ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 20-6-2022

Διαβάστηκε 58 φορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Σέρρες 16 Ιουνίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 34
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών


Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ..6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),
β) Τις αριθμ.374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και
γ)την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών,
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, στην 34η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 12.00΄ μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για 27-6-2022 »
Powered by 300x150 tranparent