Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κατηγορία Ιστορία
Διαβάστηκε 6201 φορές

ΠΕΤΡΟΣ  Κ.  ΣΑΜΣΑΡΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Συμβολή στη μελέτη της ιστορικής γεωγραφίας
και μνημειακής τοπογραφίας της Μακεδονίας 

 

flash Προβολή του βιβλίου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  7
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 11
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 41
   
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 
   
 Ι.   ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  
   Α . ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 49
   Β.  ΕΔΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ 50
   Γ.  ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 63
   
 ΙΙ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  
    Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 69
    Β. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 78
    Γ. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 85
    Δ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 87
   
 ΙΙΙ.  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  
    Α. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 90
    Β. ΥΔΑΤΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 108
   
 IV.  ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  
    Α.ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 112
    Β.ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 113
    Γ. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 113
    Δ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 122
   
 V.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 125
    Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 127
    Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 135
    Γ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
   
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
 
   
Ι. ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ  
   Α. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 155
   Β. ΚΟΣΜΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 165
   
ΙΙ. ΤΕΧΝΗ  
   Α. ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 170
   Β. ΓΛΥΠΤΙΚΗ 180
   Γ. ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ 183
   Δ. ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ 186
   
 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
 
   
Ι.    ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 189
ΙΙ.  ΟΡΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 692
IΙΙ. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 701
ΙV.  ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 715
   

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
787
   SUMMARY 791 
   ΣΧΕΔΙΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ - ΧΑΡΤΕΣ