Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αιρετών

Δινάκης Κωνσταντίνος Καρακολίδης Παναγιώτης Χράπας Παντελής