admin2

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών» με προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ.

Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σέρρες καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23-08-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Ετικέτες
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες
Τηλ: 2321350171
 
Σέρρες, 09/07/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ:

 

- ΤEΣΣΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧHΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY 150.000 ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ.1.822.000ΕΥΡΩ
 

Σε συνέντευξή τύπου που παραχωρήσαν ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Χράπας Παντελής την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019, παρουσίασαν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που προμηθεύτηκε ο Δήμος Σερρών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

Με την αρ.196/21-03-2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σερρών εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης  για την "Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων 100% οχημάτων" προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, από το Δήμο Σερρών  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στον άξονα "Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς".

Τα εν λόγω οχήματα θα καλύψουν ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και θα είναι  κατάλληλα για τη συλλογή-μεταφορά, την εκφόρτωση απορριμμάτων και την πλύση, τοπικά, οδών. Θα κινούνται κυρίως στο κέντρο της πόλης, στις περιοχές των παλαιότερων αστικών αναπλάσεων, της Βιοκλιματικής ανάπλασης που πρόσφατα αποπερατώθηκε καθώς και όλων των πεζοδρόμων.

Ειδικότερα, τα δύο (2) ηλεκτροκίνητα οχήματα τύπου ανατρεπόμενου κάδου θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή-μεταφορά των απορριμμάτων από τα καλαθάκια στους παραπάνω χώρους της πόλης. Το ηλεκτροκίνητο όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και πλυστικό μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά απορριμμάτων, όπως καρέκλες, τραπέζια, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ. και επίσης για την πλύση, τοπικά, σε χώρους όπως σε πλατείες παγκάκια, γύρω από καλαθάκια κ.λπ. Το ηλεκτροκίνητο όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, όπως στρώματα, μεγάλα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές κ.α. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή-μεταφορά φύλλων με την προσθήκη προσθαφαιρούμενου πλέγματος.Τη στιγμή αυτή παραδόθηκαν τα τρία οχήματα και μέχρι τέλους Ιουλίου θα παραδοθεί το τέταρτο.

 Αξίζει υπενθύμισης επίσης ότι κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής  θητείας 2011-2019  του Πέτρου Αγγελίδη , για τη βελτίωση του τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμμάτων,  με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους δημότες, διατέθηκαν 2.265.000 ευρώ για προμήθειες και έργα.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Σερρών :

α. Προμηθεύτηκε

 • Επτά (7) απορριμματοφόρα
 • Τέσσερα (4) ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την καθαριότητα των πεζοδρόμων.
 • 3600 κάδους σύμμικτων απορριμμάτων
 • 500 κάδους ανακύκλωσης.
 • 150 κάδους κομποστοποίησης
 • 30 καμπάνες για γυάλινα αντικείμενα.
 • 220 κίτρινους κάδους για καθαρό χαρτί.

β. Τοποθέτησε:

 • 3 υπόγειους συμπιεζόμενους κάδους στο κέντρο της πόλης
 • 34 κοντέινερς σε χωριά και οικισμούς για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων

γ. Λειτούργησε

 • το πρώτο άτυπο πράσινο σημείο στο αμαξοστάσιο

δ. Δημιούργησε

 • το οικολογικό θεσμό ECO FESTIVAL

ε.  Αποκατέστησε

 • Τους ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου – Προβατά –  Α. Βροντού

 

Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ανακοίνωσε επίσης την οριστική ένταξη  του Δήμου Σέρρων στο πρόγραμμα ¨Ανοικτά κέντρα Εμπορίου” προϋπολογισμού 1.822.000ευρώ.

Από το γραφείο τύπου

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, ενός ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών και ενός ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών, για την υλοποίηση της πράξης «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή» (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area - ZEFFIROS) στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020”.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 6/7/2019 και λήγει στις 15/7/2019.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για τις "Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενότητων Σερρών(πλην Δ. Εν Σερρών), του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών έτους 2019, Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια Α & Β της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών έτους 2019", με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για μία ή περισσότερες ομάδες.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 12 Ιουλίου Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 12-07-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Δε λαμβάνονται υπ΄ όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 με κωδικό έργου 2018ΕΠ00810187 και κωδικό ΟΠΣ 5032822 προϋπολογισμού 15.790,00 € χωρίς ΦΠΑ & 19.579,60 € με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 09 Ιουλίου ημέρα Τρίτη έτος 2019 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Πρωτοκόλλου επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 09-07-2019 και ώρα 11:00.

 

Ετικέτες