Απόφαση 8/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Διαβάστηκε 1391 φορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 8/17-10-2016 τακτικής  συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 8/2016

ΘΕΜΑ:«Συντήρηση και επισκευή του οδοστρώματος του οδικού δικτύου, που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων με την Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών».

     Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 17η  του μήνα Οκτωβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ.πρωτ.:23/3-10-2016 πρόσκληση 8η του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.  Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
2.  Παυλακάκης Ιωάννης
3.  Ζαμπούνης Χρήστος

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

   
   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό  θέμα της τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 82 παρ.α και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.ε του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα «Καλλικράτης», επειδή μέριμνά μας είναι η καλή κατάσταση του οδικού δικτύου συγκοινωνίας  και κυκλοφορίας της τοπικής μας κοινότητας, κρίνονται  αναγκαίες οι εργασίες για τη συντήρηση και την επισκευή   του οδοστρώματος του οδικού δικτύου που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων με την Τοπική Κοινότητα Χριστός του Δήμου Σερρών λόγω φθοράς.
     Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  να αποφασίσει σχετικά. 

    Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε  υπ΄όψιν του τις διατάξεις του  άρθρου 82 παρ.α και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.θ  του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


        Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, για τη συντήρηση και επισκευή του οδοστρώματος του οδικού δικτύου, που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων με την Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών

 Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  8/2016
           
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.


                       Ο Πρόεδρος   της                                             Τα Μέλη                                                                  
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
                      Δήμου Σερρών                                          Παυλακάκης Ιωάννης
                                                                                 
                                                                                      Ζαμπούνης Χρήστος                                 

                       Τσίμας Θωμάς

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Απόφαση 9/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ »
Powered by 300x150 tranparent