Σύναψη σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Κυνοκομείου

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 310 φορές
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας “Σύναψη σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Κυνοκομείου” ποσού 11.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με την αρ. 307/2017 Α.ΟΕ.

  Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές τις αρ. 3/2017 μελέτης του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων του Δήμου μας, να μας αποστείλετε σε κλειστό φάκελο σχετική προσφορά που θα καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 17-07-2017 ώρα 12.00.
Συνημμένα αρχεία: