί να διασυνδεθεί στις υφιστάμενες τηλεματικές συσκευές ή να προσφέρει (με δικό του κόστος) νέες αναβαθμισμένες τηλεματικές συσκευές.

•           Τον έλεγχο εφοδιασμού κατανάλωσης καυσίμων και παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από πρατήρια. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ανάγκη λεπτομερούς καταγραφή του ανεφοδιασμού των οχημάτων και της ασύρματης μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο εν κινήσει του οχήματος (με κατάλληλο αισθητήρας μέτρησης ροής), καθώς και η ανάγκη μέτρησης στάθμης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο επιβεβαιώνοντας τον αριθμό λίτρων καυσίμων που προμηθεύεται κάθε όχημα σε σχέση με την τιμή του λίτρου και το συνολικό κόστος ανεφοδιασμού.

•         Τη διαχείριση της αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και δυναμική καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή  με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου και την μείωση του κόστους λειτουργίας. Συνοπτικά, θα μπορούν να καταγράφονται οι εξής πληροφορίες: α) Βάρος απορριμμάτων β) Ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων ανά γεωγραφικό σημείο ενδιαφέροντος γ) Ενημερωμένοι ψηφιακοί χάρτες χωροθέτησης των κάδων και χωρητικότητας του καθενός δ) Χάρτες δρομολογίων και ώρας αποκομιδής.

•            Τη συντήρηση των δημοτικών οχημάτων που περιλαμβάνει: α) Τήρηση αρχείου οχημάτων, β) παρακολούθηση εργασιών συντήρησης οχημάτων με καταγραφή των βλαβών και τήρηση του ιστορικού των οχημάτων, αλλά και παρακολούθηση των επισκευών που γίνονται σε εξωτερικά συνεργεία, γ) διαχείριση ανταλλακτικών οχημάτων, δ) κοστολόγηση οχημάτων με στατιστικά στοιχεία..

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Η σημερινή κατάσταση αναφορικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων και την κίνηση του δημοτικού στόλου στο Δήμο χαρακτηρίζεται από τη μη ορθολογική χρήση των οχημάτων η οποία οδηγεί στην αύξηση του λειτουργικού κόστους (καύσιμα, υπερωρίες, χαμένα οχηματο-χιλιόμετρα, φθορά οχημάτων κτλ), στην αύξηση των ρύπων και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Προτείνονται τεχνολογίες εποπτείας στόλου & RFID, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στο Δήμο να βελτιώσει την αποδοτικότητα των λειτουργιών του και να ενθαρρύνει τις τοπικές κοινωνίες να γίνουν περισσότερο υπεύθυνες περιβαλλοντικά. Έτσι, γίνεται αποδοτικότερη η υπηρεσία αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια στο σύνολο των οχημάτων του δημοτικού στόλου. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι μέσω του «Καλλικράτη» στο νέο Δήμο που θα προκύψει θα χρειαστεί να συγχωνευθούν στόλοι των επιμέρους Δήμων ως προς τη διαχείριση αλλά όχι ως προς τη χωρική κατανομή (π.χ. οι χώροι ανεφοδιασμού, αμαξοστάσια, προσωπικό κλπ).

Με παρόν έργο τα οφέλη για το κράτος θα είναι:

1. Βελτιστοποίηση δρομολογίων αποκομιδής & χρήσης των απορριμματοφόρων και εξοικονόμηση καυσίμων από τα λιγότερα χιλιόμετρα του συνόλου  των οχημάτων

2. Αποδοτικότερη παρακολούθηση & διαχείριση της υπηρεσίας αποκομιδής

3. Προετοιμασία των υπηρεσιών ΟΤΑ για τη μελλοντική εφαρμογή προγραμμάτων pay-as-you-throw & ανακύκλωσης βάσει κινήτρων

4. Τεκμηριωμένη αντιμετώπιση παραπόνων των δημοτών για το επίπεδο παρεχόμενης καθαριότητας και δυνατότητα άμεσης ανάδρασης των υπηρεσιών επί τη βάση στοιχείων

5. Μείωση κόστους συντήρησης οχημάτων

Τα οφέλη για τους πολίτες θα είναι:

1. Αποδοτικότερη υπηρεσία καθαριότητας που του παρέχει ο Δήμος

2. Ενημέρωση για τις προμήθειες και τις καταναλώσεις καυσίμων στα οχήματα του Δήμου, ενισχύοντας το αίσθημα της διαφάνειας στους πολίτες.

3. Τεκμηριωμένη απαίτηση για το επίπεδο καθαριότητας ανά περιοχή του Δήμου.

Ετικέτες

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 207.600,00 €

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος α) για την υποστήριξη πολιτών και ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ασθενών, ηλικιωμένων, μοναχικών ατόμων, ΑΜΕΑ) που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης από το Δήμο, β) για την μηχανογραφική υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών των υφιστάμενων δομών κοινωνικής πρόνοιας (Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΑΠΗ), γ) για την αποτελεσμακότερη ενημέρωση και τη διάθεση πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία και τη πρόληψη.  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 207.600,00 €

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος α) για την υποστήριξη πολιτών και ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ασθενών, ηλικιωμένων, μοναχικών ατόμων, ΑΜΕΑ) που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης από το Δήμο, β) για την μηχανογραφική υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών των υφιστάμενων δομών κοινωνικής πρόνοιας (Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΑΠΗ), γ) για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση και τη διάθεση πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία και τη πρόληψη.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που θα δημιουργηθούν είναι:

1.      Υπηρεσίες απομακρυσμένης φροντίδας (τηλεφροντίδα)

2.      Υπηρεσίες εξυπηρέτησης άμεσης κλήσης για βοήθεια (τηλεβοήθεια-τηλε-υποστήριξη)

3.      Υπηρεσίες υποστήριξης και οργάνωσης με χρήση ΤΠΕ της επιχειρησιακής λειτουργίας και των υφιστάμενων υπηρεσιών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

4.      Υπηρεσίες Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας

Αναλυτικότερα :

Το έργο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη : α) ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης φροντίδας και παρακολούθησης ατόμων για τα οποία κρίνεται απαραίτητη, για την εξασφάλιση της ασφάλειάς τους, η συνεχής παρακολούθησή των ίδιων αλλά και παραμέτρων της υγείας αυτών β) ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εφαρμογών λογισμικού για την πλήρη υποστήριξη και οργάνωση με χρήση ΤΠΕ της επιχειρησιακής λειτουργίας του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» γ) μίας δικτυακής Πύλης Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας (Health Care Prevention and Promotion Portal) για την κατάρτιση και εκπαίδευση των Πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών υγείας.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην υιοθέτηση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για:

1. Να δημιουργηθεί Διαδικτυακή Πύλη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας & Πρόνοιας, μέσω της οποίας θα προσφέρονται οι ακόλουθες τουλάχιστον υπηρεσίες:

·         Διαβαθμισμένη Πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας (το οποίο αναλύεται στη συνέχεια) και στις σχετικές υπηρεσίες του

·         Υπηρεσίες Πληροφόρησης του κοινού σχετικά με θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών

·         Υπηρεσίες Κατάρτισης του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών

·         Υπηρεσίες Διαδραστικής επικοινωνίας με τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Δημότες για θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας

·         Υπηρεσίες Προβολής Επαγγελματιών Υγείας

·         Υπηρεσίες Διαχείρισης Κοινωνικών Υπηρεσιών στο Σπίτι

2. Να αναπτυχθούν εφαρμογές (Εφαρμογή Υποβολής & Διεκπεραίωσης Αιτημάτων για τους εξυπηρετούμενους, Εφαρμογή Προβολής Γεωγραφικής Θέσης, Εφαρμογή Διασύνδεσης και Ελέγχου Μηνυμάτων, Εφαρμογή Ειδοποιήσεων - sms, email alerts, τηλεφωνικής κλήσης, Εφαρμογή Μητρώου Συσκευών) οι οποίες σε συνδυασμό με ειδικές συσκευές που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος και θα μοιρασθούν σε εξυπηρετούμενους δημότες και τη συνδρομή της Υπηρεσίας 24ώρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, να υποστηρίξουν τη παροχή Υπηρεσιών κατ’ Οίκον Παρακολούθησης και Φροντίδας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν: α) την τηλεϋποστήριξη στη περίπτωση αδιαθεσίας και/ ή ανασφάλειας (κουμπί πανικού), β) την τηλεβοήθεια με την απομακρυσμένη ανίχνευση πτώσης και/ ή απομάκρυνσης (άνοια) γ) τη τηλεφροντίδα με την παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρων της υγείας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ (πίεση, βάρος), με την χρήση ειδικών συσκευών και σύγχρονων δικτύων.

3. Να αναπτυχθούν εφαρμογές (Εφαρμογή Μητρώου Προσωπικού, Εφαρμογή Προγραμματισμού Επισκέψεων & Ραντεβού, Εφαρμογή διαχείρισης υπηρεσιών για τους πολίτες, Εφαρμογή Διαχείρισης Ροής Εργασιών) για την πλήρη υποστήριξη και οργάνωση με χρήση ΤΠΕ της επιχειρησιακής λειτουργίας και των υφιστάμενων υπηρεσιών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

4. Να αναπτυχθεί η Εφαρμογή Διαχείρισης Εξυπηρετούμενων για την συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων κοινωνικής φροντίδας και υγείας δημοτών/ εξυπηρετούμενων, η οποία θα περιλαμβάνει Φάκελο Φροντίδας κάθε συμμετέχοντα και θα προσφέρει δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, ενώ μελλοντικά θα επιτρέπει την σύνδεση του με Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Το πληροφοριακό σύστημα, που θα αναπτυχθεί, θα έχει πολλαπλό σκοπό, όπως :

·         Θα προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και φάκελου φροντίδας στους Δημότες

·         Θα εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες όλων των Δημοτών με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

·         Θα συμβάλλει στην Πληροφόρηση και στην Κατάρτιση των Πολιτών, όλων των ηλικιών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών υγείας.

Ετικέτες
 URBACT II (2007-2013)

Active Travel Network

 

Το έργο ACTIVE TRAVEL NETWORK ανήκει στην κατηγορία των Θεματικών Δικτύων που σκοπό έχουν την ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε Ευρωπαϊκές πόλεις και την εφαρμογή - διάδοση της αποκτώμενης γνώσης σε όλα τα πεδία της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

 

Σκοποί προγράμματος

Το συγκεκριμένο Θεματικό Δίκτυο σκοπεύει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκαλεί η υπερβολική χρήση του αυτοκινήτου σε μικρές ή μετρίου μεγέθους πόλεις με την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης όπως του ποδηλάτου και της πεζής μετακίνησης. Επίσης είναι μια απάντηση στην οικονομική κρίση αλλά και στη συνεχώς αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου αλλά και της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα.

Μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτικών αρχών, των πολιτών αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη χρήση μη μηχανοκίνητων τρόπων μεταφοράς για μικρές αποστάσεις όπως αυτές μέσα στην πόλη, θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της υγείας των πολιτών, της τοπικής οικονομίας και της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

 

Δραστηριότητες προγράμματος

Η προώθηση των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης θα γίνει μέσα από τη δημιουργία ενός Θεματικού Δικτύου. Βασικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός Θεματικού Δικτύου είναι:

 • Ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά γνώσης ανάμεσα στις συμμετέχουσες πόλεις από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες
 • Ανάλυση καλών πρακτικών
 • Προσδιορισμός των γενικών επιλογών για δράση στην κάθε πόλη
 • Προσδιορισμός συγκεκριμένων επεμβάσεων σε κάθε πόλη (Τοπικό Σχέδιο Δράσης)
 • Δημιουργία Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης
 • Εφαρμογή μικρών, σε κλίμακα, μέτρων και εκστρατειών ενημέρωσης

Εταίροι προγράμματος

Στην πρόταση συμμετέχουν οι εξής εταίροι:

 • η πόλη Weiz της Αυστρίας, Συντονιστής της πρότασης
 • Ο Δήμος Skanderborg της Δανίας
 • Ο Δήμος Norderstedt της Γερμανίας
 • Ο Δήμος Σερρών της Ελλάδας
 • Η πόλη Novara της Ιταλίας
 • Η πόλη Radzionków της Πολωνίας
 • Ο Δήμος Sebes της Ρουμανίας
 • Το Πανεπιστήμιο του  Graz της Αυστρίας
 • Ο Δήμος Lugo της Ισπανίας
 • Ο Δήμος Riccione της Ιταλίας
 • Ο Δήμος Ljutomer της Σλοβενίας

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος που αφορά το Δήμο Σερρών είναι 42.800,00 € και η χρηματοδότηση είναι 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) (δηλαδή ποσό 34.240,00 €) και 20% από Ίδιους Πόρους (δηλαδή 8.560,00 €).

 

Διάρκεια προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 24-6-2010 έως 24-12-2012.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την τοποθεσία:

http://urbact.eu/en/projects/low-carbon-urban-environments/active-travel-network/homepage/

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent