Gr. Typou

Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) καλεί:

 • Γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια,
 • Αναδόχους γονείς,
 • Επιτρόπους ή συμπαραστάτες,
 • Νόμιμους εκπροσώπους παιδιών σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία

που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε Δομές φροντίδας και φιλοξενίας ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στο πλαίσιο της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 12/08/2022  στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr) στο link «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»,

ή να προσέλθουν και να επικοινωνήσουν με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της επιχείρησης άμεσα, προκειμένου να τους βοηθήσουμε στην σωστή υποβολή της ηλεκτρονική τους αίτησης, ώστε να ενταχθούν τα παιδιά τους ως ωφελούμενα στις δομές «Κ.Δ.Α.Π.» και «Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ» της επιχείρησης και να απασχοληθούν δωρεάν.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet του αιτούντος. Για όσους είναι έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης είναι απαραίτητοι και οι κωδικοί taxisnet του ετέρου μέλους, προκειμένου να υπάρξει συναίνεσή του. Πέρα από τους κωδικούς taxisnet των δύο μελών θα πρέπει να έχουν μαζί τους ή να γνωρίζουν το Α.Μ.Κ.Α των παιδιών τους και το Α.Φ.Μ. το δικό τους και των συζύγων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα αντλήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. από πληροφοριακά συστήματα (Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., ΗΔΙΚΑ ΑΕ κ.λ.π.) της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης.

Για όλους τους αιτούντες απαιτείται:

 • Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2021. (Η μη υποβολή της φορολογικής δήλωσης ΣΥΝΙΣΤΑ λόγο απόρριψης της αίτησης).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο τρέχοντος έτους.
 • Πιστοποιητικό/ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑμεΑ – αιτούντες, έτερο μέλος, παιδί).
 • ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑμεΑ για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Έγγραφα πιστοποίησης, που απαιτούνται να υποβληθούν/ επισυναφθούν ανά κατηγορία αιτούντα:

Α. Μονογονειϊκή οικογένεια: Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης:

 • Χήρος/Χήρα: Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου συζύγου.
 • Διαζευγμένος/η: Διαζευκτήριο ή Δικαστική Απόφαση ή Συμβολαιογραφική Πράξη, ή Λύση Συμφώνου Συμβίωσης ή Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων στη Δ.Ο.Υ ΚΑΙ Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο Πράξης Συνεπιμέλειας.
 • Σε διάσταση: Βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων στη Δ.Ο.Υ. ή Αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet ΚΑΙ Αντίγραφο δικαστικής επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο Πράξης Συνεπιμέλειας.
 • Σύμφωνο Συμβίωσης: Αντίγραφο Συμφώνου Συμβίωσης ή Αντίγραφο προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet.
 • Ανάδοχοι γονείς: Αντίγραφο Πράξης Σύστασης Αναδοχής ή Πιστοποιητικό εγγραφής της αναδοχής στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων από το ΕΚΚΑ.
 • Επιμέλεια ή Συνεπιμέλεια: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας/επιτροπείας του παιδιού.
 • Δικαστική Συμπαράσταση: Για όλα τα ΑμεΑ άνω των 19 ετών: Απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη ΚΑΙ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τρέχοντος έτους, όπου συμπεριλαμβάνεται το ΑμεΑ.

Β. Αλλοδαποί πολίτες ΕΕ ή τρίτων χωρών: ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, που να έχει εκδοθεί μετά την 1η/6/2021 και να περιλαμβάνει το παιδί ή τα παιδιά ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, απαιτείται να είναι μεταφρασμένα αρμοδίως στην ελληνική γλώσσα (Πρεσβεία / Προξενείο / Υπ. Εξωτερικών / Διαπιστευμένο δικηγόρο).

 • Πολίτες εκτός ΕΕ: και Αντίγραφο Άδειας Διαμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης.
 • Πολίτης με άσυλο: και Αντίγραφο Κάρτας Ασύλου.

 

Γ. Πιστοποίηση Αναπηρίας: Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από το Κ.Ε.Π.Α. με διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας ή αντίγραφο της αίτησης προς το Κ.Ε.Π.Α. για νέα γνωμάτευση, που να αναγράφεται η αναπηρία και το ποσοστό αυτής ή Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή Αντίγραφο Απόφασης Χορήγησης Σύνταξης

 • Για παιδί με 35% και άνω αναπηρία για ένταξη σε δομή ΜΗ ατόμων με αναπηρία: Εκτός των παραπάνω ΚΑΙ Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου του Φορέα περί αποδοχής του παιδιού στη δομή ΚΑΙ Γνωμάτευση ιατρού (κατάλληλης ειδικότητας), ότι το παιδί έχει τη δυνατότητα ένταξης σε δομή μη ατόμων με αναπηρία και ότι είναι ωφέλιμο για το ίδιο.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης και δεν δύναται να υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις και υποβολή αιτήσεων:

 • Κ.Δ.Α.Π Σφαγείων Σερρών: Απαμείας 1, Εργατικές Κατοικίες Σφαγείων, τηλ: 2321111354
 • Κ.Δ.Α.Π. Ομόνοιας Σερρών: Σαλαμίνος 19, Πλατεία Ομονοίας, τηλ: 2321111356
 • Κ.Δ.Α.Π. Σκουτάρεως Σερρών: Σκούταρι Σερρών, τηλ: 23210 99199
 • Κ.Δ.Α.Π Προβατά Σερρών: Προβατάς Σερρών, τηλ: 23210 88535.
 • Κ.Δ.Α.Π - ΜΕΑ: Τέρμα Ομονοίας, Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, τηλ. 23210 50125
 • ΚΔΑΠ – 2ο Δ.Σ.: Νιγρίτης 128, τηλ: 6930079507.
 • ΚΔΑΠ – 8ο Δ.Σ.: Κερασούντος 2, τηλ: 6930079509
 • ΚΔΑΠ – 19ο Δ.Σ.: Μ. Αλεξάνδρου 9, τηλ: 6930079508
 • Κ.Ε.ΔΗ.Σ, Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, τηλ: 23210 68900, 23210 68910
Ετικέτες

Στη διανομή καυσόξυλων θα προχωρήσει ο Δήμος Σερρών με στόχο την ενίσχυση των ευάλωτων και οικονομικά αδύναμων οικογενειών. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι δημότες του Δήμου Σερρών να προσέλθουν στο Γραφείο 124 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερρών (Κ. Καραμανλή 36, στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών) ώστε να υποβάλλουν αίτηση, από τις 03-08-2022 έως τις 12-08-2022, και ώρες 09:00-12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Έντυπο Ε1 2021 (όλων των συνοικούντων μελών)

3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2021 (όλων των συνοικούντων μελών)

4. ΕΝΦΙΑ 2021 (όλων των συνοικούντων μελών)

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

6. Λογαριασμός ΔΕΚΟ

Ετικέτες

Μία εποικοδομητική και πολλά υποσχόμενη συνεργασία για την πολύπλευρη ανάπτυξη του ορεινού όγκου Λαϊλιά - Βροντούς υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων 2»(EMbleMatic 2) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LEADER.

Οι βάσεις της εν λόγω συνεργασίας τέθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης συνάντησης και του 1ου Εργαστηρίου των εταίρων του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε από 25 έως 27 Ιουλίου 2022 στα Ανώγεια της Κρήτης και στην οποία συμμετείχε αντιπροσωπεία της Α.ΝΕ.ΣΕΡ με επικεφαλής τον Δήμαρχο Σερρών Αλέξανδρο Χρυσάφη.

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. πέτυχε πρόσφατα να ενταχθεί στο Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων 2»(EMbleMatic 2) με το όρος Λαϊλιά - Βροντούς να αποτελεί το 14ο βουνό του Δικτύου.

«Για τη συμμετοχή της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ με το ορεινό σύμπλεγμα Λαϊλιά – Βροντούς στο συγκεκριμένο Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας καταβλήθηκε μία μεγάλη προσπάθεια, καθώς τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για την ανάπτυξη της εμβληματικής ορεινής περιοχής των Σερρών.

Και αυτό γιατί πλέον ο ορεινός όγκος Λαϊλιά - Βροντούς θα αποτελεί μέλος ενός Δικτύου 14 Μεσογειακών Βουνών μέσω του οποίου θα σχεδιαστούν και θα προωθηθούν εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα (π.χ. οικοτουριστικές διαδρομές), βασισμένα σε κοινές αξίες και προκλήσεις, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η περιφερειακή ανάπτυξη, η οικονομική και κοινωνική συνοχή και η υποστήριξη της νέας γενιάς», τόνισε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας και των αποτελεσμάτων της 1ης Συνάντησης και του 1ου Εργαστηρίου στα Ανώγεια.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Διακρατική αυτή Συνεργασία αποτελεί συνέχεια και συνέργεια των παρεμβάσεων ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που πραγματοποιούνται στον ορεινό όγκο Λαϊλιά  - Βροντούς και υποστηρίζονται χρηματοδοτικά από δράσεις που διαχειρίζεται η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ.Χρυσάφης στην έντονη δράση και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης εφαρμόζοντας την τοπική πρωτοβουλία LEADER στην περιοχή του νομού Σερρών καθώς και στη συμμετοχή της κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο σε πέντε πράξεις διατοπικής και τρεις πράξεις Διακρατικής Συνεργασίας συνολικού προϋπολογισμού 520.000 ευρώ.

Η Α.ΝΕ.ΣΕΡ. υλοποιεί το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων 2»(EMbleMatic 2) μαζί με τρεις ακόμη ομάδες τοπικής δράσης: την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.-Ο.Τ.Α. (συντονιστής εταίρος), την ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ που φιλοξένησε και τη συνάντηση στα Ανώγεια και την Αναπτυξιακή Εταιρία της Berguedà από την Ισπανία.

Κύριοι στόχοι του Σχεδίου Συνεργασίας είναι:

 • Να διαμορφώσει τις συνθήκες που θα επιτρέπουν στις ορεινές περιοχές της Μεσογείου να μοιραστούν τις προκλήσεις τους και να τονώσουν νέα και καινοτόμα έργα σε μακροπρόθεσμη προοπτική.
 • Να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μεσογειακών βουνών για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων στις συγκεκριμένες προκλήσεις της Μεσογείου και των ορεινών περιοχών της
 • Να δοθεί ένας ρόλος «εργαστηρίου» σε αυτές τις ορεινές περιοχές της Μεσογείου για τη δοκιμή νέων λύσεων βασισμένων στη βιώσιμη ανάπτυξη που εφαρμόζονται σε αγροτικές και μεσογειακές περιοχές.

Στη 1ης Συνάντηση των Εταίρων του σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ συμμετείχε με υπηρεσιακά στελέχη και μέλη της διοίκησης, ενώ στο εργαστήριο το οποίο ήταν επικεντρωμένο στα τοπικά προϊόντα των ορεινών περιοχών του Δικτύου συμμετείχε και τυροκόμος από τον Ελαιώνα Σερρών.

Ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας με τη διπλή ιδιότητα ως μέλος του Δ.Σ. της Α.ΝΕ.ΣΕΡ. και εκπρόσωπος αυτής, αλλά και παράλληλα με την ιδιότητα του  εκλεγμένου εκπρόσωπου της Τοπική Αυτοδιοίκησης, της περιοχής ενδιαφέροντος, στα διοικητικά όρια της οποίας ανήκει το μεγαλύτερο κομμάτι του ορεινού συμπλέγματος Λαϊλιά - Βροντούς.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε τυροκομεία, σε μονάδα παραγωγής γιαουρτιού και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, σε αγροτουριστική μονάδα και σε ένα εργαστήριο Κεραμικής.

Το επόμενο Εργαστήριο του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων 2» θα υλοποιηθεί  στην Pedraforca της Ισπανίας με θέμα την προσβασιμότητα σε μονοπάτια και υποδομές σε ορεινές περιοχές, ενώ το μεθεπόμενο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες και θα έχει ως θέμα τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τις προοπτικές που γεννιούνται από τέτοιες δράσεις σε ορεινές περιοχές.

Ετικέτες

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Διοικητή του 10ου Συντάγματος Πεζικού Συνταγματάρχη Αδάμ Σαρρή είχε σήμερα, Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 στο γραφείο του ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλειου Κατιρτζόγλου.

Ο Δήμαρχος Σερρών αφού συνεχάρη θερμά τον Διοικητή για τη θέση που πρόσφατα ανέλαβε, του ευχήθηκε δύναμη και επιτυχία στα καθήκοντά του και επεσήμανε ότι ο Δήμος θα είναι αρωγός στο έργο του. 

Στη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για διατήρηση της άριστης συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Διοίκησης του 10ου Συντάγματος Πεζικού.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διοργανώνει εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 παρουσία του Γενικού Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη κ.Σπύρου Μιλτιάδη τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 11 πμ στον Ανδριάντα του Αντισμηνάρχου Συμεωνίδη στην Πλατεία Πεσόντων και αγνοουμένων πολεμιστών Κύπρου, όπου θα γίνει και η κατάθεση στεφανιών. 

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, η Ένωση Κυπρίων Ν. Σερρών, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Σερρών και η Λέσχη Καταδρομέων Ειδικών Δυνάμεων Ν. Σερρών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

10.30 π.μ Επίσκεψη στο Δημαρχείο Σερρών του Γενικού Προξένου  της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη κ. Σπύρου Μιλτιάδη

 11.00 π.μ. Μετάβαση στον Ανδριάντα Αντισμήναρχου Συμεωνίδη,

              Πλατεία πεσόντων και αγνοουμένων αγωνιστών Κύπρου 1974

 • Έναρξη Τελετής
 • Επιμνημόσυνη δέηση
 • Χαιρετισμός του Γενικού Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη κ. Σπύρου Μιλτιάδη
 • Χαιρετισμός του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη

Κατάθεση στεφανιών από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τον εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων, τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Δήμαρχο Σερρών, τον Συνταγματάρχη - Διοικητή 10ου Συντάγματος Πεζικού, τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, τον Αστυνομικό Διευθυντή Σερρών, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Σερρών, τον Πρόεδρο της 'Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ν. Σερρών, τον Πρόεδρο της Λέσχης Καταδρομέων Σερρών, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, τον Εκπρόσωπο της 'Ένωσης Κυπρίων Σερρών, τους εκπροσώπους όλων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων που εδρεύουν στο νομό, τον εκπρόσωπο των Μακεδονομάχων.

 • Σιγή ενός λεπτού.
 • Εθνικός Ύμνος.
 • Τέλος τελετής.
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent