Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 12-12-2018

Διαβάστηκε 188 φορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σέρρες 6 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 26
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους


Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Συνημμένα αρχεία: