admin3

ΧΑΔΑ

epper logo

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ( κωδικός Ο.Π.Σ. 104144)

104144

Το έργο αφορούσε τις εργασίες αποκατάστασης των δυο ΧΑΔΑ, του Δ.Δ. ΟΙΝΟΥΣΑΣ και του Δ.Δ. ΕΛΑΙΩΝΑ του Δήμου Σερρών. Οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν παύσει να δέχονται δημοτικά στερεά απόβλητα από το 2001 που ξεκίνησε η λειτουργία του ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών. Θεωρούνται ανενεργοί και δέχονταν μόνο κάποιες ποσότητες υλικών κατεδάφισης και ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, λευκά απορρίμματα, παλιοσίδερα, κλπ). Η έκταση του ΧΑΔΑ ΟΙΝΟΥΣΑΣ είναι 0,46 στρέμματα με μέσο ύψος απορριμματικών αποθέσεων 1,5 m (δηλαδή συνολικός απορριμματικός όγκος 700 m3) ενώ η έκταση του ΧΑΔΑ ΕΛΑΙΩΝΑ είναι 4,2 στρέμματα με μέσο ύψος απορριμματικών αποθέσεων 0,5 m (δηλαδή συνολικός απορριμματικός όγκος 2.100 m3).

Βάσει της με αριθμό 4910/22.6.05 άδειας αποκατάστασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι εργασίες αποκατάστασης των δυο ΧΑΔΑ περιλάμβαναν:

  • Την μεταφορά του συνολικού απορριματικού όγκου αλλά και στρώση πάχους 0,3 m ρυπασμένου εδάφους του ΧΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΑΣ στο ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών.
  • Την μεταφορά του μεγαλύτερου τμήματος του απορριματικού όγκου και στρώση πάχους  0,3 m ρυπασμένου εδάφους (που αντιστοιχεί σε έκταση 3.355 m2) του ΧΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ, στο ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών και την αποκατάσταση του υπόλοιπου τμήματος (που αντιστοιχεί σε έκταση 845 m2 ) με τα μέτρα της 1ης κατηγορίας της Εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ Α.Π. ΟΙΚ. 109974/3106.

Σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ ΕΛΑΙΩΝΑ, οι απότομες κλίσεις χαρακτήριζαν την εδαφομορφολογία στο μεγαλύτερο τμήμα του χώρου και γι' αυτό οι επιτόπου τεχνικές παρεμβάσεις εφαρμόσθηκαν εκεί που το επέτρεπε το έδαφος (σε έκταση 845 m2 ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με την οριστική μελέτη, ανέρχοταν  σε 56.865 €. Το έργο, κατόπιν διαγωνισμού, υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με συμβατικό προϋπολογισμό 42.659,68 €.

Ετικέτες

Λατομεία

epper logo

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

(κωδικός Ο.Π.Σ. 89023)

Συνέργεια των παρεμβάσεων

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί δράση προστασίας και αποκατάστασης μεμονωμένου τοπίου αλλά ταυτόχρονα εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σχεδιασμό για την ευρύτερη χωρική ενότητα. Η περιοχή των Επταμύλων βρίσκεται στα όρια της περιοχής «ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-ΜΕΝΟΙΚΙΟ» που είναι χαρακτηρισμένη σαν SPA με κωδικό GR1260009 (ΟΔΗΓΙΑ 79/409/ΕΟΚ). Επίσης γειτνιάζει με τον τουριστικό οικισμό Αη-Γιάννη, περιοχή που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 (ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ), με κωδικό GR1260003. Έχει ήδη εκπονηθεί ειδική περιβαλλοντική μελέτη από το ΕΘΙΑΓΕ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ « ΜΕΝΟΙΚΙΟ - ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ» και βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης προεδρικού διατάγματος. Στις γενικές ρυθμίσεις προστασίας και διαχείρισης της εν λόγω περιοχής προβλέπεται «ουσιαστική αποκατάσταση του χώρου μετά το πέρας των λατομικών εργασιών», περίπτωση που ταιριάζει με τα συγκεκριμένα ανενεργά λατομεία των Επταμύλων.  

Χαρακτηριστικά υποβάθμισης

Η περιοχή παρέμβασης του συγκεκριμένου έργου παρουσιάζει μια ιδιάζουσα ενότητα περιβάλλοντος με κύρια χαρακτηριστικά την καταστροφή του εδάφους και της βλάστησης και την ισχυρά διαταραγμένη ισορροπία του οικοσυστήματος. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συγκεκριμενοποιούνται στα εξής:

  • Παντελής έλλειψη βλάστησης και ήπιων κλίσεων με αποτέλεσμα την επίταση χειμαρρικών φαινομένων και αδυναμία προστασίας από αδρανή υλικά που μεταφέρονται στους κατάντη αγρούς και οικισμούς.
  • Εξαφάνιση οπτικών στοιχείων φυσικού τοπίου, όπως το ανάγλυφο, οι γραμμές, η υφή και το χρώμα και εμφάνιση νέων καθαρά ανθρωπογενών οπτικών στοιχείων με έντονα χρώματα, γεωμετρικές γραμμές και σχήματα.
  • Τοποθέτηση των λατομείων σε ισχυρά κεκλιμένη επιφάνεια που αυξάνει το άνοιγμα της γωνίας παρατήρησης με συνέπεια να είναι ορατά από περισσότερα σημεία και σε μεγαλύτερη απόσταση από τον παρατηρητή.

Σκοπός των παρεμβάσεων

Τα υποέργα που υλοποιήθηκαν, στόχο είχαν την εξάλειψη των αρνητικών αισθητικών επιδράσεων και των κίνδυνων, την επιτάχυνση των φυσικών διεργασιών βελτίωσης του εδάφους και της ανάπτυξης της βλάστησης και τέλος, την όσο το δυνατό καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του χώρου για διάφορες χρήσεις.

Γεωμεταβολές

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν γεωμεταβολές στους χώρους των λατομείων. Οι μεταβολές αυτές περιλάμβαναν σταθεροποίηση των πρανών των εκσκαφών και απομάκρυνση των επικίνδυνων βράχων. Επίσης, στις πλατειές πραγματοποιήθηκε καθαρισμός από εναπομείναντα ογκώδη υλικά και συγκέντρωση τους στον πόδα των πρανών, κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να μειωθούν οι κλίσεις και τέλος, αναμόχλευση του εδάφους. Στα πρανή των επιχωμάτων έγιναν παρόμοιες διεργασίες όπως μείωση των κλίσεων, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και αυλάκωση των σημείων εκείνων όπου θα έγινε η φύτευση.

Για την ανάπτυξη της βλάστησης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη κατάλληλου εδάφους ικανού να στηρίξει και να προμηθεύσει τα φυτά με θρεπτικά στοιχεία και νερό. Για το λόγο αυτό, έγινε μεταφορά και κάλυψη επιλεγμένων θέσεων και ζωνών με εδαφικό υλικό κατάλληλου πάχους. Όλες οι παραπάνω ενέργειες είχαν ως προϋπόθεση τη βελτίωση των υπαρχόντων διαβάσεων αλλά και τη διάνοιξη καινούργιων οδών.

Φυτεύσεις

Με την περάτωση των γεωμεταβολών, άρχισαν οι φυτεύσεις με κατάλληλη μίξη των ειδών ώστε να επιτευχθεί η βαθμιαία μετάβαση με τη γύρω βλάστηση. Η επιλογή των ειδών έγινε με τα εξής κριτήρια: ποικιλία αλλά και ομοιότητα με είδη που φύονται στη γύρω περιοχή, αντοχή και προσαρμοστικότητα σε δυσμενή κλιματεδαφικά περιβάλλοντα, και, τέλος, η καταλληλότητα για τη θέση όπου θα φυτευτούν (ποώδη ή δενδρώδη). Οι μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές της γεωπονίας και ανάλογες για τέτοιες ακραίες συνθήκες. Φυσικά προβλέφθηκαν και ενέργειες άρδευσης και συντήρησης ώστε να εκπληρωθούν όλες εκείνες οι ανάγκες που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Περαιτέρω αξιοποίηση

Με την ολοκλήρωση των υποέργων και σε βάθος χρόνου τριών ετών, ο χώρος θα είναι ασφαλής και έτοιμος να φιλοξενήσει ήπιες χρήσεις οικολογικού περιεχομένου και αναψυχής, όπως χώροι υπαίθριου γεύματος και δραστηριοτήτων, πεζόδρομοι για περίπατο. Περαιτέρω εκμετάλλευση του χώρου για αθλητικές εγκαταστάσεις ή πολιτιστικές εκδηλώσεις (Αμφιθέατρα, κ.τ.λ.) μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεταγενέστερης ειδικής μελέτης.

Ετικέτες

Εγκρίθηκε την Παρασκεύη 13/12/2013 με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, το Πρακτικό 1 που εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την Φάση ΒΙΙ (δεσμευτικών τεχνικών – εμπορικών προσφορών) του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών»

Ετικέτες
Δελτίο τύπου
Ανάδειξη αναδόχου για το έργο : Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.


Το ΔΣ της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ αρμόδιου φορέα διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Σερρων στο οποίο μετέχουν οι Δήμοι του Νομού και η Περιφερειακή Ενότητα Σερρων ενέκρινε ομόφωνα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων νομού Σερρων στον ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου και ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών Αρχιροδων-Intrakat-Envitec .
Στην τελική φάση του διαγωνισμού συμμετείχαν επίσης άλλοι 2 υποψήφιοι ανάδοχοι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και η Ένωση εταιρειών Μεσογειος-J&P AVAX . Η διαδικασία της τελικής φάσης του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε υποδειγματικά σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο χωρίς ενστάσεις.
Η ανάδοχος Ένωση εταιρειών καλείται να κατασκευάσει την μονάδα σε χρόνο 22 μηνών συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικης λειτουργίας, απο την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αφού πρωτα ολοκληρώσει εντός 4μηνου τις προσυμβατικες υποχρεώσεις.
Στην μονάδα επιτυγχάνεται  μηχανική ανακύκλωση υλικών και κομποστοποίηση οργανικου κλασματος απορριμμάτων με ετήσια δυναμικότητα απο 45.000 εως 63.000 τν συμμεικτων και προδιαλεγμενων οργανικών απορριμμάτων.
Το σταθεροποιημενο  υπολειμα θα οδηγείται προς ταφή στον ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου απο την ΕΣΑΝΣ.
Το κόστος  κατασκευής της μονάδας θα χρηματοδοτηθεί κατα 60% απο το ΕΣΠΑ και η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα προέλθει με ευθύνη του αναδόχου.
Η σύμβαση λειτουργίας του έργου απο τον ανάδοχο θα είναι 25ετους διαρκείας και η συμβατική αμοιβή ανέρχεται στα 39 εκ ευρώ περίπου.
Με το έργο αυτό θα καλυφθούν σε επίπεδο νομού Σερρων όλοι οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι για την διαχείριση αποβλήτων ώστε να αποφευχθούν πρόστιμα , θα μειωθεί σημαντικά το κόστος λειτουργίας και μελλοντικής επέκτασης του υφιστάμενου  ΧΥΤΥ και οι περιβαλλοντικές του επιπτώσεις και θα δημιουργηθουν 200 και πλέον θέσεις εργασίας κατα την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας.

Ετικέτες

photo serres

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent