Απόφαση 10/2018 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 488 φορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 8/13-9-2018 συνεδρίασης του Συμβουλίου ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 10/2018
ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση βλάβης παλιού αγωγού υδρομάστευσης της δεξαμενής στην περιοχή Πλατάνια της Τ.Κ. Χριστός»

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών την 13η του μήνα Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 24/3-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Απόφαση 12/2018 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ »