admin1

Διεύθυνση: ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Τηλέφωνο: 23213 - 50105

Το Γραφείο αυτό παρέχει υπηρεσίες προσωπικής γραμματειακής υποστήριξης προς τους Αντιδημάρχους, όπως :

 1. Διεξάγει κάθε υπηρεσία που του αναθέτουν οι αντιδήμαρχοι και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των υπολοίπων υπηρεσιών του Δήμου.
 2. Διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία των Αντιδημάρχων.
 3. Τηρεί τα βιβλία συνεντεύξεων των αντιδημάρχων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών και συμβουλίων στα οποία μετέχουν αυτοί, όταν αυτά δεν προβλέπονται να τηρούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 4. Τηρεί αρχείο όλων των εγγράφων που εισέρχονται και εξέρχονται από το γραφείο.
 5. Συγκεντρώνει τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από τους αντιδημάρχους και φροντίζει για την υπογραφή και διεκπεραίωση τους.

Διεύθυνση: ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Τηλ.: 23213 50103


Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

 1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.
 2. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.
 3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή.
 4. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
 5. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.
 6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου
 7. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.
 8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.
 9. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
 10. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος.

Τον Γενικό Γραμματέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Διευθυντής Διοικητικού.

Διεύθυνση: ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Τηλέφωνο: 23213 - 50100

 1. Επικουρούν τον Δήμαρχο και υπόκεινται απ' ευθείας στην ιεραρχική του εξάρτηση, χωρίς να παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα.
 2. Ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
 3. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραmά ή προφορικά για τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Τ ο συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, και τη δημαρχιακή Επιτροπή ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους.
 4. Παρέχουν υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών εκπόνησης μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητος, τήρησης αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

Διεύθυνση: ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Τηλέφωνο: 23213 - 50172

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη για τα όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου. Στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας διατίθεται διοικητικός υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη. Ειδικότερα η Υπηρεσία:

 1. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχο κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
 2. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
 3. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
 4. Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
 5. Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προοπτική των συμφερόντων του Δήμου.
 6. Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και νομολογία και επικαιροποιεί αρχεία με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
 7. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφορίες για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. παράσταση ενώπιον οποιουδήποτε φύσης και βαθμού δικαστηρίου.

Διεύθυνση: ΚΩΝ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 (ισόγειο Καταστήμα επί της Διον Σολωμού)
Τηλέφωνο: 23213 - 50156, 23213-50157

Στα πλαίσια καλύτερης αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, το «Γραφείο Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής» αποτελεί τον καθημερινό σύνδεσμο επικοινωνίας Δήμου−Δημοτών. Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών που ανατίθενται στο Γραφείο από το Δήμαρχο, ασκεί δε ιδίως τις εξής ενδεικτικές αρμοδιότητες:

 1. Καταγράφει τα αιτήματα, παράπονα και προτάσεις των πολιτών που υποβάλλονται με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, προσωπικά, γραπτά ή ψηφιακά) σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής και μεριμνά για την ικανοποίησή τους, μέσω των αρμοδίων δημοτικών υπηρεσιών.
 2. Λειτουργεί το Γραφείο σε 24ωρη βάση επικοινωνίας με τους δημότες, κάνοντας χρήση των σύγχρονων τεχνικών μέσων (Η/Υ, e−mail, Fax, τηλέφωνο, μαγνητική καταγραφή των μηνυμάτων κ.α)
 3. Μετά τη συλλογή και καταγραφή των αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών, διοχετεύει αυτά στις αντίστοιχες δημοτικές υπηρεσίες κατά λόγω αρμοδιότητας και παρακολουθεί την εξέλιξη ικανοποίησής τους.
 4. Μετά την ολοκλήρωση των θετικών ενεργειών ή ακόμη και επί αδυναμίας ικανοποίησης των αιτημάτων, ενημερώνει σχετικά τους αιτούντες πολίτες.
 5. Δημιουργεί αρχείο επικοινωνίας με τους πολίτες και εξάγει στατιστικά στοιχεία παραπόνων, αιτημάτων και υποδείξεων καθώς και θεραπείας των αιτημάτων, σύμφωνα με τα οποία ενημερώνει το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και το Δημοτικό Συμβούλιο, προφορικά ή και με σχετική έκθεση.
 6. Διασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίες με το Γραφείο σε 24ωρη βάση, από άτομα που τυχόν έχουν έκτακτη ανάγκη και χρειάζονται υποστήριξη από τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Ενεργεί κατάλληλα για την παροχή της ανάλογης συνδρομής.
 7. Γνωστοποιεί ευρέως το τηλέφωνο και κάθε άλλο στοιχείο επικοινωνίας του Γραφείου με κάθε πρόσφορο μέσω, οπωσδήποτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.
 8. Συνεργάζεται με όλες τις δημοτικές υπηρεσίες ιδίως της Δημοτικής Αστυνομίας και της Καθαριότητας/Ανακύκλωσης, για την συντονισμένη αντιμετώπιση όλων των σχετικών θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και την από κοινού βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών.
Powered by 300x150 tranparent