ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2019 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Διαβάστηκε 52 φορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 12/5-12-2019 συνεδρίασης του
Συμβουλίου της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

 Αριθ. Απόφασης : 15/2019

 ΘΕΜΑ: «Διαπλάτυνση, έλεγχος και συντήρηση της καταλληλότητας των γεφυρών, στη   Μπέλιτσα και στον Καταρράκτη»

     Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας σήμερα την 5η του μήνα Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.: 37/2-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ.1 & 2 του Ν. 4555/2018 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4555/2018, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ήταν 5 Σύμβουλοι, δηλαδή,

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2019 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ »