admin1

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Νίκαιας – Εργατικών κατοικιών», με προϋπολογισμό 200.000,00€ (με ΦΠΑ) (CPV 45233141-9). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
Ετικέτες

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου  μίσθωσης  και εκμετάλλευσης  του κυλικείου   ΚΑΠΗ  Προβατά  Δήμου Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 04/10/ 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα  10.00 π.μ. με επαναληπτικό  (εάν χρειαστεί) στις    11/10/ 2022  ημέρα Τρίτη  την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών Βενιζέλου 139, 2ος όροφος.

Πληροφορίες:  στο τηλ.:2321022487 (εσωτ. 1),  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 1.603.575,02 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (45200000-9 - Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού).
Τα τεύχη Δημοπράτησης & Εγκεκριμένων Μελετών βάσει Οικοδομικής Άδειας είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 189552 από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή».

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΔ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ετικέτες

 

sbaa

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

 Πράξη  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΣΕΡΡΩΝ»   προϋπολογισμού :137.250,00€(χωρίς φπα )    

 

Το Εμπορικό Επιμελητήριο έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», βάσει της υπ’ αριθμ.4174/30- 07-2020 απόφασης ένταξης με κωδ. Ο.Π.Σ. 5069037. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί , η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε 100 ωφελούμενους – εργαζόμενους σε επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών. Βασικός Στόχος είναι η ενεργή συμβολή στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των παραπάνω εργαζομένων σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της παραγωγής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Ετικέτες

 

sbaa

Τίτλος έργου:

«Προμήθεια Τεχνολογικών Μέσων & Εξοπλισμού για την υποστήριξη της Τουριστικής Προβολής της πόλης των Σερρών» .Προϋπολογισμού 90.000,00€.

Το έργο  έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με την υπ’ αριθ. 6552/ 26.11.2018 (ΑΔΑ 68ΟΤ7ΛΛ-ΛΤΔ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 06 «Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών», με MIS Code 5032894 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σκοπός και αντικείμενο του έργου η αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της περιοχής .Το φυσικό αντικείμενο του  προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει ενέργειες αναβάθμισης ,ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού και τουριστικού  αποθέματος της πόλης. Ενδεικτικά, προβλέπονται επεμβάσεις που αναδεικνύουν τις Σέρρες σε πόλο τουριστικού ενδιαφέροντος μέσα από ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών .Για την επίτευξη των στόχων το Επιμελητήριο θα προμηθεύσει την πόλη των Σερρών με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμούς τα οποία θα συμβάλουν στην υποστήριξη της προβολής της πόλης σε καθιερωμένες εκδηλώσεις και θεσμούς που λαμβάνουν χώρα σε αυτή .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent