ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 594 φορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 1/23-1-2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 2/2020
ΘΕΜΑ: «Κοπή δένδρων στην γέφυρα τις οδού Σερρών Σιδηροκάστρου»


Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών την 23η του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 07:00μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 1/17-1-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1 και παρ. 2 του Ν. 4555/2018 και άρθρου 89 του ιδίου νόμου και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ήταν 4 Σύμβουλοι, δηλαδή,

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΑΤΑ »
Powered by 300x150 tranparent