admin1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες                            Ημερομηνία,   17/01/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών κατά την 34η συνεδρίασή του στις 20/12/2021 ψήφισε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2020 – 2023.

Το Σχέδιο αποτελεί την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη του τμήματος προγραμματισμού και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Β΄ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2020 - 2023. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.

Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου.

Πιο αναλυτικά, στην Α΄ Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής του Δήμου, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά της, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.

Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης περιγράφονται τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διαφόρους εξωγενείς παράγοντες. Η αξιολόγηση καταλήγει στη διατύπωση των κρισίμων ζητημάτων τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν την περίοδο 2020-2023. Για τη διατύπωση των κρισίμων ζητημάτων ελήφθησαν υπόψη οι κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή και προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή οι στόχοι που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος του.

Το όραμα αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης στην περιοχή του Δήμου, για την επόμενη περίοδο, ενώ ο προσδιορισμός της στρατηγικής γίνεται με τον καθορισμό στόχων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Για το σκοπό αυτό, το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.serres.gr/.

Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς και από πολίτες ή ενώσεις πολιτών, από 17/1/2022 έως και 31/1/2022. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού κείμενου.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ετικέτες
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 & τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ. Πρωτ.: 44927/1428/24-12-2021 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 31/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας.
Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών έτους 2021-22», προϋπολογισμού 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 186.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός:(146339).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 22/01/2022: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ετικέτες
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μόνο για τα τμήματα 1, 2, 3 και 4 για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού υλικού (φωτοαντιγραφικού χαρτιού)», προϋπολογισμού 45.341,19€ χωρίς ΦΠΑ και 56.223,08€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 145832).
Ετικέτες

‘’ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α’ ΚΥΚΛΟΣ’’

 Η πράξη µε τίτλο «Δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων», προϋπολογισμού 170.000,00 € (με ΦΠΑ) εντάχθηκε µε αριθμό 3999/30.4.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1811/Β’/12.5.2020) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Περιγραφή της πράξης:

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :

«Αναμόρφωση παιδικής χαράς για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων», προϋπολογισμού 68.544,00 €.

Το έργο αφορά στη προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας (επιφάνειες πτώσης) και αστικού εξοπλισμού για την αναμόρφωση της παιδικής χαράς επί της οδού Αρκαδιουπόλεως εντός της πόλης του Δ. Σερρών.

Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

  • Τοποθέτηση νέου κατάλληλου εξοπλισμού που απευθύνεται σε μικρότερες και μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες. Στο νέο εξοπλισμό υπάρχουν και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες και για χρήση από παιδιά με ειδικές ανάγκες
  • Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις (χυτό ελαστικό δάπεδο)
  • Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε κατάλληλες θέσεις

Το χυτό ελαστικό δάπεδο θα διαστρωθεί πάνω σε έτοιμη υπόβαση σκυροδέματος.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :

«Εξοπλισμός πληροφόρησης για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας Σερρών και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων», προϋπολογισμού 101.456,00 €.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προβολής που θα περιλαμβάνει οθόνη προβολής τύπου LED υψηλής φωτεινότητας και ανάλυσης (LED WALL), συσκευή media player και κατάλληλη σύνδεση με τον διαχειριστή του συστήματος μέσω 4G modem/router. Επιπρόσθετα, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση σε σημεία που θα υποδειχθούν πέντε ηλιακών καθιστικών (παγκάκια). Τα ‘’έξυπνα’’ αυτά παγκάκια πέρα από τη δυνατότητα ανάπαυσης θα παρέχουν και υπηρεσίες στους επισκέπτες τους όπως φόρτιση συσκευών, σύνδεση στο διαδίκτυο κ.α.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent